bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Kiełczygłów www.kielczyglow.pl
PRZETAGI PUBLICZNE - GMINA KIEŁCZYGŁÓW strona główna 

Zamowienia publiczne przed 2014 r.

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej
oferty w przetargu na "Zakup energii elektrycznej"
z dnia 20.08.2014r.

 
Data wprowadzenia informacji 2014-08-20 10:23:54, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2014-08-20 10:24:32, wprowadzający: Marek Kula

WYJAŚNIENIA do Przetargu Nieograniczonego
z dnia 05 sierpnia 2014r. na Zakup Energii
Elektrycznej

W załączeniu w plikach publikujemy odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do w/w postępowania. Załączamy również skan Pełnomocnictwa, którego Gmina Kiełczygłów udzieliła firmie do prowadzenia postępowania.


Poniższe pliki są w wersji PDF.

Pełnomocnictwo

Odpowiedzi na zapytania - Nr 1

Odpowiedzi na zapytania - Nr 2

Odpowiedzi na zapytania - Nr 3

Odpowiedzi na zapytania - Nr 4

 
Data wprowadzenia informacji 2014-08-08 14:29:11 Informację zaktualizowano 2014-08-08 14:35:37, wprowadzający: Marek Kula

ZMIANA treści ogłoszenia i SIWZ przetargu
na "Zakup Energii Elektrycznej" z dnia 05 sierpnia
2014r.

Z dniem 07 sierpnia 2014 roku zmienia się data składania oraz otwarcia ofert z dnia 13 sierpnia 2014 r. na dzień 19 sierpnia 2014r. Jednocześnie w załączeniu umieszczamy zmianę ogłoszenia o zamówieniu oraz zmienione SIWZ wraz z zmienionymi załącznikami.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - po zmianach

Załącznik Nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po zmianach

Załącznik Nr 2 - Formularz Ofertowy po zmianach

Załącznik Nr 4.1 - Załącznik Nr do Umowy po zmianach

Załącznik Nr 4.2 - Pełnomocnictwo po zmianach

 
Data wprowadzenia informacji 2014-08-07 14:33:45 Informację zaktualizowano 2014-08-07 14:39:52, wprowadzający: Marek Kula

PRZETARG NIEOGRANICZONY z dnia 05 sierpnia
2014r.

Gmina Kiełczygłów ogłasza przetarg nieograniczony. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej „Pzp” (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 , z późn. zm.) o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 207 000,00 euro na "ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY KIEŁCZYGŁÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH"


Termin składania ofert: 13 sierpnia 2014r


Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ wraz z załącznikami poniżej (udostępnione w plikach PDF i WORD)

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - Szczegółowy opis zamówienia

Załącznik Nr 2 - Formularz Oferty

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków

Załącznik Nr 4 - - Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej

Załącznik Nr 4.1 - Załącznik do umowy

Załącznik Nr 4.2 - Pełnomocnictwo

Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw

Załącznik Nr 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 7 - Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw

Załącznik Nr 8 - Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2014-08-05 11:11:15 Informację zaktualizowano 2014-08-05 11:31:24, wprowadzający: Marek Kula

PRZETARG NIEOGRANICZONY z dnia 03 lipca
2014r.

Gmina Kiełczygłów ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot dla usług określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na "DOWÓZ DZIECI DO I ZE SZKÓŁ NA TERENIE GMINY KIEŁCZYGŁÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 i 2015/2016"


Termin składania ofert: 10 lipca 2014r


Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ wraz z załącznikami poniżej (udostępnione w plikach PDF)

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - Formularz Oferty

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt 1-4

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie w trybie art. 24

Załącznik Nr 4 - Wykaz osób i podmiotów

Załącznik Nr 5 - Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia autobusów

Załącznik Nr 6 - Wykaz wykonanych usług przewozu dzieci w okresie ostatnich trzech lat

Załącznik Nr 7 - Wzór Umowy

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2014-07-03 11:48:09 Informację zaktualizowano 2014-07-03 12:43:15, wprowadzający: Marek Kula

PRZETARG NIEOGRANICZONY z dnia 06 grudnia
2013r.

Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Kiełczygłowie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot dla usług określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na "Dostawę opału węgla kamiennego energetycznego sortyment EKO-groszek "EKORET" w roku 2014 do Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Kiełczygłowie"

Termin składania ofert: 20 grudnia 2013r


Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ wraz z załącznikami poniżej (udostępnione w plikach PDF)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 06 grudnia 2013r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 06 grudnia 2013r.

Załącznik Nr 1 - Formularz Oferty

Załącznik Nr 2 - wzór umowy

Załącznik Nr 3 - oświadczenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2013-12-06 10:14:41 Informację zaktualizowano 2013-12-23 17:18:28, wprowadzający: Marek Kula

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej
oferty z dnia 04.06.2013r. w przetargu na
"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu gminy Kiełczygłów"

(kliknij na obrazek aby powiększyć)
 
Data wprowadzenia informacji 2013-06-04 11:14:30, wprowadzający: Marek Kula

INFORMACJA W SPRAWIE PRZETARGU
Wszystkie zainteresowane podmioty, Gmina Kiełczygłów informuje, że w dniu 31 maja 2013r. Urząd jest nieczynny. Zainteresowanych zapraszamy do składania ofert w przetargu "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kiełczygłów" w dniu 3 czerwca 2013r. 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-29 08:35:14, wprowadzający: Marek Kula

PRZETARG NIEOGRANICZONY z dnia 21 maja
2013r.

Gmina Kiełczygłów ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot dla usług określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kiełczygłów"

Termin składania ofert: 03 czerwca 2013r


Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ wraz z załącznikami poniżej (udostępnione w plikach PDF)

Ogłoszenie o zamówieniu

Zmiana do Ogłoszenia o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia

Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp

Projekt Umowy

Wykaz sołectw z szacunkową liczbą mieszkańców zgodnie z meldunkiem i liczbą nieruchomości zamieszkałych

Uchwała Nr XXIV/160/2013 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kiełczygłów

Uchwała Nr XXII/143/2012 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na tereni

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA z dnia 11.06.2013r. - pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-21 13:01:21, wprowadzający: Marek Kula

WYJAŚNIENIA do przetargu "Odbieranie i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu
Gminy Kiełczygłów" z dnia 27 maja 2013r.

Kiełczygłów, dn. 27 maja 2013 r.


 


Gmina Kiełczygłów


ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów


 


Nasz znak: ZP.271.2.2013


 


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kiełczygłów”


 


 


            Gmina Kiełczygłów, zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r Nr 113, poz.759 z późn. zm) oraz rozdziałem 7 punkt 1 SIWZ udziela wyjaśnień dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia:


 


Pytanie 1 


Dotyczy Załącznika Nr 7 do SIWZ – Projekt Umowy - § 5 litera j.


„Wykonawca zobowiązuje się do:


j) zwiększenia na polecenie Zamawiającego częstotliwości odbierania odpadów komunalnych”


Częstotliwość odbioru odpadów jest istotnym czynnikiem mającym wpływ na oszacowanie kosztów wykonania zamówienia. W związku z tym wnosimy o usunięcie zapisu lub jego doprecyzowanie.


Odp. na pytanie nr 1


Zamawiający wykreśla literę j z przypisaną jej treścią z § 5 Umowy


 


Pytanie 2 


Dotyczy Załącznika Nr 7 do SIWZ – Projekt Umowy - § 11 ust. 1.


Wykonawca wnioskuje o obniżenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 8% na 2%, ponieważ przy przetargu dotyczącym świadczenia usług poniżej progów unijnych, a takim jest niniejsze postępowanie, żądanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie jest obligatoryjne i jest warunkiem ograniczającym dla większości Wykonawców, zwłaszcza przy tak rozbudowanym systemie kar umownych, które Zamawiający zawarł w umowie.


