Gmina Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Osina Mała".

Termin składania Ofert - 18 maja 2018r. godz. 9:00


Dokumentacja przetragowa wraz z załącznikami udostępniona w formatach *doc i *pdf

 

Ogłoszenie zamówienia w BZP

SIWZ na drogę Osina Mała

Załącznik nr 1 - wzór oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenia spełnienie warunków

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o nie podleganu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp

Załącznik nr 4 - Oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Załącznik nr 5 - wykaz robót

Załącznik nr 6 - wykaz osób

Załącznik nr 7 - oświadczenie nieuczciwa konkurencja

Załącznik nr 8 - wózr umowy

Załącznik nr 9 - oświadczenie prznależność do grupy kapitałowej

Załącznik nr 10 - projekt budowlany

Załącznik Nr 11 - STWiOR

Załącznik Nr 12 - przedmiar robót

Protokół z otwarcia ofert - 18.05.2018 rok

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2018-05-02 12:59:05.

Zobacz:
 REMONT ZABYTKOWEJ KAPLICZKI W MIEJSCOWOŚCI OSINA MAŁA .  Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Osina Mała  .   Przetarg na Budowę oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalacją elektryczną w Kiełczygłowie - I ETAP 2018 rok .  Budowa oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalacją elektryczną w Kiełczygłowie - I ETAP PONOWNY 2018 rok .  Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kiełczygłów i jej jednostek organizacyjnych .  Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kiełczygłów i jej jednostek organizacyjnych - PONOWNY . 
Data wprowadzenia: 2018-05-02 12:59:05
Opublikowane przez: Marek Kula