Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kiełczygłów  www.kielczyglow.pl
Dane
Preferencyjna sprzedaż węgla
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Skarbnik Gminy
Komisje
Transmisje sesji Rady Gminy Kiełczygłów
Petycje
RAPORT O STANIE GMINY KIEŁCZYGŁÓW
KWALIFIKACJE WOJSKOWE
Struktura Organizacyjna Urzędu
Interpelacje Radnych Gminy Kiełczygłów
Lista dotycząca nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego udzielanego na terenie Powiatu Pajęczańskiego
Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Programy współpracy Gminy Kiełczygłów z organizacjami pozarządowymi
Sygnalista
Prawo lokalne
Wzór formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego
Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kiełczygłów
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kiełczygłów
Statut Gminy Kiełczygłów
REGULAMINY URZĘDU GMINY KIEŁCZYGŁÓW
BEZPIECZEŃSTWO
Zarządzenia
Stanowiska
Podatki i opłaty
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami

OBSŁUGA SESJI RADY GMINY
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Sieradzu II
Strategia rozwoju
OBWIESZCZENIA Wojewody Łódzkiego
OBWIESZCZENIA - Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
OGŁOSZENIA - wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy
OBWIESZCZENIA - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
Gminna Ewidencja Zabytków
Decyzje komunalizacyjne
Ochrona Środowiska
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje Środowiskowe
Program usuwania azbestu
Decyzje Komunalizacyjne ws. Dróg
Rejestr Instytucji Kultury
REJESTR Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Kiełczygłów
EMISJA OBLIGACJI
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY KIEŁCZYGŁÓW
Inne
Metryczki subwencji oświatowej
Zgromadzenia
Gospodarka komunalna
Zbiorowe zaopatrywanie w wodę
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
NABÓR na wolne stanowisko pracy
Konkursy, ogłoszenia
Ogłoszenie - Finansowanie Sportu na terenie gminy Kiełczygłów
Informacje kwartalne
Budżet
Uchwały i sprawozdania z realizacji Budżetu Gminy Kiełczygłów
Sprawozdania finansowe Gminy Kiełczygłów
PRZETAGI PUBLICZNE - GMINA KIEŁCZYGŁÓW
OGŁOSZENIA Wójta Gminy Kiełczygłów
Protokoły pokontrolne
Oferty inwestycyjne
Plan Odnowy Miejscowości
WYBORY !!!
Skrzynka Podawcza UG Kiełczygłów
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011
Lista osób korzystających ze zwrotu akcycy za paliwo rolnicze
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Konkursy, ogłoszenia strona główna 

Konkursy, ogłoszenia
Ponowne OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KIEŁCZYGŁÓW O
SPRZEDAŻY SPRZĘTU - FS LUBLIN ŻUK A06 z dnia
25.05.2022r.FORMULARZ_OFERTOWY_FS_LUBLIN.doc


PONIŻEJ ZDJĘCIA SPRZĘTU


  

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-25 11:02:07 Informację zaktualizowano 2022-05-25 11:03:57, wprowadzający: Marek Kula

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KIEŁCZYGŁÓW O
PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SPRZĘTU - KOPARKO -
ŁADOWARKA URSUS 534 z dnia 1 kwietnia 2022r.
 
Data wprowadzenia informacji 2022-04-01 12:16:00, wprowadzający: Marek Kula
 FORMULARZ OFERTOWY - POBIERZ
Data wprowadzenia informacji 2022-04-01 12:18:46, wprowadzający: Marek Kula

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KIEŁCZYGŁÓW O
PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SPRZĘTU z dnia 11 lipca
2014r.

 
Data wprowadzenia informacji 2014-07-11 11:07:38, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2014-07-11 11:08:59, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2014-07-11 11:09:37, wprowadzający: Marek Kula

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego z zakresu
rozwoju sportu na terenie Gminy Kiełczygłów na
rok 2014

Zgodnie z uchwałą nr XXI/137/12 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Kiełczygłów informujemy że, wpłynął w tej sprawie jeden wniosek. Niżej wymieniony wniosek zaopiniowano pozytywnie oraz przyznano dofinansowanie w następującej kwocie:

Rodzaj zadania:

„Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy, w tym młodzieży poprzez prowadzenie i udział drużyn piłki nożnej i siatkówki juniorów i seniorów w rozgrywkach”.

