Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kiełczygłów  www.kielczyglow.pl
Dane
Preferencyjna sprzedaż węgla
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Skarbnik Gminy
Komisje
Transmisje sesji Rady Gminy Kiełczygłów
Petycje
RAPORT O STANIE GMINY KIEŁCZYGŁÓW
KWALIFIKACJE WOJSKOWE
Struktura Organizacyjna Urzędu
Interpelacje Radnych Gminy Kiełczygłów
Lista dotycząca nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego udzielanego na terenie Powiatu Pajęczańskiego
Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Programy współpracy Gminy Kiełczygłów z organizacjami pozarządowymi
Sygnalista
Prawo lokalne
Wzór formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego
Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kiełczygłów
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kiełczygłów
Statut Gminy Kiełczygłów
REGULAMINY URZĘDU GMINY KIEŁCZYGŁÓW
BEZPIECZEŃSTWO
Zarządzenia
Stanowiska
Podatki i opłaty
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami

OBSŁUGA SESJI RADY GMINY
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Sieradzu II
Strategia rozwoju
OBWIESZCZENIA Wojewody Łódzkiego
OBWIESZCZENIA - Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
OGŁOSZENIA - wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy
OBWIESZCZENIA - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
Gminna Ewidencja Zabytków
Decyzje komunalizacyjne
Ochrona Środowiska
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje Środowiskowe
Program usuwania azbestu
Decyzje Komunalizacyjne ws. Dróg
Rejestr Instytucji Kultury
REJESTR Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Kiełczygłów
EMISJA OBLIGACJI
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY KIEŁCZYGŁÓW
Inne
Metryczki subwencji oświatowej
Zgromadzenia
Gospodarka komunalna
Zbiorowe zaopatrywanie w wodę
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
NABÓR na wolne stanowisko pracy
Konkursy, ogłoszenia
Ogłoszenie - Finansowanie Sportu na terenie gminy Kiełczygłów
Informacje kwartalne
Budżet
Uchwały i sprawozdania z realizacji Budżetu Gminy Kiełczygłów
Sprawozdania finansowe Gminy Kiełczygłów
PRZETAGI PUBLICZNE - GMINA KIEŁCZYGŁÓW
° Zamowienia publiczne przed 2014 r.
° Plan Postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
° PRZETAGI PUBLICZNE 2014 ROK
° PRZETAGI PUBLICZNE 2015 ROK
° PRZETAGI PUBLICZNE 2016 ROK
° PRZETAGI PUBLICZNE 2017 ROK
- Przetarg na Budowę oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalacją elektryczną w Kiełczygłowie - I ETAP
- Przetarg na Budowę oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalacją elektryczną w Kiełczygłowie - I ETAP PONOWNY
- Przetarg na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kiełczygłów" - 2017 rok
° PRZETARGI PUBLICZNE - 2018 rok
° PRZETARGI PUBLICZNE 2019 ROK
° PRZETAGI PUBLICZNE 2020 ROK
° PRZETARGI PUBLICZNE - 2021 rok
° PRZETARGI PUBLICZNE - 2022 rok
° PRZETARGI PUBLICZNE 2023 ROK
° PRZETARGI PUBLICZNE 2024 ROK
OGŁOSZENIA Wójta Gminy Kiełczygłów
Protokoły pokontrolne
Oferty inwestycyjne
Plan Odnowy Miejscowości
WYBORY !!!
Skrzynka Podawcza UG Kiełczygłów
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011
Lista osób korzystających ze zwrotu akcycy za paliwo rolnicze
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 PRZETAGI PUBLICZNE - GMINA KIEŁCZYGŁÓW > PRZETAGI PUBLICZNE 2017 ROK > Przetarg na Budowę oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalacją elektryczną w Kiełczygłowie - I ETAP PONOWNY strona główna 

Przetarg na Budowę oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalacją elektryczną w Kiełczygłowie - I ETAP PONOWNY

Przedmiotem zamówienia jest Budowa oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalacją elektryczną w Kiełczygłowie - I ETAP PONOWNY zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)


Termin składania ofert : 18.09.2017 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, pokój nr 12 sekretariat


Poniżej wszystkie dokumnety związane z zamówieniem.

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 582549-N-2017

SIWZ na Budowę Oczyszczalni Ścieków 2017 rok - PONOWNY

Załącznik Nr 1 STWiOR dla Oczyszczalni i instalacji elektrycznych - PONOWNY

Załącznik Nr 2 Dokumentacja Projektowa dla Oczyszczalni - PONOWNY

Załącznik Nr 3 Kosztorysy dla Oczyszczalni i instalacji elektrycznych - PONOWNY

Zał. Nr 4 Oświadczenia - Oczyszczalnia PONOWNY

Zał. Nr 5 - Wzór umowy Oczyszczalnia PONOWNY

Zał. Nr 6 Wzór oferty - Oczyszczalnia PONOWNY

Zał. Nr 7 Wykaz osób i podmiotów - Oczyszczalnia PONOWNY

Zał. Nr 8 Wykaz wykonanych robót - Oczyszczalnia PONOWNY

Zał. Nr 9 Oświadczenie o niezaleganiu w opłatach i podatkach lokalnych - Oczyszczalnia PONOWNY

Zał. Nr 10 wykaz podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej - Oczyszczalnia PONOWNY

POPRAWIONY Załącznik Nr 5 Wzór umowy do SIWZ

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 07.09.2017r.

Wyjaśnienia do przetargu na "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalacją elektryczną w Kiełczygłowie" z dnia 14.09.2017r.

Protokół z otwarcia ofert PONOWNY - 18.09.2017r.

Unieważnienie przetargu na "Budowę oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalacją elektryczną w Kiełczygłowie - I ETAP PONOWNY"

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-01 15:06:19 Informację zaktualizowano 2017-09-01 15:16:57, wprowadzający: Marek Kula

Zobacz:
 Przetarg na Budowę oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalacją elektryczną w Kiełczygłowie - I ETAP .  Przetarg na Budowę oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalacją elektryczną w Kiełczygłowie - I ETAP PONOWNY .  Przetarg na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kiełczygłów" - 2017 rok . 
wersja do druku