Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kiełczygłów  www.kielczyglow.pl
Sesja 57 - 28 grudnia 2024 r.
Dane
Preferencyjna sprzedaż węgla
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Skarbnik Gminy
Komisje
Transmisje sesji Rady Gminy Kiełczygłów
Petycje
RAPORT O STANIE GMINY KIEŁCZYGŁÓW
KWALIFIKACJE WOJSKOWE
Struktura Organizacyjna Urzędu
Interpelacje Radnych Gminy Kiełczygłów
Lista dotycząca nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego udzielanego na terenie Powiatu Pajęczańskiego
Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Programy współpracy Gminy Kiełczygłów z organizacjami pozarządowymi
Sygnalista
Inne Sprawozdania
Prawo lokalne
Procedura miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 259/3, 259/4, 259/6, 261/2, 263/1, 263/3, położonych w obrębie geodezyjnym Chorzew
Wzór formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego
Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kiełczygłów
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kiełczygłów
Statut Gminy Kiełczygłów
REGULAMINY URZĘDU GMINY KIEŁCZYGŁÓW
BEZPIECZEŃSTWO
Zarządzenia
Stanowiska
Podatki i opłaty
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami

OBSŁUGA SESJI RADY GMINY
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Sieradzu II
Strategia rozwoju
OBWIESZCZENIA Wojewody Łódzkiego
OBWIESZCZENIA - Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
OGŁOSZENIA - wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy
OBWIESZCZENIA - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
Gminna Ewidencja Zabytków
Decyzje komunalizacyjne
Ochrona Środowiska
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje Środowiskowe
Program usuwania azbestu
Decyzje Komunalizacyjne ws. Dróg
Rejestr Instytucji Kultury
REJESTR Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Kiełczygłów
EMISJA OBLIGACJI
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY KIEŁCZYGŁÓW
Inne
Metryczki subwencji oświatowej
Zgromadzenia
Gospodarka komunalna
Zbiorowe zaopatrywanie w wodę
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
NABÓR na wolne stanowisko pracy
Konkursy, ogłoszenia
Ogłoszenie - Finansowanie Sportu na terenie gminy Kiełczygłów
Informacje kwartalne
Budżet
Uchwały i sprawozdania z realizacji Budżetu Gminy Kiełczygłów
Sprawozdania finansowe Gminy Kiełczygłów
PRZETAGI PUBLICZNE - GMINA KIEŁCZYGŁÓW
° Zamowienia publiczne przed 2014 r.
° Plan Postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
° PRZETAGI PUBLICZNE 2014 ROK
° PRZETAGI PUBLICZNE 2015 ROK
° PRZETAGI PUBLICZNE 2016 ROK
° PRZETAGI PUBLICZNE 2017 ROK
° PRZETARGI PUBLICZNE - 2018 rok
° PRZETARGI PUBLICZNE 2019 ROK
° PRZETAGI PUBLICZNE 2020 ROK
° PRZETARGI PUBLICZNE - 2021 rok
- Termomodernizacja budynku SPZPOZ w Kiełczygłowie
- Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kiełczygłów i jej jednostek organizacyjnych
- Remont drogi gminnej nr 109103E w miejscowości Kule
- Dowóz dzieci do i ze szkół na terenie Gminy Kiełczygłów w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023
- Remont (modernizacja) drogi gminnej Nr 109104E na odcinku Glina Mała - Brutus
- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kiełczygłowie
- Zakup Koparko - Ładowarki dla Gminy Kiełczygłów
- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kiełczygłowie - PONOWNY
- Budowa chodników w Gminie Kiełczygłów
- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kiełczygłowie - PONOWNY
- Budowa chodników w Gminie Kiełczygłów - PONOWNY
- Budowa oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalacją elektryczną w Kiełczygłowie – I ETAP
- Budowa chodników w Gminie Kiełczygłów - PONOWNY
- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kiełczygłów
- Dowóz dzieci do i ze szkół na terenie Gminy Kiełczygłów w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023
° PRZETARGI PUBLICZNE - 2022 rok
° PRZETARGI PUBLICZNE 2023 ROK
° PRZETARGI PUBLICZNE 2024 ROK
OGŁOSZENIA Wójta Gminy Kiełczygłów
Protokoły pokontrolne
Oferty inwestycyjne
Plan Odnowy Miejscowości
WYBORY !!!
Skrzynka Podawcza UG Kiełczygłów
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011
Lista osób korzystających ze zwrotu akcycy za paliwo rolnicze
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 PRZETAGI PUBLICZNE - GMINA KIEŁCZYGŁÓW > PRZETARGI PUBLICZNE - 2021 rok > Termomodernizacja budynku SPZPOZ w Kiełczygłowie strona główna 

Termomodernizacja budynku SPZPOZ w Kiełczygłowie

Przetarg nieograniczony na
"Termomodernizacja budynku Samodzielnego
Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Kiełczygłowie" z dnia 22.03.2021r.

Gmina Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kiełczygłowie".

Termin składania Ofert - 21 kwietnia 2021r. godz. 10:00


Poniżej dokumenty do pobrania:

SIWZ_termomodernizacja

Ogłoszenie_o_zamówieniu_roboty_budowlane_termomodernizacja

Zalacznik_nr_1_wzor_oferty_termomodernizacja

Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_termomodernizacja

Zalacznik_nr_3_Zobowiazanie_podmiotu_udostepniajacego_zasoby_termomodernizacja

Zalacznik_nr_4_wykaz_podmiotow_nalezacych_do_tej_samej_grupy_kapitalowej_termomodernizacja

Zalacznik_nr_5_Wykaz_robót_termomodernizacja

Załącznik nr 6 wzór umowy_termomodernizacja

Zalacznik_nr_7_wykaz_osob_i_podmiotow_termomodernizacja

Załącznik nr 8 - Przedmiar robót_termomodernizacja

Załącznik nr 9 - dokumentacja_projektowa_termomodernizacja

Załącznik nr 10 - ID_postępowania_termomodernizacja

Zapytania i odpowiedzi do przetargu na Termomodernizację budynku SPZPOZ w Kiełczygłowie

Informacja dotycząca kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia dot. Postępowania na wykonywanie termomodernizacji budynku SPZPOZ w Kiełczygłowie

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o wyborze oferty w przetargu na "Termomodernizację budynku SPZPOZ w Kiełczygłowie"

Ogłoszenie_o_wyniku_postępowania_termomodernizacja_SPZPOZ

 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-22 15:09:18 Informację zaktualizowano 2021-03-25 12:51:53, wprowadzający: Marek Kula

Zobacz:
 Termomodernizacja budynku SPZPOZ w Kiełczygłowie .  Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kiełczygłów i jej jednostek organizacyjnych .  Remont drogi gminnej nr 109103E w miejscowości Kule .  Dowóz dzieci do i ze szkół na terenie Gminy Kiełczygłów w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023 .  Remont (modernizacja) drogi gminnej Nr 109104E na odcinku Glina Mała - Brutus .  Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kiełczygłowie  .  Zakup Koparko - Ładowarki dla Gminy Kiełczygłów .  Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kiełczygłowie - PONOWNY .  Budowa chodników w Gminie Kiełczygłów .  Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kiełczygłowie - PONOWNY .  Budowa chodników w Gminie Kiełczygłów - PONOWNY .  Budowa oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalacją elektryczną w Kiełczygłowie – I ETAP .  Budowa chodników w Gminie Kiełczygłów - PONOWNY .  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kiełczygłów .  Dowóz dzieci do i ze szkół na terenie Gminy Kiełczygłów w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023 . 
wersja do druku