Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kiełczygłów  www.kielczyglow.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Skarbnik Gminy
Komisje
Transmisje sesji Rady Gminy Kiełczygłów
Struktura Organizacyjna Urzędu
Interpelacje Radnych Gminy Kiełczygłów
Lista dotycząca nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego udzielanego na terenie Powiatu Pajęczańskiego
Prawo lokalne
Statut Gminy Kiełczygłów
Regulamin
BEZPIECZEŃSTWO
Zarządzenia
Stanowiska
Podatki i opłaty
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami
Uchwały
° 2002
- sesja 1
- sesja 2
- sesja 3
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
° 2020
° PROTOKOŁY z obrad Rady Gminy Kiełczygłów
° nadal obowiązujące
° Następna sesja
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje Środowiskowe
Program usuwania azbestu
REJESTR Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Kiełczygłów
EMISJA OBLIGACJI
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY KIEŁCZYGŁÓW
Inne
Zgromadzenia
Gospodarka komunalna
Zbiorowe zaopatrywanie w wodę
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
NABÓR na wolne stanowisko pracy
Konkursy, ogłoszenia
Ogłoszenie - Finansowanie Sportu na terenie gminy Kiełczygłów
Informacje kwartalne
Budżet
Uchwały i sprawozdania z realizacji Budżetu Gminy Kiełczygłów
Sprawozdania finansowe Gminy Kiełczygłów
Przetargi
OGŁOSZENIA Wójta Gminy Kiełczygłów
Protokoły pokontrolne
Oferty inwestycyjne
Plan Odnowy Miejscowości
WYBORY !!!
Skrzynka Podawcza UG Kiełczygłów
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2002 strona główna 

2002

Uchwała Nr III/15/2002
Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 29 grudnia 2002r.

w sprawie : dokonania zmiany w uchwale Nr XVII/90/93 Rady Gminy w
                  Kiełczygłowie z dnia 23 lipca 1993r. w sprawie zasad otrzymywania
                  i wysokości diet dla radnych za udział w posiedzeniach rady,
                  zarządu i komisji oraz Przewodniczącego Rady Gminy i sołtysów.

Na podstawie art. 25 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) – Rada Gminy w Kiełczygłowie uchwala, co następuje :

§ 1

W tytule uchwały skreśla się „zarządu i”.

§ 2

1. W § 3 pkt. 1 dokonuje się zmiany:
    1) w zapisie lit. „a” skreśla się wyraz „Zarząd” i zastępuje wyrazem „Wójta”,
    2) skreśla się treść zapisu lit. „b”.
2. Punkt 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się dietę dla sołtysa za udział w obradach sesji rady gminy – 50,00zł., na wezwanie Wójta Gminy – za każdy udział w posiedzeniu przysługuje dieta w wysokości 30,00zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy oraz Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr III/20/2002
Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 29 grudnia 2002r
.

w sprawie : powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu
                  Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kiełczygłowie.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku       z art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zm.) – Rada Gminy w Kiełczygłowie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się skład osobowy Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kiełczygłowie w ilości 5 osób.

§ 2

Powołuje się skład osobowy Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kiełczygłowie w osobach :
1. mgr Iskra Czesław - przewodniczący Rady
2. przedstawiciel Wojewody Łódzkiego - członek
3. Zając Stanisław - członek
4. Swędrak Zenon - członek
5. Pawełoszek Mirosław - członek

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr III/21/2002
Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 29 grudnia 2002r.

w sprawie : planu pracy Rady Gminy i Komisji na 2003r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 6 ust. 1 i 2 Regulaminu Rady Gminy – Rada Gminy w Kiełczygłowie postanawia, co następuje:

§ 1

Uchwala plan pracy Rady Gminy na rok 2003.

§ 2

Zatwierdza się plany pracy stałych komisji na rok 2003.

§ 3

Plany pracy określone w § 1 i 2 stanowią załącznik do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy oraz przewodniczącym stałych komisji.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PLAN  PRACY
Rady Gminy w Kiełczygłowie na rok 2003

Lp. Termin Tematyka sesji Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów
1 2 3 4
1 Luty 1. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2003. Wójt Gminy
    2. Uchwalenie programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003. Przewodniczący Komisji
2 Marzec 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2002. Wójt Gminy
    2. Absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2002. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
    3. Informacja o wykorzystaniu budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2002 Przewodniczący Komisji
3 Maj 1. Ocena pracy Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kiełczygłowie za 2002r. Kierownik SPZPOZ
    2. Informacja na temat potrzeb w/z przeprowadzenia remontów szkół i przedszkoli. Dyrektorzy Szkół
4 Sierpień 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003r. Wójt Gminy
    2. Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2002. Kierownik GOPS
5 Grudzień 1. Uchwalenie podatków i opłat lokalnych na 2004r. Wójt Gminy
6 III dekada grudnia 1. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy oraz komisji na 2004r. Przewodniczący Rady Przewodniczący Komisji
    2. Zmiany w budżecie gminy na 2003r. Wójt Gminy

 