Odp. na pytanie nr 2


Żądanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie jest obligatoryjne w żadnym przetargu. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest jedynym instrumentem (oprócz długotrwałych roszczeń w postępowaniu sądowym), pozwalającym Zamawiającemu w sposób niezwłoczny pokryć roszczenia z tytułu niewykonania, bądź niewłaściwego wykonania Umowy z Wykonawcą. Obniżenie zabezpieczenia do wnioskowanej w pytaniu wysokości pozbawia Zamawiającego tego instrumentu. Wykonawca może wybrać dla siebie najmniej uciążliwy ekonomicznie wariant spełnienia tego warunku zgodny z zapisami SIWZ. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostaje bez zmian.


 


 


Pytanie 3


Dotyczy Załącznika Nr 7 do SIWZ – Projekt Umowy - § 10 ust. 1 pkt. 1 lit. a.


Wnioskujemy o zagwarantowanie, że każdy właściciel nieruchomości jest poinformowany o nowym systemie gospodarki odpadami, w tym o obowiązku odbioru zestawu pojemników przewidzianych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kiełczygłów. Wnioskujemy o udzielenie pomocy w tym zakresie Wykonawcy np. poprzez poinformowanie właścicieli nieruchomości o terminach dostarczania pojemników. W związku z krótkim terminem wyznaczonym na wyposażenie nieruchomości w pojemniki, co w sytuacji kiedy osoby dostarczające pojemniki nie zastaną właściciela nieruchomości? Wnioskujemy o zawarcie warunków w karach umownych, że kara nie dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca nie zastanie właściciela nieruchomości w dniu dostawy pojemnika. Czy kara, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt. 1 lit. a dotyczy również sytuacji, gdy właściciel odmówi lub nie odbierze lub nie pokwituje odbioru pojemnika? Wnioskujemy o nienaliczanie kary w tym przypadku..


Odp. na pytanie nr 3


Przy właściwej realizacji przedmiotu zamówienia żadna z wymienionych możliwych kar nie będzie stosowana. Zamawiający uznaje za trafną uwagę w pytaniu dotyczącym zbyt krótkiego terminu wyposażenia nieruchomości w pojemniki, dlatego zmienia w rozdziale III pkt. 5 treść litery a z obecnej „wyposażyć każdą nieruchomość zamieszkałą w odpowiednie pojemniki do dnia 01 lipca 2013 r., na podstawie dodatkowej umowy z właścicielami nieruchomości bez dodatkowych opłat ze strony właściciela nieruchomości” na nową „wyposażyć każdą nieruchomość zamieszkałą w odpowiednie pojemniki w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po dniu podpisania umowy. Taką samą zmianę wprowadza się w treść § 10 ust. 1 pkt. c  Załącznika Nr 7 do SIWZ – Projekt Umowy.


 


Pytanie 4


Dotyczy Rozdziału III pkt. 2 SIWZ


Wykonawca wnioskuje o wykreślenie z w/w punktu następującej treści: „(na podstawie dodatkowej umowy podpisanej przez Wykonawcę z właścicielami nieruchomości zamieszkałych)”. Wykonawca podpisując umowę z Gminą zobowiązuje się do odbierania pojemników od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Jedynym dokumentem potwierdzającym usługę bezpłatnego wyposażenia w pojemniki będzie druk POKWITOWANIA ODBIORU POJEMNIKÓW.


Odp. na pytanie nr 4


Zamawiający zmienia w rozdziale III treść punktu 2 z treści „Zakres usług obejmuje bezpłatnie wyposażenie w pojemniki (na podstawie dodatkowej umowy podpisanej przez Wykonawcę z właścicielami nieruchomości zamieszkałych), odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli każdej nieruchomości zamieszkałej z obszaru Gminy Kiełczygłów; wyposażenie w odpowiednie pojemniki i kontenery oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kiełczygłowie, zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z gospodarstw domowych polegającą na bezpośrednim odbiorze sprzed nieruchomości” na treść „Zakres usług obejmuje bezpłatne wyposażenie w pojemniki (na podstawie wypełnionego druku pokwitowania odbioru pojemników).


 


Dotyczy Rozdziału III pkt. 2 ppkt. 3 SIWZ


Prosimy o sprecyzowanie która z wymienionych placówek będzie wyposażona w jakiego rodzaju pojemniki (pojemność) i z jakim przeznaczeniem oraz w jakie ilości.


