Gminne centrum zarządzania
kryzysowego

Organizator zgromadzenia, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. poz. 1485), zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia właściwe gminne (miejskie) centrum zarządzania kryzysowego, a w przypadku gdy w danej gminie nie zostało ono utworzone – wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, podając:

1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim,
2. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,
3. ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.


Ponieważ na terenie Gminy Kiełczygłów nie zostało utworzone gminne centrum zarządzania kryzysowego, powyższe zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, przyjmuje:

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

na numer telefaksu: 42 664 14 01
lub e-mail: wczk@lodz.uw.gov.pl

 

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2015-10-29 13:48:39 | Data modyfikacji: 2015-10-29 13:56:35.
Data wprowadzenia: 2015-10-29 13:48:39
Data modyfikacji: 2015-10-29 13:56:35
Opublikowane przez: Marek Kula