Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu Gminy Kiełczygłów

Gmina Kiełczygłów zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej p.z.p. pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kiełczygłów"


Termin składania Ofert - 23 grudnia 2021r. godz. 10:00


Poniżej dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu ( 2021/S 227-597610 )

ZP.271.14.2021.GK - Specyfikacja warunków zamówienia

Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy Odpady 2022

Załącznik Nr 2 do SWZ - JEDZ ODPADY 2022

Załącznik Nr 3 do SWZ - Projekt umowy ODPADY 2022

Załącznik Nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej ODPADY 2022

Załącznik Nr 5 do SWZ - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu, urządzeń technicznych ODPADY 2022

Załącznik Nr 6 do SWZ - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się ODPADY 2022

Załącznik Nr 7 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności ODPADY 2022

Załącznik Nr 8 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia ODPADY 2022

Załącznik Nr 9 do SWZ - Umowa powierzenia przetwarzania danych ODPADY 2022

Załącznik Nr 10 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu ODPADY 2022

Finansowanie zadania - Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Kiełczygłów

Informacja o złożonych ofertach w przetargu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2021-11-23 09:07:45 | Data modyfikacji: 2021-11-23 09:35:21.

Zobacz:
 Termomodernizacja budynku SPZPOZ w Kiełczygłowie .  Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kiełczygłów i jej jednostek organizacyjnych .  Remont drogi gminnej nr 109103E w miejscowości Kule .  Dowóz dzieci do i ze szkół na terenie Gminy Kiełczygłów w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023 .  Remont (modernizacja) drogi gminnej Nr 109104E na odcinku Glina Mała - Brutus .  Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kiełczygłowie  .  Zakup Koparko - Ładowarki dla Gminy Kiełczygłów .  Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kiełczygłowie - PONOWNY .  Budowa chodników w Gminie Kiełczygłów .  Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kiełczygłowie - PONOWNY .  Budowa chodników w Gminie Kiełczygłów - PONOWNY .  Budowa oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalacją elektryczną w Kiełczygłowie – I ETAP .  Budowa chodników w Gminie Kiełczygłów - PONOWNY .  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kiełczygłów .  Dowóz dzieci do i ze szkół na terenie Gminy Kiełczygłów w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023 . 
Data wprowadzenia: 2021-11-23 09:07:45
Data modyfikacji: 2021-11-23 09:35:21
Opublikowane przez: Marek Kula