Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kiełczygłów  www.kielczyglow.pl
Dane
Preferencyjna sprzedaż węgla
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Skarbnik Gminy
Komisje
Transmisje sesji Rady Gminy Kiełczygłów
Petycje
RAPORT O STANIE GMINY KIEŁCZYGŁÓW
KWALIFIKACJE WOJSKOWE
Struktura Organizacyjna Urzędu
Interpelacje Radnych Gminy Kiełczygłów
Lista dotycząca nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego udzielanego na terenie Powiatu Pajęczańskiego
Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Programy współpracy Gminy Kiełczygłów z organizacjami pozarządowymi
Sygnalista
Prawo lokalne
Wzór formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego
Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kiełczygłów
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kiełczygłów
Statut Gminy Kiełczygłów
REGULAMINY URZĘDU GMINY KIEŁCZYGŁÓW
BEZPIECZEŃSTWO
Zarządzenia
Stanowiska
Podatki i opłaty
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami

OBSŁUGA SESJI RADY GMINY
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Sieradzu II
Strategia rozwoju
OBWIESZCZENIA Wojewody Łódzkiego
OBWIESZCZENIA - Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
OGŁOSZENIA - wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy
OBWIESZCZENIA - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
Gminna Ewidencja Zabytków
Decyzje komunalizacyjne
Ochrona Środowiska
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje Środowiskowe
Program usuwania azbestu
Decyzje Komunalizacyjne ws. Dróg
Rejestr Instytucji Kultury
REJESTR Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Kiełczygłów
EMISJA OBLIGACJI
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY KIEŁCZYGŁÓW
Inne
Metryczki subwencji oświatowej
Zgromadzenia
Gospodarka komunalna
Zbiorowe zaopatrywanie w wodę
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
NABÓR na wolne stanowisko pracy
Konkursy, ogłoszenia
Ogłoszenie - Finansowanie Sportu na terenie gminy Kiełczygłów
Informacje kwartalne
Budżet
Uchwały i sprawozdania z realizacji Budżetu Gminy Kiełczygłów
Sprawozdania finansowe Gminy Kiełczygłów
PRZETAGI PUBLICZNE - GMINA KIEŁCZYGŁÓW
OGŁOSZENIA Wójta Gminy Kiełczygłów
Protokoły pokontrolne
Oferty inwestycyjne
Plan Odnowy Miejscowości
WYBORY !!!
Skrzynka Podawcza UG Kiełczygłów
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011
Lista osób korzystających ze zwrotu akcycy za paliwo rolnicze
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Plan Odnowy Miejscowości strona główna 

Plan Odnowy Miejscowości

PLANY ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

Plany Odnowy Miejscowości mają na celu możliwości skorzystania ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, a zwłaszcza z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W chwili obecnej do zadań, które można sfinansować z tego źródła należą zadania wynikające z przygotowanych z inicjatywy mieszkańców wsi planów odnowy miejscowości, a w szczególności działania dotycząca tworzenia warunków dla rozwoju miejscowości i aktywizacji ludności wiejskiej, projekty związane z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, w tym utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej danej miejscowości. Wg. zapisów programu pomoc będzie mogła być przyznawana w szczególności na: 1) budowę, przebudowę, remont lub wyposażanie obiektów publicznych pełniących funkcje kulturalne, w szczególności świetlic i domów kultury; 2) budowę, przebudowę lub remont obiektów sportowych, ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji, służących do użytku publicznego, 3) zakup towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych oraz tradycyjnych zawodów; 4)kształtowanie centrów wsi jako obszaru przestrzeni publicznej, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów, parkingów, chodników lub oświetlenia ulicznego; 5) urządzanie i porządkowanie terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku; 6) budowę, przebudowę lub remont małej infrastruktury turystycznej; 7) zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych na rzecz rekreacji lub poprawy estetyki miejscowości; 8) rewitalizację budynków zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków, użytkowanych na cele publiczne, oraz obiektów małej architektury, odnawianie lub konserwację lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci; 9) zakup i odnowienie obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne; 10) budowę, przebudowę, remont lub wyposażanie obiektów przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, w szczególności pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn; 11) odnowienie elewacji zewnętrznych i dachów w zabytkowych obiektach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków; Plan Odnowy Miejscowości nie powinien jednak ograniczać się do ww. zadań. Należy zapisać wszystkie niezbędne działania mające na celu poprawę warunków życia na wsi, we wszystkich obszarach działania. Dokument ten nie będzie miał charakteru zamkniętego, będzie mógł być weryfikowany w przyszłości. Przy tworzeniu Planu Odnowy Miejscowości kluczową rolę mają odegrać społeczności wiejskie, znające specyfikę swojej wsi oraz największe problemy. Poza tym do beneficjentów pomocy wymienionych w PROW na lata 2007-13 są wymienione oprócz gmin, Instytucje Kultury oraz Kościoły. Poniżej w załączeniu Plany Odnowy Miejscowości : - Plan Odnowy Miejscowości Kiełczygłów - Plan Odnowy Miejscowości Chorzew - Plan Odnowy Miejscowości Huta - Plan Odnowy Miejscowości Kiełczygłówek


 

 Plan Odnowy Miejscowości Kiełczygłów - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2008-01-10 11:38:29 Informację zaktualizowano 2011-06-03 09:30:23, wprowadzający: Marek Kula
 Plan Odnowy Miejscowości Chorzew - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2008-01-10 11:41:30 Informację zaktualizowano 2011-05-24 07:54:07, wprowadzający: Marek Kula
 Plan Odnowy Miejscowości Huta - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-24 07:53:37, wprowadzający: Marek Kula
 Plan Odnowy Miejscowości Kiełczygłówek - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-24 07:54:39 Informację zaktualizowano 2011-05-24 07:56:07, wprowadzający: Marek Kula
wersja do druku