 


Odp.


Zamawiający zmienia treść zapisu SIWZ w rozdziale III pkt. 2 ppkt. 3 z treści :


Wykaz lokalizacji pojemników na przeterminowane leki oraz zużyte baterie:


a) Urząd Gminy w Kiełczygłowie, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów,


b) Zespół Szkolno – Gimnazjalnym w Kiełczygłowie, ul. Tysiąclecia 8, 98-358 Kiełczygłów,


c) Szkoła Podstawowa w Chorzewie, Chorzew 4, 98-358 Kiełczygłów,


d) Apteka w Kiełczygłowie, ul. Tysiąclecia 18, 98-358 Kiełczygłów.


Wykonawca zobowiązany będzie monitorować stan zapełnienia pojemników ustawionych w aptekach i budynkach użyteczności publicznej (pojemniki na baterie) i odbierać odpady z taką częstotliwością, aby nie dopuścić do ich przepełnienia


na obecną :


Wykaz lokalizacji pojemników na przeterminowane leki oraz zużyte baterie:


a) Urząd Gminy w Kiełczygłowie, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów – pojemniki na zużyte baterie,


b) Zespół Szkolno – Gimnazjalnym w Kiełczygłowie, ul. Tysiąclecia 8, 98-358 Kiełczygłów - pojemniki na zużyte baterie,


c) Szkoła Podstawowa w Chorzewie, Chorzew 4, 98-358 Kiełczygłów - pojemniki na zużyte baterie,


d) Apteka w Kiełczygłowie, ul. Tysiąclecia 18, 98-358 Kiełczygłów - pojemniki na przeterminowane leki


Wykonawca zobowiązany będzie do odbierania odpadów z pojemników ustawionych w rozdziale III pkt. 2 ppkt. 3 w terminie 2 dni roboczych od wezwania do odbioru drogą elektroniczną przez przedstawiciela danej placówki bądź Urzędu Gminy.”


 


Pytanie 5


Dotyczy Rozdziału III pkt. 4 lit. e SIWZ


Czy zapis w/w jest jednoznaczny z utworzeniem na Gminie gniazd do selektywnej zbiórki ogólnodostępnej? Jeśli tak, prosimy o udzielenie informacji kto wyposaża gniazda w pojemniki jakie ilości oraz pojemności z podziałem na frakcje (szkło białe, kolor, PET) będą obsługiwane oraz częstotliwość odbioru pojemników z gniazd ogólnodostępnych.


Odp. na pytanie nr 5


Zamawiający wykreśla w rozdziale III pkt. 4 zapis litery e z przypisana jej treścią.


 


Pytanie 6


Dotyczy rozdziału III pkt. 5 lit. c SIWZ


Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć mieszkańcom i Zamawiającemu harmonogramu odbioru odpadów komunalnych do dnia 30 czerwca 2013r. na rok 2012, Harmonogram na rok 2014 będzie dostarczony do dnia 30 października 2013r. Wykonawca wnosi o zmianę zapisu.


Odp. na pytanie nr 6


Zamawiający zmienia w rozdziale III punkt 5 litera c treść z obecnej :


„dostarczyć mieszkańcom i Zamawiającemu harmonogram odbioru odpadów komunalnych na okres trwania umowy, czyli na 2013, 2014 rok – do dnia 30 czerwca 2013r.


na:


„dostarczyć mieszkańcom i Zamawiającemu harmonogramu odbioru odpadów komunalnych na II półrocze 2013r. w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po dniu podpisania umowy, oraz do dnia 30 października 2013r. na rok 2014”


 


Dotyczy rozdziału III pkt. 5 lit. d SIWZ


Wykonawca wnioskuje o doprecyzowanie zapisu SIWZ III Opis przedmiotu zamówienia pkt. 5 lit. d.


Odp.


Zamawiający informuje, że treść rozdziału III punktu 5 litery d kończy się tabelą przed punktem 6 tego rozdziału.


 


Pytanie 7


Dotyczy rozdziału III pkt. 7 SIWZ


Wykonawca wnosi o podanie dokładnej ilości odbiorów odpadów wielkogabarytowych celem oszacowania wartości zamówienia.


