Deklaracja dostępności

 

Wstęp deklaracji

Gmina Kiełczygłów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej oficjalnej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.kielczyglow.pl.

Dane teleadresowe jednostki:

Gmina Kiełczygłów
ul. Tysiąclecia 25
98 – 358 Kiełczygłów
tel.: 43 8425022
adres email: kielczyglow.gm@hot.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-18
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30

Strona internetowa Gminy Kiełczygłów jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Zamieszczone na stronie internetowej Gminy Kiełczygłów informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 oraz poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych: zostały opublikowane przed 2018-09-23 oraz poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Szczegółowe informacje dotyczące dostępności przedstawiono poniżej.

Wygląd

Strona jest przygotowana z uwzględnieniem takich rozwiązań jak:

 • stosowanie semantycznego HTML,

 • hierarchiczna i logiczna struktura zawartości tekstowej,

 • użycie tekstu alternatywnego dla grafik, stosowanie opisów tekstowych dla odnośników i treści osadzonej,

 • udostępnienie narzędzia umożliwiające zmianę kontrastu czcionek i tła, powiększenie oraz pomniejszenie tekstu,

 • nawigację umożliwiającą szybkie przejście do poszukiwanej treści oraz w tagi ułatwiające odczyt zawartości przez czytniki ekranowe.

Informacje szczegółowe dotyczące dostępności strony

 • każda strona ma swój własny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec,

 • zadbano o intuicyjną nawigację,

 • nagłówki są prawidłowo zagnieżdżone na całej stronie,

 • listy są prawidłowo użyte na całej stronie,

 • wszystkie formularze są utworzone poprawnie,

 • żaden element strony nie miga szybciej niż 3 razy na sekundę,

 • strony są dostępne i czytelne po wyłączeniu obsługi CSS,

 • odtwarzacze video dostosowane są dla osób korzystających z klawiatury,

 • elementy graficzne mają zrozumiały tekst alternatywny lub możliwość ustawienia takiego tekstu przez redaktora,

 • strony mają możliwość stosowania nagłówków w prawidłowej hierarchii,

 • strona nie jest zbudowana na bazie tabel, traktowanych jako element konstrukcji wyglądu,

 • grupy odnośników są przedstawione za pomocą list nieuporządkowanych,

 • kolejność nawigacji oraz czytania, określona za pomocą kolejności w kodzie HTML jest intuicyjna,

 • struktura informacji jest przejrzysta i spójna,

 • odnośniki zamieszczone treściach artykułów odróżniają się od pozostałego tekstu nie tylko kolorem, ale i dodatkowym wyróżnieniem w postaci podkreślenia,

 • kontrast treści w stosunku do tła jest poprawny,

 • strona jest prawidłowo wyświetlana w systemowym trybie wysokiego kontrastu,

 • typografia tekstów i kontrasty są zaprojektowane pod kątem czytelności,

 • fokus jest widoczny w postaci przerywanego obramowania i spełnia minimalne wymagania kontrastu,

 • Poza standardową nawigacją zapewniona jest wyszukiwarka do szukania określonych informacji,

 • zdefiniowany jest główny język dokumentu adekwatny do wersji językowej,

 • wszystkie pola formularzy są opatrzone etykietami. Etykiety jednoznacznie informują o błędach lub sukcesie po ich wypełnieniu,

 • zapewniona jest zgodność ze standardami HTML i CSS całego serwisu (zarówno szablonów, jak i kodu generowanego z edytora treści, w którym pracuje redaktor),

 • strona może zawierać technologie wymienione w dokumentach WCAG 2.1 AA jako wspierające dostępność jak np.: JavaScript, PDF, ARIA,

 • wszystkie teksty w alternatywnej wersji kolorystycznej mają prawidłowy kontrast,

 • odnośniki, które w wersji normalnej mają dobry kontrast tekstu do tła są zachowane w wersji kontrastowej,

 • przycisk przełączenia na wersję kontrastową jest dobrze widoczny,

 • w wersji kontrastowej dobrze widoczny jest przycisk powrotu do pierwotnej kolorystyki,

 • serwis ma możliwość powiększania czcionki.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności (koordynator ds. dostępności): Marek Kula, adres e-mail: marekkula@kielczyglow.pl.

Procedura wnioskowo – skargowa

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z koordynatorem ds. dostępności. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy w Kiełczygłowie jest częściowo przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

 • osoby niepełnosprawne na wózku inwalidzkim w obecnej chwili nie moga wejść do budynku Urzędu Gminy. W najbliższym czasie zostanie uruchomina winda, którą mogą osoby niepełnosporawne poruszające się na wózku inwalidzkim wejście na wszystkie kondyngnacje budynku Urzędu;

 • w budynku Urzędu znajduje się punkt obsługi klienta, który jest umieszczony po lewej stronie przy wejściu głównym. Istnieje zatem możliwość obsługi osoby niepełnosprawnej przez pracowników urzędu, po zgłoszeniu tego faktu w punkcie obsługi;

 • do budynku Urzędu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;

 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych;

 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;

 • budynek nie posiada toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich;

 • w Urzędzie w chwili obecnej nie ma  możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Realizacja tego obowiązku wynikającego z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych zostanie spełniona do dnia 31 grudnia 2021 roku poprzez  zapewnienie osobie  głuchoniemej, słabosłyszącej oraz głucho-niewidomej  przy załatwianiu spraw w urzędzie  bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego w ramach usługi podmiotu zewnętrznego lub osoby fizycznej. Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się, osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana zostanie zgłosić ten fakt w urzędzie, w terminie co najmniej na 2 dni robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizytą w urzędzie) z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2021-03-30 09:08:15 | Data modyfikacji: 2022-01-13 12:33:50.
Data wprowadzenia: 2021-03-30 09:08:15
Data modyfikacji: 2022-01-13 12:33:50
Opublikowane przez: Marek Kula