Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kiełczygłów  www.kielczyglow.pl
Dane
Preferencyjna sprzedaż węgla
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Skarbnik Gminy
Komisje
Transmisje sesji Rady Gminy Kiełczygłów
Petycje
RAPORT O STANIE GMINY KIEŁCZYGŁÓW
KWALIFIKACJE WOJSKOWE
Struktura Organizacyjna Urzędu
Interpelacje Radnych Gminy Kiełczygłów
Lista dotycząca nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego udzielanego na terenie Powiatu Pajęczańskiego
Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Programy współpracy Gminy Kiełczygłów z organizacjami pozarządowymi
Sygnalista
Prawo lokalne
Wzór formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego
Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kiełczygłów
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kiełczygłów
Statut Gminy Kiełczygłów
REGULAMINY URZĘDU GMINY KIEŁCZYGŁÓW
BEZPIECZEŃSTWO
Zarządzenia
Stanowiska
Podatki i opłaty
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami

OBSŁUGA SESJI RADY GMINY
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Sieradzu II
Strategia rozwoju
OBWIESZCZENIA Wojewody Łódzkiego
OBWIESZCZENIA - Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
OGŁOSZENIA - wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy
OBWIESZCZENIA - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
Gminna Ewidencja Zabytków
Decyzje komunalizacyjne
Ochrona Środowiska
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje Środowiskowe
Program usuwania azbestu
Decyzje Komunalizacyjne ws. Dróg
Rejestr Instytucji Kultury
REJESTR Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Kiełczygłów
EMISJA OBLIGACJI
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY KIEŁCZYGŁÓW
Inne
Metryczki subwencji oświatowej
Zgromadzenia
Gospodarka komunalna
Zbiorowe zaopatrywanie w wodę
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
NABÓR na wolne stanowisko pracy
Konkursy, ogłoszenia
Ogłoszenie - Finansowanie Sportu na terenie gminy Kiełczygłów
Informacje kwartalne
Budżet
Uchwały i sprawozdania z realizacji Budżetu Gminy Kiełczygłów
Sprawozdania finansowe Gminy Kiełczygłów
PRZETAGI PUBLICZNE - GMINA KIEŁCZYGŁÓW
° Zamowienia publiczne przed 2014 r.
° Plan Postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
° PRZETAGI PUBLICZNE 2014 ROK
° PRZETAGI PUBLICZNE 2015 ROK
° PRZETAGI PUBLICZNE 2016 ROK
° PRZETAGI PUBLICZNE 2017 ROK
° PRZETARGI PUBLICZNE - 2018 rok
° PRZETARGI PUBLICZNE 2019 ROK
° PRZETAGI PUBLICZNE 2020 ROK
- Przetarg na "Przebudowa drogi gminnej nr 109104E na odcinku Glina Mała - Brutus"
- Przetarg na "Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Kiełczygłów - Okupniki"
- Przetarg na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kiełczygłów i jej jednostek organizacyjnych"
- Ogłoszenie - pierwszy ustny przetarg nieograniczony z dnia 10.07.2020r.
- Ogłoszenie - drugi ustny przetarg nieograniczony z dnia 04.08.2020r.
- Przetarg na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kiełczygłów" -
° PRZETARGI PUBLICZNE - 2021 rok
° PRZETARGI PUBLICZNE - 2022 rok
° PRZETARGI PUBLICZNE 2023 ROK
° PRZETARGI PUBLICZNE 2024 ROK
OGŁOSZENIA Wójta Gminy Kiełczygłów
Protokoły pokontrolne
Oferty inwestycyjne
Plan Odnowy Miejscowości
WYBORY !!!
Skrzynka Podawcza UG Kiełczygłów
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011
Lista osób korzystających ze zwrotu akcycy za paliwo rolnicze
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 PRZETAGI PUBLICZNE - GMINA KIEŁCZYGŁÓW > PRZETAGI PUBLICZNE 2020 ROK > Przetarg na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kiełczygłów" - strona główna 

Przetarg na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kiełczygłów" -

Przetarg na "Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy
Kiełczygłów" z dnia 27.11.2020r.

Gmina Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kiełczygłów".

Termin składania Ofert - 09 grudnia 2020r. godz. 10:00


Poniżej dokumenty do pobrania:

 

Ogłoszenie o Zamówieniu Nr 615967-N-2020

SIWZ "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kiełczygłów"

Załącznik Nr 1 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków

Załącznik Nr 2 - Wzór umowy

Załącznik Nr 3 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 4 - Wykaz usług

Załącznik Nr 5 - Wykaz narzędzi i wyposażenia

Załącznik Nr 6 - Oświadczenie o niezaleganiu w oplatach i podatkach lokalnych

Załącznik Nr 7 - Wykaz podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik Nr 8 - Zbiorcze zestawienie ilości mieszkańców

Załącznik Nr 9 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 10 - Umowa powierzenia danych osobowych

 
Data wprowadzenia informacji 2020-11-27 09:12:24 Informację zaktualizowano 2020-11-27 09:13:18, wprowadzający: Marek Kula

Zmiany w dokumentacji przetargowej


W związku z zmianą treści Załącznika Nr 2 i Załącznika Nr 9 do SIWZ poniżej publikujemy nowe treści Załącznika Nr 2 i Załącznika Nr 9:


 


 

Załącznik Nr 2 - Wzór umowy - POPRAWIONY

Załącznik Nr 9 - Opis przedmiotu zamówienia - POPRAWIONY

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-02 09:27:12 Informację zaktualizowano 2020-12-02 09:29:46, wprowadzający: Marek Kula

Protokół z otwarcia ofert


Poniżej publikujemy protokół z otwarcia ofert z dnia 09 grudnia 2020r. na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kiełczygłów".


 

Protokół z otwarcia ofert z dnia 09.12.2020r.

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-09 12:59:04, wprowadzający: Marek Kula

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty oraz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Poniżej publikujemy Informację z wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 18 grudnia 2020r. oraz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 28 grudnia 2020 r. na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kiełczygłów".


 

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 510555029-N-2020

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-21 08:41:48 Informację zaktualizowano 2020-12-28 12:04:25, wprowadzający: Marek Kula

Zobacz:
 Przetarg na "Przebudowa drogi gminnej nr 109104E na odcinku Glina Mała - Brutus" .  Przetarg na "Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Kiełczygłów - Okupniki" .  Przetarg na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kiełczygłów i jej jednostek organizacyjnych" .  Ogłoszenie - pierwszy ustny przetarg nieograniczony z dnia 10.07.2020r. .  Ogłoszenie - drugi ustny przetarg nieograniczony z dnia 04.08.2020r. .  Przetarg na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kiełczygłów" -  . 
wersja do druku