PLANY ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

Plany Odnowy Miejscowości mają na celu możliwości skorzystania ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, a zwłaszcza z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W chwili obecnej do zadań, które można sfinansować z tego źródła należą zadania wynikające z przygotowanych z inicjatywy mieszkańców wsi planów odnowy miejscowości, a w szczególności działania dotycząca tworzenia warunków dla rozwoju miejscowości i aktywizacji ludności wiejskiej, projekty związane z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, w tym utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej danej miejscowości. Wg. zapisów programu pomoc będzie mogła być przyznawana w szczególności na: 1) budowę, przebudowę, remont lub wyposażanie obiektów publicznych pełniących funkcje kulturalne, w szczególności świetlic i domów kultury; 2) budowę, przebudowę lub remont obiektów sportowych, ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji, służących do użytku publicznego, 3) zakup towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych oraz tradycyjnych zawodów; 4)kształtowanie centrów wsi jako obszaru przestrzeni publicznej, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów, parkingów, chodników lub oświetlenia ulicznego; 5) urządzanie i porządkowanie terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku; 6) budowę, przebudowę lub remont małej infrastruktury turystycznej; 7) zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych na rzecz rekreacji lub poprawy estetyki miejscowości; 8) rewitalizację budynków zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków, użytkowanych na cele publiczne, oraz obiektów małej architektury, odnawianie lub konserwację lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci; 9) zakup i odnowienie obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne; 10) budowę, przebudowę, remont lub wyposażanie obiektów przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, w szczególności pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn; 11) odnowienie elewacji zewnętrznych i dachów w zabytkowych obiektach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków; Plan Odnowy Miejscowości nie powinien jednak ograniczać się do ww. zadań. Należy zapisać wszystkie niezbędne działania mające na celu poprawę warunków życia na wsi, we wszystkich obszarach działania. Dokument ten nie będzie miał charakteru zamkniętego, będzie mógł być weryfikowany w przyszłości. Przy tworzeniu Planu Odnowy Miejscowości kluczową rolę mają odegrać społeczności wiejskie, znające specyfikę swojej wsi oraz największe problemy. Poza tym do beneficjentów pomocy wymienionych w PROW na lata 2007-13 są wymienione oprócz gmin, Instytucje Kultury oraz Kościoły. Poniżej w załączeniu Plany Odnowy Miejscowości : - Plan Odnowy Miejscowości Kiełczygłów - Plan Odnowy Miejscowości Chorzew - Plan Odnowy Miejscowości Huta - Plan Odnowy Miejscowości Kiełczygłówek


 

 Plan Odnowy Miejscowości Kiełczygłów - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2008-01-10 11:38:29 | Data modyfikacji: 2011-06-03 09:30:23.
 Plan Odnowy Miejscowości Chorzew - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2008-01-10 11:41:30 | Data modyfikacji: 2011-05-24 07:54:07.
 Plan Odnowy Miejscowości Huta - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2011-05-24 07:53:37.
 Plan Odnowy Miejscowości Kiełczygłówek - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2011-05-24 07:54:39 | Data modyfikacji: 2011-05-24 07:56:07.
Data wprowadzenia: 2011-05-24 07:54:39
Data modyfikacji: 2011-05-24 07:56:07
Opublikowane przez: Marek Kula