Przedmiotem zamówienia jest Budowa oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalacją elektryczną w Kiełczygłowie - I ETAP PONOWNY zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)


Termin składania ofert : 18.09.2017 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, pokój nr 12 sekretariat


Poniżej wszystkie dokumnety związane z zamówieniem.

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 582549-N-2017

SIWZ na Budowę Oczyszczalni Ścieków 2017 rok - PONOWNY

Załącznik Nr 1 STWiOR dla Oczyszczalni i instalacji elektrycznych - PONOWNY

Załącznik Nr 2 Dokumentacja Projektowa dla Oczyszczalni - PONOWNY

Załącznik Nr 3 Kosztorysy dla Oczyszczalni i instalacji elektrycznych - PONOWNY

Zał. Nr 4 Oświadczenia - Oczyszczalnia PONOWNY

Zał. Nr 5 - Wzór umowy Oczyszczalnia PONOWNY

Zał. Nr 6 Wzór oferty - Oczyszczalnia PONOWNY

Zał. Nr 7 Wykaz osób i podmiotów - Oczyszczalnia PONOWNY

Zał. Nr 8 Wykaz wykonanych robót - Oczyszczalnia PONOWNY

Zał. Nr 9 Oświadczenie o niezaleganiu w opłatach i podatkach lokalnych - Oczyszczalnia PONOWNY

Zał. Nr 10 wykaz podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej - Oczyszczalnia PONOWNY

POPRAWIONY Załącznik Nr 5 Wzór umowy do SIWZ

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 07.09.2017r.

Wyjaśnienia do przetargu na "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalacją elektryczną w Kiełczygłowie" z dnia 14.09.2017r.

Protokół z otwarcia ofert PONOWNY - 18.09.2017r.

Unieważnienie przetargu na "Budowę oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalacją elektryczną w Kiełczygłowie - I ETAP PONOWNY"

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2017-09-01 15:06:19 | Data modyfikacji: 2017-09-01 15:16:57.

Zobacz:
 Przetarg na Budowę oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalacją elektryczną w Kiełczygłowie - I ETAP .  Przetarg na Budowę oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalacją elektryczną w Kiełczygłowie - I ETAP PONOWNY .  Przetarg na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kiełczygłów" - 2017 rok . 
Data wprowadzenia: 2017-09-01 15:06:19
Data modyfikacji: 2017-09-01 15:16:57
Opublikowane przez: Marek Kula