Odp. na pytanie nr 7


Zamawiający zmienia treść pierwszego zdania w rozdziale III pkt. 7 po treści zapisu litery d) na :


„Zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbędzie się 1 raz w trakcie trwania zamówienia – w roku 2014 w okresie wiosennym bądź letnim.”


 


Pytanie 8


Dotyczy rozdziału III pkt. 9 lit. f SIWZ


Prosimy o zmianę zapisów SIWZ na:


Nie należy dopuszczać do przepełnienia pojemnika; pojemnik należy wypełniać tylko do wysokości ograniczonej zamkniętą klapą pojemnika, a w przypadku braku odpowiedniej segregacji odpady zostaną zakwalifikowane jako zmieszane i odebrane.


Odp. na pytanie nr 8


Wykonawca w ramach zapisu rozdziału III pkt. 5 litera b), powtórzonego w pkt. 9 litera i) powinien dostosowywać pojemność pojemników w ramach comiesięcznych aktualizacji do faktycznego poziomu wytwarzania odpadów w poszczególnych nieruchomościach zamieszkałych.


Tekst zapisu treści rozdziału III pkt. 9 litera f) należy rozumieć literalnie.


 


 


 


Odpowiedzi opublikowano na stronie internetowej Gminy Kiełczygłów w dniu 27.05.2013r.

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-27 10:48:23 Informację zaktualizowano 2013-05-27 11:24:11, wprowadzający: Marek Kula

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej
oferty z dnia 01.02.2013r. w przetargu "Zakup
Energii Elektrycznej"

 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-01 13:26:05, wprowadzający: Marek Kula

WYJAŚNIENIA do przetargu "Zakup Energii
Elektrycznej" z dnia 28.01.2013r.

Kiełczygłów, dn. 28 stycznia 2013 r.


 


Gmina Kiełczygłów


ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów


 


Nasz znak: ZP.271.1.2013


 


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zakup Energii Elektrycznej


 


             Gmina Kiełczygłów, zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r Nr 113, poz.759 z późn. zm) oraz punktem 7.2 SIWZ udziela wyjaśnień dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia:


 


Pytanie 1 – Załącznik nr 1 do SIWZ


 


Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie Załącznika nr 1 w wersji edytowalnej.


 


Odpowiedź:


Zamawiający udostępnia Załącznik nr 1 w wersji edytowalnej.


 


Pytanie 2 – Załącznik nr 5 do SIWZ - Umowa §6 ust.


 


Wykonawca informuje, że rozliczenia za zużytą energię elektryczną mogą być dokonywane tylko na podstawie danych i w okresach udostępnionych przez OSD.


Wykonawca wnosi o zmianę zapisu do treści:


„Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym udostępnionym przez OSD działającym na danym terenie. Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy w wysokości określonej w § 5 pkt. 1 netto za 1 kWh zużytej energii elektrycznej na podstawie wskazań układu/układów pomiarowo – rozliczeniowego/rozliczeniowych udostępnionych przez OSD w danym okresie rozliczeniowym do obiektów Zamawiającego ujętych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, powiększone o podatek VAT”.


 


Odpowiedź:


Zamawiający informuje, że zapis § 6 pkt 1 brzmi: ,,Strony ustalają, że rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą w 1 miesięcznych okresach rozliczeniowych albo zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD działającym na danym terenie*. Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy w wysokości określonej w § 5 ust. 1 netto za 1 kWh zużytej energii elektrycznej na podstawie wskazań układu/układów pomiarowo – rozliczeniowego/rozliczeniowych udostępnionych przez OSD w danym okresie rozliczeniowym do obiektów Zamawiającego ujętych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, powiększone o podatek VAT”. Wobec tego sposób rozliczenia zostanie wybrany w dniu podpisania umów sprzedaży i będzie on zgodny z oczekiwaniami Wykonawcy, o ile taryfa dystrybutora przewiduje taki okres rozliczenia.


