UCHWAŁA NR XIII/96/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Kiełczygłów oraz szczegółowyc

UCHWAŁA NR XIII/97/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Kiełczygłów na 2020 rok

UCHWAŁA NR XIII/98/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiełczygłów na lata 2020 - 2028

UCHWAŁA NR XIII/99/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2019 rok

UCHWAŁA NR XIII/100/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR XIII/101/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XIII/102/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykor

UCHWAŁA NR XIII/103/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy Kiełczygłów na 2020 rok

UCHWAŁA NR XIII/104/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie stanowiska na temat koncepcji budowy wiaduktu w miejscowości Chorzew w ciągu drogi powiatowej Nr 3501E

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2020-02-25 11:52:58.

Zobacz:
 - sesja 4 - 29 stycznia 2019 r.  .  - sesja 5 - 22 marca 2019 r. .  - sesja 6 - 17 kwietnia 2019 r. .  - sesja 7 - 15 maja 2019 r. .  - sesja 8 - 3 czerwca 2019 r. .  - sesja 9 - 26 czerwca 2019 r. .  - sesja 10 - 29 sierpnia 2019 r. .  - sesja 11 - 30 września 2019 r. .  - sesja 12 - 26 listopada 2019 r. .  Sesja 13 - 27 grudnia 2019 . 
Data wprowadzenia: 2020-02-25 11:52:58
Opublikowane przez: Marek Kula