Gmina Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) na zadanie pn.: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kiełczygłów i jej jednostek organizacyjnych".

Termin składania Ofert - 18 czerwca 2021r. godz. 10:00

 


Poniżej dokumenty do pobrania:

 

Identyfikator postępowania

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - zakup energii elektrycznej

Załącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty

Załącznik nr 3 do SWZ-Oświadczenie z art. 125 ust. 1 PZP

Załącznik nr 4 do SWZ - Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej

Załącznik nr 4.1 do SWZ - Załącznik nr 1 do projektu umowy

Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz dostaw

Załącznik nr 6 do SWZ- Oświadczenie o aktualności informacji z art. 125 ust. 1 PZP

Załącznik nr 7 do SWZ - Informacja o podwykonawstwie

Załącznik nr 8 do SWZ - Ośw. o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Zapytania z dnia 14.06.2021 r. do postępowania przetargowego

Odpowiedzi z dnia 15.06.2021 r. na zapytania do postępowania przetargowego

Informacja o złożonych ofertach

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2021-06-09 13:02:10 | Data modyfikacji: 2021-06-09 13:21:32.

Zobacz:
 Termomodernizacja budynku SPZPOZ w Kiełczygłowie .  Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kiełczygłów i jej jednostek organizacyjnych .  Remont drogi gminnej nr 109103E w miejscowości Kule .  Dowóz dzieci do i ze szkół na terenie Gminy Kiełczygłów w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023 .  Remont (modernizacja) drogi gminnej Nr 109104E na odcinku Glina Mała - Brutus .  Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kiełczygłowie  .  Zakup Koparko - Ładowarki dla Gminy Kiełczygłów .  Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kiełczygłowie - PONOWNY .  Budowa chodników w Gminie Kiełczygłów .  Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kiełczygłowie - PONOWNY .  Budowa chodników w Gminie Kiełczygłów - PONOWNY .  Budowa oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalacją elektryczną w Kiełczygłowie – I ETAP .  Budowa chodników w Gminie Kiełczygłów - PONOWNY .  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kiełczygłów .  Dowóz dzieci do i ze szkół na terenie Gminy Kiełczygłów w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023 . 
Data wprowadzenia: 2021-06-09 13:02:10
Data modyfikacji: 2021-06-09 13:21:32
Opublikowane przez: Marek Kula