Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kiełczygłów  www.kielczyglow.pl
Dane
Preferencyjna sprzedaż węgla
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Skarbnik Gminy
Komisje
Transmisje sesji Rady Gminy Kiełczygłów
Petycje
RAPORT O STANIE GMINY KIEŁCZYGŁÓW
KWALIFIKACJE WOJSKOWE
Struktura Organizacyjna Urzędu
Interpelacje Radnych Gminy Kiełczygłów
Lista dotycząca nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego udzielanego na terenie Powiatu Pajęczańskiego
Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Programy współpracy Gminy Kiełczygłów z organizacjami pozarządowymi
Sygnalista
Prawo lokalne
Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kiełczygłów na rok 2023
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kiełczygłów
Statut Gminy Kiełczygłów
REGULAMINY URZĘDU GMINY KIEŁCZYGŁÓW
BEZPIECZEŃSTWO
Zarządzenia
Stanowiska
Podatki i opłaty
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami

OBSŁUGA SESJI RADY GMINY
° Uchwały 2002
° Uchwały 2003
° Uchwała 2004
° Uchwały 2005
° Uchwały 2006
° Uchwały 2007
° Uchwały 2008
° Uchwały 2009
° Uchwały 2010
° Uchwały 2011
° Uchwały 2012
° Uchwały 2013
° Uchwały 2014
° Uchwały 2015
° Uchwały 2016
° Uchwały 2017
° Uchwały 2018
° Uchwały 2019
° Uchwały 2020
° Uchwały 2021
° Uchwały 2022
° Uchwały 2023
- Sesja 43 - 27 stycznia 2023 r.
- Sesja 44 - 22 luty 2023 r.
- Sesja 45 - 31 marca 2023 r.
- Sesja 46 - 21 kwietnia 2023 r.
- Sesja 47 - 30 maja 2023 r.
° PROTOKOŁY z obrad Sesji Rady Gminy Kiełczygłów
° Imienny wykaz głosowania
° nadal obowiązujące
° Następna sesja
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Sieradzu II
Strategia rozwoju
OBWIESZCZENIA Wojewody Łódzkiego
OBWIESZCZENIA - Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
OGŁOSZENIA - wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy
OBWIESZCZENIA - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
Gminna Ewidencja Zabytków
Decyzje komunalizacyjne
Ochrona Środowiska
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje Środowiskowe
Program usuwania azbestu
Decyzje Komunalizacyjne ws. Dróg
Rejestr Instytucji Kultury
REJESTR Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Kiełczygłów
EMISJA OBLIGACJI
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY KIEŁCZYGŁÓW
Inne
Metryczki subwencji oświatowej
Zgromadzenia
Gospodarka komunalna
Zbiorowe zaopatrywanie w wodę
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
NABÓR na wolne stanowisko pracy
Konkursy, ogłoszenia
Ogłoszenie - Finansowanie Sportu na terenie gminy Kiełczygłów
Informacje kwartalne
Budżet
Uchwały i sprawozdania z realizacji Budżetu Gminy Kiełczygłów
Sprawozdania finansowe Gminy Kiełczygłów
PRZETAGI PUBLICZNE - GMINA KIEŁCZYGŁÓW
OGŁOSZENIA Wójta Gminy Kiełczygłów
Protokoły pokontrolne
Oferty inwestycyjne
Plan Odnowy Miejscowości
WYBORY !!!
Skrzynka Podawcza UG Kiełczygłów
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011
Lista osób korzystających ze zwrotu akcycy za paliwo rolnicze
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 
OBSŁUGA SESJI RADY GMINY
 > Uchwały 2023 > Sesja 45 - 31 marca 2023 r.
strona główna 

Sesja 45 - 31 marca 2023 r.

UCHWAŁA NR XLV/310/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2023 rok

UCHWAŁA NR XLV/311/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiełczygłów na lata 2023 - 2028

UCHWAŁA NR XLV/312/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kiełczygłów na rok 2023

UCHWAŁA NR XLV/313/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Gminy Kiełczygłów za 2022 rok

UCHWAŁA NR XLV/314/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 267/14 i 267/16 położonych w obrębie geodezyjnym Chorzew

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-21 09:48:43, wprowadzający: Marek Kula

Zobacz:
 Sesja 43 - 27 stycznia 2023 r. .  Sesja 44 - 22 luty 2023 r. .  Sesja 45 - 31 marca 2023 r. .  Sesja 46 - 21 kwietnia 2023 r. .  Sesja 47 - 30 maja 2023 r. . 
wersja do druku