Budowa oczyszczalni ścieków wraz z
technologią oraz instalacją elektryczną w
Kiełczygłowie – I ETAP

 


Gmina Kiełczygłów zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej p.z.p. pn. „Przetarg nieograniczony Budowa oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalacją elektryczną w Kiełczygłowie – I ETAP"


Termin składania Ofert - 29 listopada 2021r. godz. 10:00


Poniżej dokumenty do pobrania:


Ogłoszenie o zamówieniu ( 2021-OJS208-543238-pl-ts )

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD)

Załącznik nr 2 Wzór umowy

Załącznik nr 3 Wzór oferty

Załącznik nr 4 Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych

Załącznik nr 5 Wzór wykazu osób i podmiotów

Zalacznik_nr_6_Oswiadczenie_o_niezaleganiu_w_oplatach_i_podatkach_lokalnych OCZYSZCZALNIA

Załącznik nr 7 Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik Nr 8. 1 - Przedmiar robót Oczyszcalnia

Zał. Nr 8.2 przedmiar robót Instalacje elektryczne

Zał. Nr 9 Dokumentacja projektowa Oczyszczalnia ścieków - I ETAP

Załącznik Nr 10 - STWiOR dla Oczyszczalni - I ETAP

ZAL_NR_11-_OSWIADCZENIE_RODO OCZYSZCZALNIA

Identyfikator postępowania

Zapytanie z dnia 05.11.2021 r. i odpowiedź z dnia 08.11.2021r.

Wyjaśnienie do Przedmiaru Robót - OCZYSZCZALNIA

Wyjaśnienie do Przedmiaru Robót - OCZYSZCZALNIA

Wyjaśnienie do Przedmiaru Robót - OCZYSZCZALNIA - RYSUNKI WYKONAWCZE

Finansowanie zadania - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalacją elektryczną w Kiełczygłowie – I ETAP

Protokół z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2021-10-27 11:25:06 | Data modyfikacji: 2021-10-27 11:29:44.

Zobacz:
 Termomodernizacja budynku SPZPOZ w Kiełczygłowie .  Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kiełczygłów i jej jednostek organizacyjnych .  Remont drogi gminnej nr 109103E w miejscowości Kule .  Dowóz dzieci do i ze szkół na terenie Gminy Kiełczygłów w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023 .  Remont (modernizacja) drogi gminnej Nr 109104E na odcinku Glina Mała - Brutus .  Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kiełczygłowie  .  Zakup Koparko - Ładowarki dla Gminy Kiełczygłów .  Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kiełczygłowie - PONOWNY .  Budowa chodników w Gminie Kiełczygłów .  Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kiełczygłowie - PONOWNY .  Budowa chodników w Gminie Kiełczygłów - PONOWNY .  Budowa oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalacją elektryczną w Kiełczygłowie – I ETAP .  Budowa chodników w Gminie Kiełczygłów - PONOWNY .  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kiełczygłów .  Dowóz dzieci do i ze szkół na terenie Gminy Kiełczygłów w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023 . 
Data wprowadzenia: 2021-10-27 11:25:06
Data modyfikacji: 2021-10-27 11:29:44
Opublikowane przez: Marek Kula