PROTOKÓŁ z otwarcia ofert oraz INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia
22.12.2014r.

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-12-22 10:40:45.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-12-22 10:41:33.

WYJAŚNIENIA do Przetargu Nieograniczonego
z dnia 05 grudnia 2014r. na Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu
Gminy Kiełczygłów

W załączeniu w plikach publikujemy odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do w/w postępowania. Załączamy również poprawione SIWZ oraz załącznik Nr 7 - wzór umowy.

Odpowiedzi na pytania

SIWZ

Załącznik Nr 7 - Wzór Umowy po zmianach

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-12-11 11:50:01 | Data modyfikacji: 2014-12-11 11:52:03.

PRZETARG NIEOGRANICZONY z dnia 05 grudnia
2014r.

Gmina Kiełczygłów ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot dla usług określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kiełczygłów"

Termin składania ofert: 15 grudnia 2014r


Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ wraz z załącznikami poniżej (udostępnione w plikach PDF oraz WORD)

 

Ogłoszenie o zamówieniu - Biuletyn Zamówień Publicznych

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - Formularz Ofertowy

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 4 - Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług

Załącznik Nr 5 - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia

Załącznik Nr 6 - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp

Załącznik Nr 7 - Wzór Umowy

Załącznik Nr 8 - Wykaz sołectw z szacunkową liczbą mieszkańców zgodnie z meldunkiem i liczbą nieruchomości zamieszkałych

Załącznik Nr 9 - Uchała Nr XXIV/160/2013 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kiełczygłów

Załącznik Nr 10 - Uchwała Nr XXII/143/2012 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kiełczygłów i zagospoda

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-12-05 09:10:26 | Data modyfikacji: 2014-12-05 09:28:19.

Zobacz:
 Przetarg - "Wykluczenie Cyfrowe" .  Odbieranie i zagospodarowanie odpadów . 
Data wprowadzenia: 2014-12-05 09:10:26
Data modyfikacji: 2014-12-05 09:28:19
Opublikowane przez: Marek Kula