UCHWAŁA NR XXX/174/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kiełczygłów na rok 2018

UCHWAŁA NR XXX/175/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2023

UCHWAŁA NR XXX/176/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie za rok 2017 oraz realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2

UCHWAŁA NR XXX/177/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXX/178/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR XXX/179/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Pajęczańskiego

UCHWAŁA NR XXX/180/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kiełczygłów na rok 2019 środków stanowiących fundusz sołecki

UCHWAŁA NR XXX/181/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kiełczygłów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

UCHWAŁA NR XXX/182/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kiełczygłów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA NR XXX/183/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w kt

UCHWAŁA NR XXX/184/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Chorzewie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Kiełcz

UCHWAŁA NR XXX/185/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie poparcia Rady Gminy Rząśnia dla stanowiska Zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie projektu ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej

UCHWAŁA NR XXX/186/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie poparcia Rady Gminy w Sulmierzycach dla stanowiska Zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie projektu ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej

UCHWAŁA NR XXX/187/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów

UCHWAŁA NR XXX/188/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia ponownych skarg na działalność Wójta Gminy Kiełczygłów

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2018-12-04 08:51:52.

Zobacz:
 Sesja 28 - 08 styczeń 2018 .  Sesja 29 - 30 stycznia 2018r. .  sesja 30 - 29 marca 2018 r. .  sesja 31 - 24 maja 2018 r. .  sesja 32 - 28 czerwca 2018 r. .  sesja 33 - 05 września 2018 r. .  sesja 34 - 10 października 2018 r. .  
NOWA KADENCJA RADY GMINY W KIEŁCZYGŁOWIE 2018 - 2023

 .  sesja 1 - 22 listopada 2018 r. .  sesja 2 - 30 listopada 2018 r. .  sesja 3 - 05 grudnia 2018 r. . 
Data wprowadzenia: 2018-12-04 08:51:52
Opublikowane przez: Marek Kula