 


Pytanie 3 – Załącznik nr 5 do SIWZ - Umowa §6 ust. 2, 3, 5


 


 


Wykonawca informuje, że faktury korygujące w przypadku błędnych danych zużycia energii, wystawiane są w momencie udostępnienia skorygowanych danych przez OSD.


Wobec powyższego Wykonawca wnosi o zmianę zapisu w ust. 2 do treści:


„W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie faktycznie pobranej energii elektrycznej bądź też w przypadku wystawienia faktur z zastosowaniem cen innych niż ceny wymienione w §5 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany dokonać korekty uprzednio wystawianych faktur.”


 


oraz o wykreślenie ust. 3 i 5


 


Odpowiedź:


Zamawiający informuje, że nie widzi podstaw do dokonywania zmian zapisu § 6 ust. 5 Umowy. Zapis pozostaje bez zmian.


 


Pytanie 4 – Załącznik nr 5 do SIWZ - Umowa §6 ust. 4


 


Wykonawca wnosi o zmianę zapisu do treści:


Jeżeli błędy wskazane w ust. 2 spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za dostarczoną energie elektryczną Wykonawca jest obowiązany dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur i w przypadku zawyżenia należności za dostarczona energię elektryczną na pisemną prośbę zwrócić środki finansowe na konto Zamawiającego lub zaksięgować na poczet przyszłych należności”.


 


Odpowiedź:


Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu Umowy w §6 ust. 4. Zapis pozostaje bez zmian.


 


Pytanie 5 – Załącznik nr 5 do SIWZ - Umowa §6 ust. 6


 


 


Wykonawca wystawia faktury rozliczeniowe oddzielnie dla każdego punktu poboru a nie jedną zbiorczą fakturę rozliczeniową. Ponadto Wykonawca nie jest w stanie określić w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę VAT co może powodować komplikacje przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności.


Wykonawca wnosi o zmianę zapisu do treści:


„Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia Zamawiającemu na koniec okresu rozliczeniowego faktury rozliczeniowe, z terminem płatności określonym na 30 dni od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, przelewem na konto Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia faktury na co najmniej 16 dni przed określonym terminem płatności. W przypadku gdy Zamawiający otrzyma fakturę VAT na mniej niż 16 dni przed upływem terminu płatności, niezwłocznie poinformuje o tym Wykonawcę a termin płatności ulegnie automatycznie wydłużeniu do 16 dnia liczonego od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.”


 


Odpowiedź:


Zamawiający informuje, że nie widzi podstaw do dokonywania zmian zapisu § 6 ust. 6 Umowy. Zapis pozostaje bez zmian.


 


Pytanie 6 – Załącznik nr 5 do SIWZ - Umowa §6


 


Wykonawca wnosi o zamieszczenie dodatkowego zapisu o treści:


„Reklamacje faktury nie zwalniają Zamawiającego z obowiązku terminowej zapłaty należności.”


 


Odpowiedź:


Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany przez Wykonawcę zapis.


 


Pytanie 7 – SIWZ rozdz. X, pkt 9 i rozdz. XI, pkt 1


 


Z uwagi na utrudnienia w dostarczaniu przesyłek kurierskich na godz. 9:00, Wykonawca zwraca się z prośbą o przesunięcie godziny złożenia oferty na godz. 11:00 i zmianę godziny otwarcia ofert.


 


Odpowiedź:


Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie godziny złożenia oferty. Wyznaczona godzina pozostaje bez zmian.


 


 


Odpowiedzi opublikowano na stronie internetowej Gminy Kiełczygłów w dniu 28.01.2013r


 

 Załącznik Nr 1 w wersji edytowalnej - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-01-28 11:40:29 Informację zaktualizowano 2013-01-28 11:45:21, wprowadzający: Marek Kula

ZMIANA treści ogłoszenia i SIWZ przetargu
na "Zakup Energii Elektrycznej" z dnia
23.01.2013r.

