NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

 

Wójt Gminy Kiełczygłów - Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego,
który odbędzie się w dniach od 08 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.

 

Kandydat na rachmistrza spisowego musi mieć ukończone 18 lat i posiadać co najmniej średnie wykształcenie (preferowani są studenci i osoby z wyższym wykształceniem). Rachmistrz powinien być dyspozycyjny, ponieważ praca będzie trwała przez ponad 3 miesiące (nie zalecane jest aby rachmistrzami były osoby zatrudnione na pełny etat).

Rachmistrz spisowy powinien być w pełni sprawny fizycznie, posiadać umiejętności łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami, wzbudzać zaufanie wśród osób, z którymi będzie przeprowadzał wywiad.

Musi być asertywny, umieć zachować spokój, okazać respondentom uprzejmość i cierpliwość podczas prowadzenia z nimi rozmów, a także radzić sobie w sytuacjach konfliktowych. Powinien też być obowiązkowy, rzetelny i wykazywać się dobrą organizacją pracy.

Kandydaci na rachmistrzów muszą złożyć również oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe). Ponadto będą zobligowani do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami (Hend-Held) i zainstalowanymi na nich aplikacjami.

Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Podczas wykonywania obowiązków spisowych Rachmistrzowi przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

Kandydat na Rachmistrza Spisowego do Narodowego Spisu Powszechnego w 2011r. powinien złożyć:

1.  pisemne zgłoszenie kandydatury z podpisem zawierające następujące dane:

 imię i nazwisko,

 adres zamieszkania,

 nr telefonu kontaktowego, adress e-mail,

 data urodzenia,

 miejsce zatrudnienia (w przypadku uczniów/studentów miejsce pobierania nauki),

 informacja o ewentualnym pobieraniu renty, emerytury bądź o posiadanym statusie bezrobotnego,

2.      kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,

3.      wypełniony formularz w załączniku.

Termin składania zgłoszeń:

6-20 grudnia 2010 roku.

Miejsce składania zgłoszeń:

Urząd Gminy Kiełczygłów

ul. Tysiąclecia 25

98-358 Kiełczygłów

pokój nr 13 (Marek Kula - lider gminny NSP 2011)

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem "Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Narodowym Spisie Powszechnym 2011".

 Zarządzenie Wójta Gminy Kiełczygłów

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2010-12-14 11:09:37.
 Formularz zgłoszeniowy - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2010-12-14 11:10:41.
Data wprowadzenia: 2010-12-14 11:10:41
Opublikowane przez: Marek Kula