PLAN  PRACY
Komisji  Rewizyjnej na rok 2003

Lp. Termin Tematyka sesji Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów
1 2 3 4
1 Styczeń 1. Przyjęcie materiałów na sesję :
    - Budżet gminy na 2003r.
Wójt Gminy
2 Marzec 1. Kontrola realizacji budżetu gminy za rok 2002 (wybrane działy) Przewodniczący Komisji
3 Marzec 1. Przyjęcie materiałów na sesję :
    - sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2002r.
    - przedstawienie wyników kontroli
Wójt Gminy
Przewodniczący Komisji
    2. Przygotowanie wyniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Przewodniczący Komisji
4 Maj 1. Przyjęcie materiałów na sesję Wójt Gminy     Kierownik SPZPOZ
5 Czerwiec 1. Kontrola prawidłowości podanych w deklaracjach wielkości powierzchni w m2 do naliczenia podatku od nieruchomości dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Przewodniczący Komisji
6 Sierpień
1. Przyjęcie materiałów na sesję:
    - sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003r.
Wójt Gminy
7 Grudzień 1. Przyjęcie propozycji podatków i opłat lokalnych na 2004r. Wójt Gminy
8 Grudzień 1. Przyjęcie planu pracy komisji na 2004r. Przewodniczący

 

PLAN  PRACY
Komisji  Gospodarki, Mienia i Finansów na rok 2003

Lp. Termin Tematyka sesji Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów
1 2 3 4
1 Styczeń 1. Przyjęcie materiałów na sesję :
    - budżet gminy na 2003r.
    - przygotowanie opinii w sprawie projektu budżetu gminy

Wójt Gminy
Przewodniczący Komisji
2 Marzec 1. Przyjęcie materiałów na sesję :
    - Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2002r. oraz wydanie opinii
Wójt Gminy
Przewodniczący Komisji
3 Maj 1. Przyjęcie materiałów na sesję :
    - ocena pracy SPZPOZ w Kiełczygłowie za 2002r.
Kierownik SPZPOZ
    2. Ocena pracy Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Gminy za 2002r. Kierownik Gospodarstwa
4 Sierpień 1. Ocena wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003r. Wójt Gminy
5 Grudzień  1. Przyjęcie propozycji podatków i opłat lokalnych na 2004r. Wójt Gminy
6 Grudzień 1. Przyjęcie planu pracy komisji na 2004r. Przewodniczący Komisji
    2. Zaopiniowanie zmian w budżecie gminy na 2003r. Wójt Gminy

 

PLAN  PRACY
Komisji  Rolnictwa, Leśnictwa, Handlu i Ochrony Środowiska na rok 2003

Lp. Termin Tematyka sesji Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów
1 2 3 4
1 Styczeń 1. Przyjęcie materiałów na sesję :
    - budżet gminy na 2003r.
Wójt Gminy
2 Marzec 1. Przyjęcie materiałów na sesję :
    - Sprawozdanie z wykonania budżet gminy za 2002r.
Wójt Gminy
3 Maj Przyjęcie materiałów na sesję. Wójt Gminy
4 Sierpień 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003r. Wójt Gminy
    2. Informacja o przebiegu żniw na terenie gminy. Wójt Gminy
5 Grudzień Przyjęcie propozycji podatków i opłat lokalnych na rok 2004. Wójt Gminy
6 Grudzień  1. Informacja o realizacji opłat przez mieszkańców gminy za zużycie wody z wodociągu gminnego. Wójt Gminy
    2. Przyjęcie planu pracy komisji na 2004r. Przewodniczący Komisji

 

PLAN  PRACY
Komisji  Oświaty, Kultury, Zrdowia i Opieki Socjalnej na rok 2003

Lp. Termin Tematyka sesji Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów
1 2 3 4
1 Styczeń 1. Przyjęcie materiałów na sesję:
    - budżet gminy na 2003r.
    - program Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003.
Wójt Gminy
Przewodniczący Komisji
2 Marzec 1. Przyjęcie materiałów na sesję :
    - sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2002r.
    - informacja o wykorzystaniu budżetu   Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2002.
Wójt Gminy
Przewodniczący Komisji
3 Maj Ocena pracy SPZPOZ w Kiełczygłowie za 2002r. oraz wydanie opinii Kierownik SPZPOZ
4 Maj Wizytacja placówek oświatowo- wychowawczych w/z potrzeb dotyczących przeprowadzenia remontów w okresie wakacji Przewodniczący Komisji
Wójt Gminy
Dyrektorzy placówek
5 Sierpień 1. Przyjęcie materiałów na sesję. Dyrektorzy Szkół
    2. Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2002r. Kierownik GOPS
6 Grudzień  1. Przyjęcie materiałów na sesję. Wójt Gminy
    2. Przyjęcie planu pracy komisji na 2004r. Przewodniczący

 


Uchwała Nr III/22/2002
Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 29 grudnia 2002r.

w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych i sołtysów.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) – na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy w Kiełczygłowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zarządzić przeprowadzenie wyborów do organów jednostek pomocniczych i sołtysów do dnia 31 stycznia 2003r.

§ 2

Zobowiązać :
1. Wójta Gminy do :
    1) ustalenia daty, miejsca i godziny zebrań wiejskich,
    2) powiadomić mieszkańców o zwołanym zebraniu co najmniej na 7 dni przed ustaloną datą zebrania.
2. Radnych Rady Gminy do aktywnego uczestniczenia w kampanii wyborczej i uczestniczenia w zebraniach.

§ 3

Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kiełczygłowie.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Data wprowadzenia informacji 2003-02-12 17:07:00, wprowadzający: Marek Kula

Zobacz:
 sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
wersja do druku