Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kiełczygłów  www.kielczyglow.pl
Dane
Preferencyjna sprzedaż węgla
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Skarbnik Gminy
Komisje
Transmisje sesji Rady Gminy Kiełczygłów
Petycje
RAPORT O STANIE GMINY KIEŁCZYGŁÓW
KWALIFIKACJE WOJSKOWE
Struktura Organizacyjna Urzędu
Interpelacje Radnych Gminy Kiełczygłów
Lista dotycząca nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego udzielanego na terenie Powiatu Pajęczańskiego
Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Programy współpracy Gminy Kiełczygłów z organizacjami pozarządowymi
Sygnalista
Prawo lokalne
Wzór formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego
Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kiełczygłów
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kiełczygłów
Statut Gminy Kiełczygłów
REGULAMINY URZĘDU GMINY KIEŁCZYGŁÓW
BEZPIECZEŃSTWO
Zarządzenia
Stanowiska
Podatki i opłaty
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami

OBSŁUGA SESJI RADY GMINY
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Sieradzu II
Strategia rozwoju
OBWIESZCZENIA Wojewody Łódzkiego
OBWIESZCZENIA - Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
OGŁOSZENIA - wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy
OBWIESZCZENIA - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
Gminna Ewidencja Zabytków
Decyzje komunalizacyjne
Ochrona Środowiska
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje Środowiskowe
Program usuwania azbestu
Decyzje Komunalizacyjne ws. Dróg
Rejestr Instytucji Kultury
REJESTR Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Kiełczygłów
EMISJA OBLIGACJI
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY KIEŁCZYGŁÓW
Inne
Metryczki subwencji oświatowej
Zgromadzenia
Gospodarka komunalna
Zbiorowe zaopatrywanie w wodę
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
NABÓR na wolne stanowisko pracy
Konkursy, ogłoszenia
Ogłoszenie - Finansowanie Sportu na terenie gminy Kiełczygłów
Informacje kwartalne
Budżet
Uchwały i sprawozdania z realizacji Budżetu Gminy Kiełczygłów
Sprawozdania finansowe Gminy Kiełczygłów
PRZETAGI PUBLICZNE - GMINA KIEŁCZYGŁÓW
OGŁOSZENIA Wójta Gminy Kiełczygłów
Protokoły pokontrolne
Oferty inwestycyjne
Plan Odnowy Miejscowości
WYBORY !!!
Skrzynka Podawcza UG Kiełczygłów
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011
Lista osób korzystających ze zwrotu akcycy za paliwo rolnicze
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Transmisje sesji Rady Gminy Kiełczygłów strona główna 

Transmisje sesji Rady Gminy Kiełczygłów
Transmisja z obrad Rady Gminy Kiełczygłów
dostępna jest na stronie internetowej Gminy
Kiełczygłów pod bezpośrednim adresem:

http://www.kielczyglow.pl/news,630,transmisja-z-obrad-rady-gminy-kielczyglow.html

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-22 08:35:14 Informację zaktualizowano 2018-11-22 08:36:17, wprowadzający: Marek Kula
Alternatywny link z dedykowanym odtwarzaczem (m.
in. dla przegladarek nie obsługujących ramek):

http://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=kielczygugses

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-22 08:37:43, wprowadzający: Marek Kula
Archiwalne nagrania obrad sesji Rady Gminy
Kiełczygłów

I sesja VIII kadencji Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 22 listopada 2018 r.


II sesja VIII kadencji Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 listopada 2018 r.


III sesja VIII kadencji Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 05 grudnia 2018 r.


Pod linkiem : Transmisje obrad Rady Gminy Kiełczygłów - Archiwalne


IV sesja VIII kadencji Rady Gminy Kiełczygłów z dnia...


V sesja VIII kadencji Rady Gminy Kiełczygłów z dnia...


VI sesja VIII kadencji Rady Gminy Kiełczygłów z dnia...


VII sesja VIII kadencji Rady Gminy Kiełczygłów z dnia...

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-22 08:39:04 Informację zaktualizowano 2018-12-06 08:36:26, wprowadzający: Marek Kula
Klauzula informacyjna dotycząca transmitowania i
utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących
obraz i dźwięk sesji Rady Gminy Kiełczygłów

Wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Kiełczygłów informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej Gminy Kiełczygłów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

Klauzula Informacyjna Obrad Sesji
Rady Gminy w Kiełczygłowie


Uprzejmie informujemy, że obrady Rady Gminy Kiełczygłów są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zgodnie z art. 20 ust. 1 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.). Nagrania obrad będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kiełczygłów http://www.bip.kielczyglow.pl i na stronie internetowej www.kielczyglow.pl

Uczestnicząc w sesji Rady Gminy Kiełczygłów wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. - tzw. RODO.

Realizując obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, że:


- Administratorem danych osobowych przetwarzanych w trakcie sesji Rady Gminy w Kiełczygłowie Wójt Gminy Kiełczygłów z siedzibą w Urzędzie Gminy w Kiełczygłowie ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, adres e-mail: kielczyglow.gm@hot.pl, tel. 43 842 50 22


- Powołano Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: mkostarczyk@kielczyglow.pl


- Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Administratora wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a także zadań wynikających z innych ustaw, porozumień zawartych przez Gminę z organami administracji rządowej i samorządowej.


- Dane osobowe Administrator może przekazać upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów prawa.


- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak niezbędne celem realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy o samorządzie gminnym zgodnie, z którym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, oraz art. 11b ust. 2 ww. ustawy zgodnie z którym, każdy obywatel ma prawo do uzyskania informacji, wstępu na sesje rady gminy, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy. Ograniczenia powyższego mogą wynikać z ustaw szczególnych. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kiełczygłowie.


Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych każdy ma:
 prawo dostępu do swoich danych;
 prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
 prawo do usunięcia danych, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 prawo wniesienia sprzeciwu;
 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas niezbędny do realizacji zadań Administratora zgodnie z ich celem, a po tym czasie przez okres realizacji obowiązku archiwizacyjnego.


Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-22 08:40:33 Informację zaktualizowano 2019-05-21 11:28:08, wprowadzający: Marek Kula
wersja do druku