Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kiełczygłów  www.kielczyglow.pl
Dane
Preferencyjna sprzedaż węgla
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Skarbnik Gminy
Komisje
Transmisje sesji Rady Gminy Kiełczygłów
Petycje
RAPORT O STANIE GMINY KIEŁCZYGŁÓW
KWALIFIKACJE WOJSKOWE
Struktura Organizacyjna Urzędu
Interpelacje Radnych Gminy Kiełczygłów
Lista dotycząca nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego udzielanego na terenie Powiatu Pajęczańskiego
Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Programy współpracy Gminy Kiełczygłów z organizacjami pozarządowymi
Sygnalista
Prawo lokalne
Wzór formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego
Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kiełczygłów
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kiełczygłów
Statut Gminy Kiełczygłów
REGULAMINY URZĘDU GMINY KIEŁCZYGŁÓW
BEZPIECZEŃSTWO
Zarządzenia
Stanowiska
Podatki i opłaty
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami

OBSŁUGA SESJI RADY GMINY
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Sieradzu II
Strategia rozwoju
OBWIESZCZENIA Wojewody Łódzkiego
OBWIESZCZENIA - Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
OGŁOSZENIA - wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy
OBWIESZCZENIA - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
Gminna Ewidencja Zabytków
Decyzje komunalizacyjne
Ochrona Środowiska
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje Środowiskowe
Program usuwania azbestu
Decyzje Komunalizacyjne ws. Dróg
Rejestr Instytucji Kultury
REJESTR Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Kiełczygłów
EMISJA OBLIGACJI
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY KIEŁCZYGŁÓW
Inne
Metryczki subwencji oświatowej
Zgromadzenia
Gospodarka komunalna
Zbiorowe zaopatrywanie w wodę
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
NABÓR na wolne stanowisko pracy
Konkursy, ogłoszenia
Ogłoszenie - Finansowanie Sportu na terenie gminy Kiełczygłów
Informacje kwartalne
Budżet
Uchwały i sprawozdania z realizacji Budżetu Gminy Kiełczygłów
Sprawozdania finansowe Gminy Kiełczygłów
PRZETAGI PUBLICZNE - GMINA KIEŁCZYGŁÓW
° Zamowienia publiczne przed 2014 r.
° Plan Postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
° PRZETAGI PUBLICZNE 2014 ROK
° PRZETAGI PUBLICZNE 2015 ROK
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Protokół z otwarcia ofert
- Przetarg "Place Zabaw Kiełczygłów" - PONOWNY
- Budowa i wdrożenie SIP Gminy Kiełczygłów
° PRZETAGI PUBLICZNE 2016 ROK
° PRZETAGI PUBLICZNE 2017 ROK
° PRZETARGI PUBLICZNE - 2018 rok
° PRZETARGI PUBLICZNE 2019 ROK
° PRZETAGI PUBLICZNE 2020 ROK
° PRZETARGI PUBLICZNE - 2021 rok
° PRZETARGI PUBLICZNE - 2022 rok
° PRZETARGI PUBLICZNE 2023 ROK
° PRZETARGI PUBLICZNE 2024 ROK
OGŁOSZENIA Wójta Gminy Kiełczygłów
Protokoły pokontrolne
Oferty inwestycyjne
Plan Odnowy Miejscowości
WYBORY !!!
Skrzynka Podawcza UG Kiełczygłów
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011
Lista osób korzystających ze zwrotu akcycy za paliwo rolnicze
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 PRZETAGI PUBLICZNE - GMINA KIEŁCZYGŁÓW > PRZETAGI PUBLICZNE 2015 ROK > Przetarg "Place Zabaw Kiełczygłów" - PONOWNY strona główna 

Przetarg "Place Zabaw Kiełczygłów" - PONOWNY

WYJAŚNIENIA do Przetargu Nieograniczonego
z dnia 23 stycznia 2015r. na Budowę placu zabaw
dla dzieci przy Przedszkolu w Kiełczygłowie oraz
budowie placu zabaw dla dzieci przy Zespole
Szkolno – Gimnazjalnym im. Adama Mickiewicza w
Kiełczygłowie w ramach projektu pn.
„Utworzenie miejsc rekreacyjnych w miejscowości
Kiełczygłów poprzez budowę placów
zabaw”

 
Data wprowadzenia informacji 2015-02-03 12:01:11, wprowadzający: Marek Kula

WYJAŚNIENIA do Przetargu Nieograniczonego
z dnia 23 stycznia 2015r. na Budowę placu zabaw
dla dzieci przy Przedszkolu w Kiełczygłowie oraz
budowie placu zabaw dla dzieci przy Zespole
Szkolno – Gimnazjalnym im. Adama Mickiewicza w
Kiełczygłowie w ramach projektu pn.
„Utworzenie miejsc rekreacyjnych w miejscowości
Kiełczygłów poprzez budowę placów
zabaw”

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-30 09:59:15, wprowadzający: Marek Kula

PRZETARG NIEOGRANICZONY na Budowę placu
zabaw dla dzieci przy Przedszkolu w
Kiełczygłowie oraz budowie placu zabaw dla
dzieci przy Zespole Szkolno – Gimnazjalnym im.
Adama Mickiewicza w Kiełczygłowie w ramach
projektu pn. „Utworzenie miejsc rekreacyjnych w
miejscowości Kiełczygłów poprzez budowę
placów zabaw” z dnia 23 stycznia 2015r. -
PONOWNY

Gmina Kiełczygłów ogłasza przetarg nieograniczony. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej „Pzp” (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 , z późn. zm.) o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 207 000,00 euro na "Budowę placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu w Kiełczygłowie oraz budowie placu zabaw dla dzieci przy Zespole Szkolno – Gimnazjalnym im. Adama Mickiewicza w Kiełczygłowie w ramach projektu pn. „Utworzenie miejsc rekreacyjnych w miejscowości Kiełczygłów poprzez budowę placów zabaw”.


Termin składania ofert: 06 lutego 2015r


Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ wraz z załącznikami poniżej (udostępnione w plikach PDF)


 

Ogłoszenie o zamówieniu - Biuletyn Zamówień Publicznych

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - Formularz Ofertowy

Załącznik Nr 2 - Wzór umowy

Załącznik Nr 3 - Kosztorys ślepy - Przedszkole

Załącznik Nr 3 - Kosztorys ślepy - Zespół Szkolno - Gimnazjalny

Załącznik Nr 4 - Opis Techniczny Przedszkole

Załącznik Nr 4 - Opis Techniczny Zespół Szkolno - Gimnazjalny

Załącznik Nr 5 - Wykaz wykonanych, robót budowlanych, dostaw i usług

Załącznik Nr 6 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik Nr 7 - Oświadczenie

Mapa projektowa - Przedszkole

Mapa projektowa - Zespół Szkolno - Gimnazjalny

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Przedszkole

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Zespół Szkolno - Gimnazjalny

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Biuletyn Zamówień Publicznych

 
Data wprowadzenia informacji 2014-10-16 09:57:17 Informację zaktualizowano 2015-01-23 12:23:46, wprowadzający: Marek Kula

Zobacz:
 Przetarg "Place Zabaw Kiełczygłów" - PONOWNY .  Protokół z otwarcia ofert .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Budowa i wdrożenie SIP Gminy Kiełczygłów . 
wersja do druku