Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kiełczygłów  www.kielczyglow.pl
Dane
Preferencyjna sprzedaż węgla
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Skarbnik Gminy
Komisje
Transmisje sesji Rady Gminy Kiełczygłów
Petycje
RAPORT O STANIE GMINY KIEŁCZYGŁÓW
KWALIFIKACJE WOJSKOWE
Struktura Organizacyjna Urzędu
Interpelacje Radnych Gminy Kiełczygłów
Lista dotycząca nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego udzielanego na terenie Powiatu Pajęczańskiego
Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Programy współpracy Gminy Kiełczygłów z organizacjami pozarządowymi
Sygnalista
Prawo lokalne
Wzór formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego
Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kiełczygłów
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kiełczygłów
Statut Gminy Kiełczygłów
REGULAMINY URZĘDU GMINY KIEŁCZYGŁÓW
BEZPIECZEŃSTWO
Zarządzenia
Stanowiska
Podatki i opłaty
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami

OBSŁUGA SESJI RADY GMINY
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Sieradzu II
Strategia rozwoju
OBWIESZCZENIA Wojewody Łódzkiego
OBWIESZCZENIA - Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
OGŁOSZENIA - wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy
OBWIESZCZENIA - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
Gminna Ewidencja Zabytków
Decyzje komunalizacyjne
Ochrona Środowiska
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje Środowiskowe
Program usuwania azbestu
Decyzje Komunalizacyjne ws. Dróg
Rejestr Instytucji Kultury
REJESTR Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Kiełczygłów
EMISJA OBLIGACJI
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY KIEŁCZYGŁÓW
Inne
Metryczki subwencji oświatowej
Zgromadzenia
Gospodarka komunalna
Zbiorowe zaopatrywanie w wodę
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
NABÓR na wolne stanowisko pracy
Konkursy, ogłoszenia
Ogłoszenie - Finansowanie Sportu na terenie gminy Kiełczygłów
Informacje kwartalne
Budżet
Uchwały i sprawozdania z realizacji Budżetu Gminy Kiełczygłów
Sprawozdania finansowe Gminy Kiełczygłów
PRZETAGI PUBLICZNE - GMINA KIEŁCZYGŁÓW
° Zamowienia publiczne przed 2014 r.
° Plan Postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
° PRZETAGI PUBLICZNE 2014 ROK
° PRZETAGI PUBLICZNE 2015 ROK
° PRZETAGI PUBLICZNE 2016 ROK
- Przetarg - Zakup energii elektrycznej
- Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Kiełczygłów
- Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, z napędem (4x4) dla OSP Chorzew
- Przetarg na Przebudowę i rozbudowę stacji wodociągowej wraz z budową sieci wodociągowej w Kiełczygłowie
- PONOWNY Przetarg nieograniczony na Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z budową sieci wodociągowej w Kiełczygłowie z dnia 28.11.2016 - PONOWNY
° PRZETAGI PUBLICZNE 2017 ROK
° PRZETARGI PUBLICZNE - 2018 rok
° PRZETARGI PUBLICZNE 2019 ROK
° PRZETAGI PUBLICZNE 2020 ROK
° PRZETARGI PUBLICZNE - 2021 rok
° PRZETARGI PUBLICZNE - 2022 rok
° PRZETARGI PUBLICZNE 2023 ROK
° PRZETARGI PUBLICZNE 2024 ROK
OGŁOSZENIA Wójta Gminy Kiełczygłów
Protokoły pokontrolne
Oferty inwestycyjne
Plan Odnowy Miejscowości
WYBORY !!!
Skrzynka Podawcza UG Kiełczygłów
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011
Lista osób korzystających ze zwrotu akcycy za paliwo rolnicze
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 PRZETAGI PUBLICZNE - GMINA KIEŁCZYGŁÓW > PRZETAGI PUBLICZNE 2016 ROK > PONOWNY Przetarg nieograniczony na Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z budową sieci wodociągowej w Kiełczygłowie z dnia 28.11.2016 - PONOWNY strona główna 

PONOWNY Przetarg nieograniczony na Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z budową sieci wodociągowej w Kiełczygłowie z dnia 28.11.2016 - PONOWNY

Przedmiotem zamówienia jest PONOWNY przetarg na "Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z budową sieci wodociągowej w Kiełczygłowie" zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)


Termin składania ofert : 12.12.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, pokój nr 12 sekretariat


Poniżej wszystkie dokumnety związane z zamówieniem. Załącznik Nr 9 Dokumentacja projektowa w pliku winzip.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Wzór umowy

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Wykaz robót

Załącznik nr 4 - Oświadczenie spełnienia warunków postępowania

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o wykluczeniu

Załącznik nr 6 - Grupa kapitałowa

Załącznik Nr 7 - Wykaz osób którymi dysponuje Wykonawca

Załącznik nr 8 - Oświadczenie usprawnienia osób

Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 352608 z dnia 28.11.2016r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZMIANA TREŚCI

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy ZMIANA TREŚCI

Załącznik Nr 7 - Wykaz osób którymi dysponuje Wykonawca ZMIANA TREŚCI

Załącznik nr 3 - Wykaz robót - ZMIANA TREŚCI

Odpowiedzi na pytania mr 1 z dnia 29.11.2016r. - Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z budową sieci wodociągowej w Kiełczygłowie PONOWNY

Odpowiedzi na pytania nr 2 z dnia 06.12.2016r. - Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z budową sieci wodociągowej w Kiełczygłowie PONOWNY

Odpowiedzi na pytania nr 3 z dnia 07.12.2016r. - Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z budową sieci wodociągowej w Kiełczygłowie PONOWNY

Dokumentacja projektowa - awaryjne ujęcie wody wraz z odbudową

Dokumentacja projektowa - awaryjne ujęcie wody wraz z odbudową MAPY

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 12.12.2016r.

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-28 10:38:44 Informację zaktualizowano 2016-11-28 10:56:37, wprowadzający: Marek Kula

Zobacz:
 Przetarg - Zakup energii elektrycznej .  Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Kiełczygłów .  Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, z napędem (4x4) dla OSP Chorzew .  Przetarg na Przebudowę i rozbudowę stacji wodociągowej wraz z budową sieci wodociągowej w Kiełczygłowie .  PONOWNY Przetarg nieograniczony na Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z budową sieci wodociągowej w Kiełczygłowie z dnia 28.11.2016 - PONOWNY . 
wersja do druku