Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kiełczygłów  www.kielczyglow.pl
Dane
Preferencyjna sprzedaż węgla
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Skarbnik Gminy
Komisje
Transmisje sesji Rady Gminy Kiełczygłów
Petycje
RAPORT O STANIE GMINY KIEŁCZYGŁÓW
KWALIFIKACJE WOJSKOWE
Struktura Organizacyjna Urzędu
Interpelacje Radnych Gminy Kiełczygłów
Lista dotycząca nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego udzielanego na terenie Powiatu Pajęczańskiego
Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Programy współpracy Gminy Kiełczygłów z organizacjami pozarządowymi
Sygnalista
Prawo lokalne
Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kiełczygłów na rok 2023
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kiełczygłów
Statut Gminy Kiełczygłów
REGULAMINY URZĘDU GMINY KIEŁCZYGŁÓW
BEZPIECZEŃSTWO
Zarządzenia
Stanowiska
Podatki i opłaty
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami

OBSŁUGA SESJI RADY GMINY
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Sieradzu II
Strategia rozwoju
OBWIESZCZENIA Wojewody Łódzkiego
OBWIESZCZENIA - Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
OGŁOSZENIA - wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy
OBWIESZCZENIA - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
Gminna Ewidencja Zabytków
Decyzje komunalizacyjne
Ochrona Środowiska
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje Środowiskowe
Program usuwania azbestu
Decyzje Komunalizacyjne ws. Dróg
Rejestr Instytucji Kultury
REJESTR Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Kiełczygłów
EMISJA OBLIGACJI
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY KIEŁCZYGŁÓW
Inne
Metryczki subwencji oświatowej
Zgromadzenia
Gospodarka komunalna
Zbiorowe zaopatrywanie w wodę
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
NABÓR na wolne stanowisko pracy
Konkursy, ogłoszenia
Ogłoszenie - Finansowanie Sportu na terenie gminy Kiełczygłów
Informacje kwartalne
Budżet
Uchwały i sprawozdania z realizacji Budżetu Gminy Kiełczygłów
Sprawozdania finansowe Gminy Kiełczygłów
PRZETAGI PUBLICZNE - GMINA KIEŁCZYGŁÓW
° Zamowienia publiczne przed 2014 r.
° Plan Postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
° PRZETAGI PUBLICZNE 2014 ROK
° PRZETAGI PUBLICZNE 2015 ROK
° PRZETAGI PUBLICZNE 2016 ROK
° PRZETAGI PUBLICZNE 2017 ROK
° PRZETARGI PUBLICZNE - 2018 rok
° PRZETARGI PUBLICZNE 2019 ROK
° PRZETAGI PUBLICZNE 2020 ROK
° PRZETARGI PUBLICZNE - 2021 rok
° PRZETARGI PUBLICZNE - 2022 rok
- Budowa hydroforni na terenie Gminy Kiełczygłów
- Remont drogi gminnej nr 117309E
- Budowa hydroforni na terenie Gminy Kiełczygłów - PONOWNY
- Budowa hydroforni na terenie Gminy Kiełczygłów - PONOWNY II
- Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Chorzew
- Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Chorzew z dnia 19.09.2022
° PRZETARGI PUBLICZNE 2023 ROK
OGŁOSZENIA Wójta Gminy Kiełczygłów
Protokoły pokontrolne
Oferty inwestycyjne
Plan Odnowy Miejscowości
WYBORY !!!
Skrzynka Podawcza UG Kiełczygłów
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011
Lista osób korzystających ze zwrotu akcycy za paliwo rolnicze
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 PRZETAGI PUBLICZNE - GMINA KIEŁCZYGŁÓW > PRZETARGI PUBLICZNE - 2022 rok > Remont drogi gminnej nr 117309E strona główna 

Remont drogi gminnej nr 117309E

Remont drogi gminnej nr 117309E

Gmina Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych prowadzone w trybie podstawowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25) na zadanie pn.: "Remont drogi gminnej nr 117309E".


Termin składania Ofert - 12 maja 2022r. godz. 9:00


Poniżej dokumenty do pobrania:


 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022.BZP 00138282.01 z dnia 28.04.2022r.

SIWZ - Remont drogi gminnej nr 117309E

Załącznik nr 1 do SIWZ droga Kuszyna - projekt umowa

Załącznik nr 2 do SIWZ droga Kuszyna - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ droga Kuszyna - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ droga Kuszyna - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ droga Kuszyna - Oświadczenie podmiotu

Załącznik nr 6 do SIWZ droga Kuszyna - grupa kapitalowa

Załącznik nr 7 do SIWZ droga Kuszyna - Zobowiązanie podmiotu

Załącznik nr 8 do SIWZ droga Kuszyna - Klauzula RODO

Załącznik Nr 9 do SIWZ - Projekt Budowlany UPROSZCZONY

Załącznik Nr 10 do SIWZ - STWiOR droga Kuszyna

Załącznik Nr 11 do SIWZ - Przedmiar Robót droga Kuszyna

Załącznik Nr 12 do SIWZ - Stała organizacja ruchu

Załącznik do SIWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu droga Kuszyna

Finansowanie - Remont drogi gminnej nr 117309E

Protokół z otwracia ofert - Remont drogi gminnej nr 117309E

Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na - Remont drogi gminnej nr 117309E

 
Data wprowadzenia informacji 2022-04-28 09:14:50, wprowadzający: Marek Kula

Zobacz:
 Budowa hydroforni na terenie Gminy Kiełczygłów .  Remont drogi gminnej nr 117309E .  Budowa hydroforni na terenie Gminy Kiełczygłów - PONOWNY .  Budowa hydroforni na terenie Gminy Kiełczygłów - PONOWNY II .  Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Chorzew .  Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Chorzew z dnia 19.09.2022 . 
wersja do druku