Nazwa oferenta, którego została wybrana oferta:

Ludowy Klub Sportowy w Kiełczygłowie Klasa „B”, adres: 98-358 Kiełczygłów, Dryganek Duży 34A

Wysokość przyznanych środków na realizację zadania: 25 000-zł ( słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy)


Kazimierz Jędrzejski
Wójt Gminy Kiełczygłów

 
Data wprowadzenia informacji 2014-02-19 09:48:50 Informację zaktualizowano 2014-02-19 09:51:20, wprowadzający: Marek Kula

Ogłoszenie o naborze wniosków o
udzielenie dotacji na wspieranie zadań z zakresu
rozwoju sportu na terenie Gminy Kiełczygłów w
2014r.

(kliknij na obrazek aby powiększyć)
 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-30 08:58:15, wprowadzający: Marek Kula
(kliknij na obrazek aby powiększyć)
 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-30 08:59:00, wprowadzający: Marek Kula

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego z zakresu
rozwoju sportu na terenie Gminy Kiełczygłów na
rok 2013

Zgodnie z uchwałą nr XXI/137/12 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Kiełczygłów informujemy że, wpłynął w tej sprawie jeden wniosek. Niżej wymieniony wniosek zaopiniowano pozytywnie oraz przyznano dofinansowanie w następującej kwocie:


Rodzaj zadania:


„Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy, w tym młodzieży poprzez prowadzenie i udział drużyn piłki nożnej i siatkówki juniorów i seniorów w rozgrywkach”.


Nazwa oferenta, którego została wybrana oferta:


Ludowy Klub Sportowy w Kiełczygłowie Klasa „B”, adres: 98-358 Kiełczygłów, Dryganek Duży 34A


Wysokość przyznanych środków na realizację zadania: 25 000-zł ( słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy)


 

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-13 09:27:43 Informację zaktualizowano 2013-03-13 09:30:14, wprowadzający: Marek Kula
 FORMULARZ OFERTOWY - POBIERZ
Data wprowadzenia informacji 2022-04-01 12:16:51, wprowadzający: Marek Kula

Ogłoszenie o naborze wniosków o
udzielenie dotacji na wspieranie zadań z zakresu
rozwoju sportu na terenie Gminy
Kiełczygłów

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 

WÓJT GMINY Kiełczygłów 

 

Ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na wspieranie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kiełczygłów

 

1. WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O DOTACJĘ :

Warunki określone zostały Uchwałą Nr XXI/137/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 listopada 2012r w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Kiełczygłów.

2. ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW
1/ Termin składania wniosków upływa 4 marca 2013 roku o godz. 12 - decyduje data wpływu do Urzędu .

2/ Wniosek należy przygotować na formularzu, który stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 36/2012 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 31 grudnia 2012r. 
w sprawie wzoru wniosku i sprawozdania  końcowego dotyczących udzielenia dotacji z budżetu Gminy Kiełczygłów na wspieranie zadań w zakresie rozwoju sportu  na terenie gminy Kiełczygłów.

3/ Miejsce złożenia wniosków:


Urząd Gminy w Kiełczygłowie, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, Sekretariat Urzędu lub droga pocztową na adres Urząd Gminy w Kiełczygłowie, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów.

3. TERMINY REALIZACJI ZADAŃ

Wsparcie obejmuje zadanie w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2013 r.

4. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA WSPIERANIE ZADAŃ: 

Wysokość środków w budżecie Gminy Kiełczygłów przeznaczonych na wspieranie zadań  z zakresu rozwoju sportu wynosi 25 000 zł /słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych/.

5. INFORMACJE DODATKOWE:

 Druki do pobrania w pokoju nr 4 lub na stronie

www.kielczyglow.pl


Informacje dodatkowe dotyczące naboru można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kiełczygłowie pokój Nr 4 
tel. 43 842 50 22  

e-mail: kielczyglow.gm@hot.pl
" target=_new>12pt">
e-mail: kielczyglow.gm@hot.pl

Kiełczygłów, 21.02. 2013 r

                                                                                                 Wójt Gminy Kiełczygłów

                                                                                                                                Kazimierz Jędrzejski 

 

 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-22 08:16:56 Informację zaktualizowano 2013-03-13 08:57:43, wprowadzający: Marek Kula

Informacja w sprawie wniosków
stypendialnych

 doc20150826104436.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-08-26 12:24:22, wprowadzający: Marek Kula
 Wniosek - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2015-08-26 12:26:17 Informację zaktualizowano 2015-08-26 12:28:22, wprowadzający: Marek Kula
wersja do druku