Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kiełczygłów  www.kielczyglow.pl
Sesja 57 - 28 grudnia 2024 r.
Dane
Preferencyjna sprzedaż węgla
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Skarbnik Gminy
Komisje
Transmisje sesji Rady Gminy Kiełczygłów
Petycje
RAPORT O STANIE GMINY KIEŁCZYGŁÓW
KWALIFIKACJE WOJSKOWE
Struktura Organizacyjna Urzędu
Interpelacje Radnych Gminy Kiełczygłów
Lista dotycząca nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego udzielanego na terenie Powiatu Pajęczańskiego
Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Programy współpracy Gminy Kiełczygłów z organizacjami pozarządowymi
Sygnalista
Inne Sprawozdania
Prawo lokalne
Procedura miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 259/3, 259/4, 259/6, 261/2, 263/1, 263/3, położonych w obrębie geodezyjnym Chorzew
Wzór formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego
Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kiełczygłów
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kiełczygłów
Statut Gminy Kiełczygłów
REGULAMINY URZĘDU GMINY KIEŁCZYGŁÓW
BEZPIECZEŃSTWO
Zarządzenia
Stanowiska
Podatki i opłaty
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami

OBSŁUGA SESJI RADY GMINY
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Sieradzu II
Strategia rozwoju
OBWIESZCZENIA Wojewody Łódzkiego
OBWIESZCZENIA - Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
OGŁOSZENIA - wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy
OBWIESZCZENIA - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
Gminna Ewidencja Zabytków
Decyzje komunalizacyjne
Ochrona Środowiska
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje Środowiskowe
Program usuwania azbestu
Decyzje Komunalizacyjne ws. Dróg
Rejestr Instytucji Kultury
REJESTR Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Kiełczygłów
EMISJA OBLIGACJI
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY KIEŁCZYGŁÓW
Inne
Metryczki subwencji oświatowej
Zgromadzenia
Gospodarka komunalna
Zbiorowe zaopatrywanie w wodę
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
NABÓR na wolne stanowisko pracy
Konkursy, ogłoszenia
Ogłoszenie - Finansowanie Sportu na terenie gminy Kiełczygłów
Informacje kwartalne
Budżet
Uchwały i sprawozdania z realizacji Budżetu Gminy Kiełczygłów
Sprawozdania finansowe Gminy Kiełczygłów
PRZETAGI PUBLICZNE - GMINA KIEŁCZYGŁÓW
OGŁOSZENIA Wójta Gminy Kiełczygłów
Protokoły pokontrolne
Oferty inwestycyjne
Plan Odnowy Miejscowości
WYBORY !!!
Skrzynka Podawcza UG Kiełczygłów
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011
Lista osób korzystających ze zwrotu akcycy za paliwo rolnicze
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Sesja 57 - 28 grudnia 2024 r. Strona główna  

Dane
KIEŁCZYGŁÓW
NAZWA GMINY Kiełczygłów
RODZAJ gmina wiejska
LOKALIZACJA woj. łódzkie, pow. pajęczański
KOD 98-358
MIEJSCOWOŚĆ Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25
KONTAKT tel./fax +48 (43) 842-50-22, tel. +48 (43) 842-50-22, 842-50-78, 842-50-28
ADRES E-MAIL kielczyglow.gm@hot.pl
Wójt Gminy mgr Mariusz Mielczarek
tel./fax +48 (43) 842-50-22
Przewodniczący Rady Gminy Dawid Trzcina
tel./fax +48 (43) 842-50-22 wew. 29
Sekretarz Gminy inż. Marek Kula
tel. +48 (43) 842-50-22 wew. 33
Skarbnik Gminy mgr Małgorzata Wlaźlak
tel./fax +48 (43) 842-50-22 wew. 27

 

GODZINY URZĘDOWANIA :

Poniedziałek - od godz. 8:00 do godz. 16:00

Wtorek - od godz. 7:00 do godz. 15:00

Środa - od godz. 7:00 do godz. 15:00

Czwartek - od godz. 7:00 do godz. 15:00

Piątek - od godz. 7:00 do godz. 15:00

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH


Administrator danych osobowych.


Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Wójt Gminy w Kiełczygłowie, z siedziba w Kiełczygłowie ul. Tysiąclecia 25.
Można się z nim skontaktować w następujący sposób:
a) listownie: ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów
b) przez adres e-mail: kielczyglow.gm@hot.pl

c) telefonicznie: (43) 842 50 22


Inspektor ochrony danych.


Inspektorem ochrony danych jest Michał Kostarczyk może się Pani/Pan z nim skontaktować poprzez adres e-mail: mkostarczyk@kielczyglow.pl lub w sekretariacie Urzędu Gminy.


Cel i podstawy przetwarzania.


Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu rozpatrzenia przesłanej do Urzędu Gminy korespondencji. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C RODO1) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. E RODO1)


Odbiorcy danych osobowych.


Odbiorcami Pani/Pana danych będą w zależności od celu:
a) strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym Wójt Gminy Pani/Pana wniosek przekazał,
b) podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (firmy kurierskie, dostawcy usługi poczty elektronicznej),
c) podmioty, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych systemów informatycznych w Urzędzie Gminy.


Okres przechowywania danych.


Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie w przypadkach, w których wymagają tego przepisy zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.


Prawa osób, których dane dotyczą.


Zgodnie z RODO1 przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
c) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.


Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych na adres: Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres ul Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez stronę internetową uodo.gov.pl.


Informacja o wymogu podania danych.


Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem rozpatrzenia korespondencji.


Polityka prywatności


Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisie WWW Urzędu Gminy zostały określone w naszej Polityce Prywatności

https://www.kielczyglow.pl/art,702,polityka-prywatnosci-i-cookies.html


aktualizacja: 06.02.2019 r.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz podjętych działań.

 
Data wprowadzenia informacji 2002-09-17 14:08:00 Informację zaktualizowano 2024-06-03 13:18:32, wprowadzający: Marek Kula
wersja do druku