Z dniem 23 stycznia 2013 roku zmienia się data składania oraz otwarcia ofert z dnia 12 lutego 2013 r. na dzień 31 stycznia 2013r. Jednocześnie w załączeniu umieszczamy zmianę ogłoszenia o zamówieniu oraz zmienione SIWZ. Treść poprawiona w SIWZ jest zaznaczona. Załączniki do SIWZ zostają bez zmian

ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU - pobierz

SIWZ na zakup energi POPRAWIONY - pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-23 09:58:16 Informację zaktualizowano 2013-01-23 10:01:04, wprowadzający: Marek Kula

PRZETARG NIEOGRANICZONY na zakup energii z
dnia 23.01.2013r.

Gmina Kiełczygłów ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot dla usług określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na  "Zakup energii elektrycznej"

Termin składania ofert:  12 lutego 2013r


 Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ wraz z załącznikami poniżej (udostępnione w plikach PDF)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - pobierz

SIWZ na zakup energi - pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ - pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 2 Formularz oferty - pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 3 Oświadczenie o spełnienie warunków - pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 4 Oświadczenie o niepowierzeniu zamówienia podwykonawcom - pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 5 Projekt umowy - pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 5.1 - Zalacznik nr 1 do projektu umowy - pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 5.2 - Pelnomocnictwo - pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 6 Oświadczenie o braku podstaw - pobierz

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-23 08:24:42 Informację zaktualizowano 2013-01-23 08:36:00, wprowadzający: Marek Kula

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej
oferty w przetargu na "Dostawa opału węgla
kamiennego energetycznego sortyment EKO –
groszek „EKORET” w roku 2013 do Zespołu
Szkolno Gimnazjalnego w Kiełczygłowie" z dnia
06.12.2012r.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-07 08:53:11, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-07 08:54:04 Informację zaktualizowano 2012-12-07 08:56:12, wprowadzający: Marek Kula

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej
oferty w przetargu na "Przebudowa i rozbudowa
świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta" z dnia
26.11.2012r.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-26 15:13:34 Informację zaktualizowano 2012-11-26 15:15:41, wprowadzający: Marek Kula

WNIOSEK o przedłużenie terminu związania
oferty z dnia 26.11.2012r.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-26 15:18:35, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-26 15:18:57, wprowadzający: Marek Kula

PRZETARG NIEOGRANICZONY na dowóz opału do
Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Kiełczygłowie
z dnia 19.11.2012r.

Zespół Szkolno Gimnazjalny w Kiełczygłowie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 137.000 EURO na "Dostawa opału węgla kamiennego energetycznego sortyment EKO-groszek „EKORET” w roku 2013 do Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Kiełczygłowie"

Termin składania ofert : 03 grudnia 2012r.

W załączeniu ogłoszenie o przetargu (plik html) (SIWZ wraz z załącznikami poniżej udostępnione w plikach .pdf)
 Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-11-20 10:48:05, wprowadzający: Marek Kula
 SIWZ na opał - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-11-20 10:49:21, wprowadzający: Marek Kula
 Formularz ofertowy - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-11-20 10:50:33, wprowadzający: Marek Kula
 Wzór umowy - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-11-20 10:51:00, wprowadzający: Marek Kula
 Oświadczenie - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-11-20 10:51:29, wprowadzający: Marek Kula

INFORMACJA w sprawie Przetargu
Nieograniczonego na "Przebudowa i rozbudowa
świetlicy wiejskiej w m. Huta"

W związku z przedłużającymi się odpowiedziami na dużą ilość zapytań do w/w przetargu przez Firmę Projektową przesuwamy termin składania ofert z dnia 22 października 2012r. na dzień 29 października 2012r. godzina i miejsce składania bez zmian.


Odpowiedzi na zapytania zostaną umieszczone w dniu dzisiejszym tj. 17.10.2012r.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-17 10:26:34 Informację zaktualizowano 2012-10-17 10:28:58, wprowadzający: Marek Kula

WYJAŚNIENIA do przetargu "Przebudowa i
rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości
Huta" z dnia 17.10.2012r.

Kiełczygłów, dn. 17 października 2012 r.


