OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia z dnia
14.10.2014r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Unia Europejska - Dyrektywa 2004/18/WE

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Biuletyn Zamówień Publicznych POLSKA

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-10-14 13:39:50.

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej
oferty w przetargu na "Opracowanie dokumentacji
projektowej i budowę infrastruktury sieci
szerokopasmowej, dostawę sprzętu komputerowego
wraz z oprogramowaniem oraz szkolenie
Beneficjentów w ramach projektu pn. „Rozwój
społeczeństwa informacyjnego poprzez
przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie
Kiełczygłów” realizowanego przez Gminę
Kiełczygłów” z dnia 20 sierpnia
2014r.

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-10-06 10:32:25.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-10-06 10:35:00.

PROTOKÓŁ z otwarcia ofert z dnia
01.10.2014r.

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-10-03 14:19:12.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-10-03 14:21:48.

WYJAŚNIENIA treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia z dnia 24.09.2014r.

 Wyjaśnienia do SIWZ - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-09-24 11:33:10.

INFORMACJA o PRZEDŁUŻENIU terminu
składania ofert

W związku z poniższym, na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
Oferty do przedmiotowego postępowania należy składać do dnia 01 października 2014r. do godziny 9:00, termin otwarcia ofert: 01 października 2014r. o godzinie 9:15. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

ZGODNIE Z POWYŻSZYM zmiany w SIWZ ZOSTAJĄ zaznaczone na czerwono i ZMIENIONE

Zmiana Ogłoszenia w Dzienniku Urzędowego Unii Europejskiej

Zmiana Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Zamówień Publicznych

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-09-24 11:36:39 | Data modyfikacji: 2014-09-24 11:45:37.

WYJAŚNIENIA treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia

doc20140922101258_0011.jpg

doc20140922101308_0011.jpg

doc20140922101318_0011.jpg

doc20140922101326_001.jpg

doc20140922101335_001.jpg

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-09-22 10:20:07 | Data modyfikacji: 2014-09-24 11:29:29.

PRZETARG NIEOGRANICZONY na „Opracowanie
dokumentacji projektowej i budowę infrastruktury
sieci szerokopasmowej, dostawę sprzętu
komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz
szkolenie Beneficjentów w ramach projektu pn.
„Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez
przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie
Kiełczygłów” realizowanego przez Gminę
Kiełczygłów” z dnia 20 sierpnia
2014r.

Gmina Kiełczygłów ogłasza postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w trybie:
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) (WARTOŚĆ POWYŻEJ 207.000 EURO) na „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowę infrastruktury sieci szerokopasmowej, dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz szkolenie Beneficjentów w ramach projektu pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kiełczygłów” realizowanego przez Gminę Kiełczygłów”.

Termin składania ofert: 30 września 2014r

Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ wraz z załącznikami poniżej (udostępnione w plikach PDF i WORD)

 

Ogłoszenie o zamówieniu Unia Europejska - Dyrektywa 2004/19/WE

Ogłoszenie o zamówieniu - Biuletyn Zamówień Publicznych POLSKA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - Program Funkcjonalno Użytkowy

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie

Załącznik Nr 4 - Wykaz wykonanych, robót budowlanych, dostaw i usług

Załącznik Nr 5 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik Nr 6 - Formularz Ofertowy

Załącznik Nr 7 - Wzór Umowy

Załącznik Nr 8 - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik Nr 9 - Tabela zgodności zaoferowanych elementów systemów z wymaganiami Zamawiającego

Załącznik Nr 10 - Regulamin Testów

Załącznik Nr 11 - Opis zaoferowanych rozwiązań radiowych

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-08-20 10:33:01 | Data modyfikacji: 2014-09-24 11:29:19.

Zobacz:
 Przetarg - "Wykluczenie Cyfrowe" .  Odbieranie i zagospodarowanie odpadów . 
Data wprowadzenia: 2014-08-20 10:33:01
Data modyfikacji: 2014-09-24 11:29:19
Opublikowane przez: Marek Kula