Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kiełczygłów  www.kielczyglow.pl
Sesja 57 - 28 grudnia 2024 r.
Dane
Preferencyjna sprzedaż węgla
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Skarbnik Gminy
Komisje
Transmisje sesji Rady Gminy Kiełczygłów
Petycje
RAPORT O STANIE GMINY KIEŁCZYGŁÓW
KWALIFIKACJE WOJSKOWE
Struktura Organizacyjna Urzędu
Interpelacje Radnych Gminy Kiełczygłów
Lista dotycząca nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego udzielanego na terenie Powiatu Pajęczańskiego
Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Programy współpracy Gminy Kiełczygłów z organizacjami pozarządowymi
Sygnalista
Inne Sprawozdania
Prawo lokalne
Procedura miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 259/3, 259/4, 259/6, 261/2, 263/1, 263/3, położonych w obrębie geodezyjnym Chorzew
Wzór formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego
Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kiełczygłów
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kiełczygłów
Statut Gminy Kiełczygłów
REGULAMINY URZĘDU GMINY KIEŁCZYGŁÓW
BEZPIECZEŃSTWO
Zarządzenia
Stanowiska
Podatki i opłaty
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami

OBSŁUGA SESJI RADY GMINY
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Sieradzu II
Strategia rozwoju
OBWIESZCZENIA Wojewody Łódzkiego
OBWIESZCZENIA - Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
OGŁOSZENIA - wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy
OBWIESZCZENIA - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
Gminna Ewidencja Zabytków
Decyzje komunalizacyjne
Ochrona Środowiska
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje Środowiskowe
Program usuwania azbestu
Decyzje Komunalizacyjne ws. Dróg
Rejestr Instytucji Kultury
REJESTR Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Kiełczygłów
EMISJA OBLIGACJI
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY KIEŁCZYGŁÓW
Inne
Metryczki subwencji oświatowej
Zgromadzenia
Gospodarka komunalna
Zbiorowe zaopatrywanie w wodę
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
NABÓR na wolne stanowisko pracy
Konkursy, ogłoszenia
Ogłoszenie - Finansowanie Sportu na terenie gminy Kiełczygłów
Informacje kwartalne
Budżet
Uchwały i sprawozdania z realizacji Budżetu Gminy Kiełczygłów
Sprawozdania finansowe Gminy Kiełczygłów
PRZETAGI PUBLICZNE - GMINA KIEŁCZYGŁÓW
OGŁOSZENIA Wójta Gminy Kiełczygłów
Protokoły pokontrolne
Oferty inwestycyjne
Plan Odnowy Miejscowości
WYBORY !!!
Skrzynka Podawcza UG Kiełczygłów
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011
Lista osób korzystających ze zwrotu akcycy za paliwo rolnicze
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 EMISJA OBLIGACJI strona główna 

EMISJA OBLIGACJI

Wybór Agenta Emisji Obligacji Gminy
Kiełczygłów - Rozstrzygnięcie konkursu

 
Data wprowadzenia informacji 2014-12-11 09:31:42, wprowadzający: Marek Kula

Wybór Agenta Emisji Obligacji Gminy
Kiełczygłów

Aktualna Uchwała w sprawie zmian w Budżecie Gminy, uchwała w sprawie zmian w WPF, oraz uchwały dotyczące Emisji Obligacji sa już umieszczone.


Opinia RIO dotycząca uchwał w sprawie Emisji Obligacji zostanie umieszczona po jej otrzymaniu.


 

Zaproszenie do składania ofert wraz z SIWZ

Pakiet informacyjny

Uchwała XXXVI 253 2014 w sprawie zmian w WPF

Uchwała XXXVI 256 2014 w sprawie emisji obligacji

Uchwała XXXVI 257 2014 w sprawie emisji obligacji

Uchwała XXXVI 252 2014 w sprawie zmian w budżecie

Informacja o posiadanych akcjach i udzielonych poręczeniach

Opinia RIO dot praw prognozy kwoty długu

Opinia RIO dot proj budżetu na 2014 rok i deficytu

Opinia RIO dot proj WPF na lata 2014 - 2022

Opinia RIO dot wyk budżetu za 2012 rok

Opinia RIO dot wyk budżetu za 2013 rok

Opinia RIO dot wyk budżetu za I połr 2014 roku

Rb 27S za 2012 rok

Rb 27S za 2013 rok

Rb 27S za I półr 2014 roku

Rb 28S za 2012 rok

Rb 28S za 2013 rok

Rb 28S za I półr 2014 roku

Rb N za 2012 rok

Rb N za 2013 rok

Rb N za I półr 2014 roku

Rb NDS za 2012 rok

Rb NDS za 2013 rok

Rb NDS za I półr 2014 roku

Rb Z osoby prawne za 2012 rok

Rb Z osoby prawne za 2013 rok

Rb Z osoby prawne za I półr 2014 roku

Rb Z za 2012 rok

Rb Z za 2013 rok

Rb Z za I półr 2014 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok

Stan zadłużenia Gminy Kiełczygłów

Uchwała XXXII 219 2014 w sprawie budżetu na 2014 rok

Uchwała XXXII 220 2014 w sprawie WPF

Rb 27S za 3 kw 2014 roku

Rb 27S za 2011 rok

Rb 28S za 3 kw 2014 roku

Rb 28S za 2011 rok

Rb N za 3 kw 2014 roku

Rb N za 2011 rok

Rb NDS za 3 kw 2014 roku

Rb NDS za 2011 rok

Rb Z za 3 kw 2014 roku

Rb Z za 2011 rok

Odpowiedzi na zapytania

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-19 10:34:25 Informację zaktualizowano 2014-11-21 09:09:15, wprowadzający: Marek Kula
wersja do druku