UCHWAŁA NR XII/85/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR XII/86/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu kwintala żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kiełczygłów na rok podatkowy 2020

UCHWAŁA NR XII/87/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XII/88/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XII/89/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XII/90/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2019 rok

UCHWAŁA NR XII/91/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR XII/92/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/77/19 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR XII/93/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Kiełczygłów oraz szczegółowy

UCHWAŁA NR XII/94/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy

UCHWAŁA NR XII/95/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2019-12-04 08:32:57.

Zobacz:
 - sesja 4 - 29 stycznia 2019 r.  .  - sesja 5 - 22 marca 2019 r. .  - sesja 6 - 17 kwietnia 2019 r. .  - sesja 7 - 15 maja 2019 r. .  - sesja 8 - 3 czerwca 2019 r. .  - sesja 9 - 26 czerwca 2019 r. .  - sesja 10 - 29 sierpnia 2019 r. .  - sesja 11 - 30 września 2019 r. .  - sesja 12 - 26 listopada 2019 r. .  Sesja 13 - 27 grudnia 2019 . 
Data wprowadzenia: 2019-12-04 08:32:57
Opublikowane przez: Marek Kula