WYJAŚNIENIA do Przetargu Nieograniczonego
z dnia 23 stycznia 2015r. na Budowę placu zabaw
dla dzieci przy Przedszkolu w Kiełczygłowie oraz
budowie placu zabaw dla dzieci przy Zespole
Szkolno – Gimnazjalnym im. Adama Mickiewicza w
Kiełczygłowie w ramach projektu pn.
„Utworzenie miejsc rekreacyjnych w miejscowości
Kiełczygłów poprzez budowę placów
zabaw”

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2015-02-03 12:01:11.

WYJAŚNIENIA do Przetargu Nieograniczonego
z dnia 23 stycznia 2015r. na Budowę placu zabaw
dla dzieci przy Przedszkolu w Kiełczygłowie oraz
budowie placu zabaw dla dzieci przy Zespole
Szkolno – Gimnazjalnym im. Adama Mickiewicza w
Kiełczygłowie w ramach projektu pn.
„Utworzenie miejsc rekreacyjnych w miejscowości
Kiełczygłów poprzez budowę placów
zabaw”

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2015-01-30 09:59:15.

PRZETARG NIEOGRANICZONY na Budowę placu
zabaw dla dzieci przy Przedszkolu w
Kiełczygłowie oraz budowie placu zabaw dla
dzieci przy Zespole Szkolno – Gimnazjalnym im.
Adama Mickiewicza w Kiełczygłowie w ramach
projektu pn. „Utworzenie miejsc rekreacyjnych w
miejscowości Kiełczygłów poprzez budowę
placów zabaw” z dnia 23 stycznia 2015r. -
PONOWNY

Gmina Kiełczygłów ogłasza przetarg nieograniczony. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej „Pzp” (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 , z późn. zm.) o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 207 000,00 euro na "Budowę placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu w Kiełczygłowie oraz budowie placu zabaw dla dzieci przy Zespole Szkolno – Gimnazjalnym im. Adama Mickiewicza w Kiełczygłowie w ramach projektu pn. „Utworzenie miejsc rekreacyjnych w miejscowości Kiełczygłów poprzez budowę placów zabaw”.


Termin składania ofert: 06 lutego 2015r


Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ wraz z załącznikami poniżej (udostępnione w plikach PDF)


 

Ogłoszenie o zamówieniu - Biuletyn Zamówień Publicznych

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - Formularz Ofertowy

Załącznik Nr 2 - Wzór umowy

Załącznik Nr 3 - Kosztorys ślepy - Przedszkole

Załącznik Nr 3 - Kosztorys ślepy - Zespół Szkolno - Gimnazjalny

Załącznik Nr 4 - Opis Techniczny Przedszkole

Załącznik Nr 4 - Opis Techniczny Zespół Szkolno - Gimnazjalny

Załącznik Nr 5 - Wykaz wykonanych, robót budowlanych, dostaw i usług

Załącznik Nr 6 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik Nr 7 - Oświadczenie

Mapa projektowa - Przedszkole

Mapa projektowa - Zespół Szkolno - Gimnazjalny

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Przedszkole

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Zespół Szkolno - Gimnazjalny

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Biuletyn Zamówień Publicznych

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-10-16 09:57:17 | Data modyfikacji: 2015-01-23 12:23:46.

Zobacz:
 Przetarg "Place Zabaw Kiełczygłów" - PONOWNY .  Protokół z otwarcia ofert .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Budowa i wdrożenie SIP Gminy Kiełczygłów . 
Data wprowadzenia: 2014-10-16 09:57:17
Data modyfikacji: 2015-01-23 12:23:46
Opublikowane przez: Marek Kula