UCHWAŁA NR XVII/126/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kiełczygłów wotum zaufania

UCHWAŁA NR XVII/127/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kiełczygłów za 2019 rok

UCHWAŁA NR XVII/128/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kiełczygłów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2019 rok

UCHWAŁA NR XVII/129/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2020 rok

UCHWAŁA NR XVII/130/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR XVII/131/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kiełczygłów na lata 2020 - 2025

UCHWAŁA NR XVII/132/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR XVII/133/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/125/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 września 2012 roku w sprawie wyznaczenia podmiotu jako właściwego dla realizacji zadania adminis

UCHWAŁA NR XVII/134/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kiełczygłów na rok szkolny 2020/2021

UCHWAŁA NR XVII/135/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują miesz

UCHWAŁA NR XVII/136/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

UCHWAŁA NR XVII/137/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na kt

UCHWAŁA NR XVII/138/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letn

UCHWAŁA NR XVII/139/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Pajęczańskiego

UCHWAŁA NR XVII/140/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Spółki Wodnej Wsi Kolonia Chorzew

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2021-04-07 10:30:20.

Zobacz:
 Sesja 14 - 09 stycznia 2020 .  Sesja 15 - 11 lutego 2020 .  Sesja 16 - 14 maja 2020r.  .  Sesja 17 - 29 czerwca 2020r. .  Sesja 18 - 27 sierpnia 2020r. .  Sesja 19 - 28 września 2020r. .  Sesja 20 - 20 listopada 2020r. .  Sesja 21 - 23 grudnia 2020r. . 
Data wprowadzenia: 2021-04-07 10:30:20
Opublikowane przez: Marek Kula