Zwołanie sesji - porządek obrad

Nasz znak : BRG - 0052/9/04                   Data : 14.05.2004r.

Sprawa : zwołania XIV sesji Rady Gminy w Kiełczygłowie.
     =========================================

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  z w o ł u j ę    XIV   s e s j ę     R a d y         G m i n y  w  Kiełczygłowie, która odbędzie się w dniu  25 maja 2004r.  (wtorek) o godz. 10°°. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy z proponowanym porządkiem obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności,
2. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z XIII sesji,
3. Interpelacje radnych,
4. Informacje Wójta Gminy o działalności w okresie między sesjami,
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności między sesjami,
6. Informacja o realizacji budowy Publicznego Gimnazjum i sali sportowej w Kiełczygłowie,
7. Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2003r.,
8. Informacja o pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kiełczygłowie za 2003r. uwzględniając kondycję finansową zakładu,
9. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) Zaciągnięcie kredytu na rozbudowę szkoły o zespół gimnazjalny z salą sportową,
b) Zmian w budżecie gminy na 2004r.,
c) Zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków z MENiS w formie  weksla in blanco,
d) Ustalenie stawki za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej,
e) Zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kiełczygłowie,
f) Uchwalenie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie.
10. Wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi na interpelacje.
11. Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Gminy.

 

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Kuli | Data wprowadzenia: 2004-06-14 13:13:45 | Data modyfikacji: 2004-06-14 13:14:49.
 Uchwała XIV/90/2004 ws. zaciągnięcia kredytu na rozbudowę szkoły o zespół gimnazjalny wraz z salą sportową

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Kuli | Data wprowadzenia: 2004-06-14 13:16:29 | Data modyfikacji: 2004-06-14 13:19:08.
 Uchwała XIV/91/2004 ws. zmian w budżecie gminy na 2004 r.

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Kuli | Data wprowadzenia: 2004-06-14 13:16:52 | Data modyfikacji: 2004-06-14 13:19:52.
 Uchwała XIV/92/2004 ws. upoważnienia Wójta Gminy Kiełczygłów do zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków z MENiS w formie weksla “in blanco”

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Kuli | Data wprowadzenia: 2004-06-14 13:17:16 | Data modyfikacji: 2004-06-14 13:20:15.
 Uchwała XIV/93/2004 ws. wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Kuli | Data wprowadzenia: 2004-06-14 13:17:34 | Data modyfikacji: 2004-06-14 13:21:59.
 Uchwała XIV/94/2004 ws. zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Kuli | Data wprowadzenia: 2004-06-14 13:17:57 | Data modyfikacji: 2004-06-14 13:23:12.
 Uchwała XIV/95/2004 ws. zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Kuli | Data wprowadzenia: 2004-06-14 13:18:15 | Data modyfikacji: 2004-06-14 13:23:52.

Zobacz:
 sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 .   sesja 15 . 
Data wprowadzenia: 2004-06-14 13:18:15
Data modyfikacji: 2004-06-14 13:23:52
Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Kuli