Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kiełczygłów  www.kielczyglow.pl
Sesja 57 - 28 grudnia 2024 r.
Dane
Preferencyjna sprzedaż węgla
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Skarbnik Gminy
Komisje
Transmisje sesji Rady Gminy Kiełczygłów
Petycje
RAPORT O STANIE GMINY KIEŁCZYGŁÓW
KWALIFIKACJE WOJSKOWE
Struktura Organizacyjna Urzędu
Interpelacje Radnych Gminy Kiełczygłów
Lista dotycząca nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego udzielanego na terenie Powiatu Pajęczańskiego
Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Programy współpracy Gminy Kiełczygłów z organizacjami pozarządowymi
Sygnalista
Inne Sprawozdania
Prawo lokalne
Procedura miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 259/3, 259/4, 259/6, 261/2, 263/1, 263/3, położonych w obrębie geodezyjnym Chorzew
Wzór formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego
Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kiełczygłów
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kiełczygłów
Statut Gminy Kiełczygłów
REGULAMINY URZĘDU GMINY KIEŁCZYGŁÓW
BEZPIECZEŃSTWO
Zarządzenia
Stanowiska
Podatki i opłaty
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami

OBSŁUGA SESJI RADY GMINY
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Sieradzu II
Strategia rozwoju
OBWIESZCZENIA Wojewody Łódzkiego
OBWIESZCZENIA - Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
OGŁOSZENIA - wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy
OBWIESZCZENIA - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
Gminna Ewidencja Zabytków
Decyzje komunalizacyjne
Ochrona Środowiska
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje Środowiskowe
Program usuwania azbestu
Decyzje Komunalizacyjne ws. Dróg
Rejestr Instytucji Kultury
REJESTR Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Kiełczygłów
EMISJA OBLIGACJI
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY KIEŁCZYGŁÓW
Inne
Metryczki subwencji oświatowej
Zgromadzenia
Gospodarka komunalna
Zbiorowe zaopatrywanie w wodę
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
NABÓR na wolne stanowisko pracy
Konkursy, ogłoszenia
Ogłoszenie - Finansowanie Sportu na terenie gminy Kiełczygłów
Informacje kwartalne
Budżet
Uchwały i sprawozdania z realizacji Budżetu Gminy Kiełczygłów
Sprawozdania finansowe Gminy Kiełczygłów
PRZETAGI PUBLICZNE - GMINA KIEŁCZYGŁÓW
OGŁOSZENIA Wójta Gminy Kiełczygłów
Protokoły pokontrolne
Oferty inwestycyjne
Plan Odnowy Miejscowości
WYBORY !!!
Skrzynka Podawcza UG Kiełczygłów
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011
Lista osób korzystających ze zwrotu akcycy za paliwo rolnicze
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Komisje strona główna 

Komisje

KOMISJE stałe Rady Gminy kadencja 2018 -
2023Lista członków Komisji Gospodarki, Mienia i Finansów

Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1 Ewa Sudak
Przewodniczący
2 Dawid Trzcina
Z-ca przewodniczącego
3 Ewa Boras
Członek
4 Bogdan Walaszczyk
Członek
5   Członek
6 Andrzej Kuberski
Członek

Lista członków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1 Wiesława Pawełoszek
Przewodniczący
2 Anna Beśka
Z-ca przewodniczącego
3 Agata Niemczyńska
Członek
4 Adam Dubiński
Członek
5 Halina Iskra
Członek
6 Marcin Trzeciak Członek

Lista członków Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Handlu i Ochrony Środowiska

Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1 Bogdan Walaszczyk
Przewodniczący
2 Ewa Boras
Z-ca przewodniczącego
3 Dawid Trzcina
Członek
4 Anna Beśka
Członek
5 Ewa Sudak
Członek
6 Marcin Trzeciak Członek

Lista członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1 Andrzej Kuberski Przewodniczący
2 Agata Niemczyńska Z-ca przewodniczącego
3 Ewa Boras Członek
4 Dawid Trzcina Członek
5 Bogdan Walaszczyk Członek
6 Marcin Trzeciak Członek
7 Wiesława Pawełoszek Członek

 Lista członków Komisji Rewizyjnej

Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1 Agata Niemczyńska Przewodniczący
2   Z-ca przewodniczącego
3 Wiesława Pawełoszek Członek
4 Agnieszka Golc Członek
5 Andrzej Kuberski Członek
6 Adam Dubiński Członek

 

 
Data wprowadzenia informacji 2003-02-14 10:42:00 Informację zaktualizowano 2022-04-08 12:27:23, wprowadzający: Marek Kula
wersja do druku