Budowa oczyszczalni ścieków wraz z
technologią oraz instalacją elektryczną w
Kiełczygłowie - I ETAP PONOWNY 2018 rok

Gmina Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalacją elektryczną w Kiełczygłowie - I ETAP PONOWNY".


Termin składania Ofert - 10 sierpnia 2018r. godz. 10:00


Dokumentacja przetragowa wraz z załącznikami udostępniona w formatach *doc, *rar i *pdf udostępniona poniżej:


 

Ogłoszenie zamówienia w BZP - oczyszczalnia ponowny

SIWZ na budowę oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalację elektryczną w Kiełczygłowie – I ETAP PONOWNY

Załącznik Nr 1 - STWiOR dla Oczyszczalni 2018r. - ponowny

Zał. Nr 2 Dokumentacja projektowa Oczyszczalnia ścieków 2018r. - ponowny

Zał. 3 - Przedmiary robót - Oczyszczalnia 2018 rok - ponowny

Zał. Nr 4 Oświadczenia - Oczyszczalnia 2018r. - ponowny

Zał. Nr 5 - Wzór umowy Oczyszczalnia 2018r - ponowny

Zał. Nr 6 Wzór oferty - Oczyszczalnia 2018r. - ponowny

Zał. Nr 7 Wykaz osób i podmiotów - Oczyszczalnia 2018r. - ponowny

Zał. Nr 8 Wykaz wykonanych robót - Oczyszczalnia 2018r. - ponowny

Zał. Nr 9 Oświadczenie o niezaleganiu w opłatach i podatkach lokalnych - Oczyszczalnia 2018r. - ponowny

Zał. Nr 10 wykaz podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej - Oczyszczalnia 2018r. - ponowny

Odpowiedź na zapytanie do przetargu

Protokół z otwarcia ofert - 10.08.2018 rok

Unieważnienie postępowania przetargowego

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2018-07-18 13:16:32.

Zobacz:
 REMONT ZABYTKOWEJ KAPLICZKI W MIEJSCOWOŚCI OSINA MAŁA .  Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Osina Mała  .   Przetarg na Budowę oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalacją elektryczną w Kiełczygłowie - I ETAP 2018 rok .  Budowa oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalacją elektryczną w Kiełczygłowie - I ETAP PONOWNY 2018 rok .  Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kiełczygłów i jej jednostek organizacyjnych .  Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kiełczygłów i jej jednostek organizacyjnych - PONOWNY . 
Data wprowadzenia: 2018-07-18 13:16:32
Opublikowane przez: Marek Kula