 


Gmina Kiełczygłów


ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów


 


Nasz znak: ZP.271.17.2012


 


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta


 


 


            Gmina Kiełczygłów, zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r Nr 113, poz.759 z późn. zm) oraz punktem 7.2 SIWZ udziela wyjaśnień dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia:


 


Pytanie 1 


Według dokumentacji projektowej należy zlikwidować istniejące przyłącze wody /40 i wykonać nowe z rury /63 PE. W dokumentacji projektowej brak rozwinięcia nowego przyłącza wodociągowego. W przedmiarze brak pozycji związanych z likwidacją jak i wykonaniem nowego przyłącza takich jak : wykop, zasypanie wykopu, połączenie nowego przyłącza z istniejącą siecią wodociągową, zasuwa, dezynfekcja rurociągu itp. Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej i przedmiaru


Odp. na pytanie nr 1


Rurę wodociągową PE63 należy poprowadzić po trasie starego likwidowanego przyłącza DN40 na głębokość 1,7m z rur PE 80 SDR 11 na podsypce piaskowej min.10cm z zastosowaniem zasuwy odcinającej DN 50 na przyłączeniu do istniejącego wodociągu, Skorygowano przedmiar. Nowa treść przedmiaru w załączeniu do wyjaśnień.


 


Pytanie 2 


Czy zaprojektowany zawór antyskażeniowy typu BA można zastąpić zaworem typu EA?


Odp. na pytanie nr 2


Nie można zastąpić.


 


 


Pytanie 3


Przedmiar robót instalacyjnych dwukrotnie w poz. 26 i 34 uwzględnia zawór antyskażeniowy BA. Według projektu występuje on tylko raz. Proszę o korektę przedmiaru.


Odp. na pytanie nr 3


Skorygowano przedmiar. Nowa treść przedmiaru w załączeniu do wyjaśnień.


 


Pytanie 4


W przedmiarze robót instalacyjnych brak zaworów antyskażeniowych HA 216, które wg dokumentacji projektowej należy zamontować przy zaworach czerpalnych. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.


Odp. na pytanie nr 4


Skorygowano przedmiar. Nowa treść przedmiaru w załączeniu do wyjaśnień.


 


Pytanie 5


Czy projektowany żelbetonowy zbiornik bezodpływowy na ścieki można zastąpić zbiornikiem na ścieki z polietylenu wysokiej gęstości HDPE?


Odp. na pytanie nr 5


TAK pod warunkiem zastosowania zbiornika HDPE, którego montaż dopuszcza przykrycie gruntem o gr. 1,5m, wtedy montaż takiego zbiornika należy wykonać zgodnie z dokumentacją i wytycznymi szczegółowymi producenta zbiornika ścieków.


 


Pytanie 6


W przedmiarze brak pozycji związanych z likwidacją istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej zewnętrznej i bezodpływowego zbiornika na ścieki. Jeśli należy to wykonać proszę o uzupełnienie pozycji w przedmiarze.


Odp. na pytanie nr 6


Skorygowano przedmiar. Nowa treść przedmiaru w załączeniu do wyjaśnień.


 


Pytanie 7


Czy zaprojektowany w kotłowni zawór trójdrogowy HRB 3-4.0 ma być wyposażony w siłownik? Zaprojektowany sterownik kotła ST 37 nie obsługuje siłownika.


Odp. na pytanie nr 7


NIE


 


Pytanie 8


Na rozwinięciu instalacji wodociągowej występuje zawór odcinający DN 10 zabezpieczający niekontrolowany wypływ wody z instalacji hydrantowej. Brak tej pozycji w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie przedmiaru i podanie producenta, parametrów technicznych i typu zaworu jaki ma być zastosowany.


Odp. na pytanie nr 8


Zawór AB-QM bez napędu f-y Danfoss z nastawą 65%, Skorygowano przedmiar. Nowa treść przedmiaru w załączeniu do wyjaśnień.


 


Pytanie 9


Według dokumentacji projektowej w Sali nr 1 oraz na scenie należy wykonać parkiet drewniany, natomiast według przedmiaru robót budowlanych w poz. 159 i 160 należy wykonać podłogę ślepą na legarach i posadzki  z paneli podłogowych. Proszę o wyjaśnienie.


Odp. na pytanie nr 9


W wymienionych pomieszczeniach należy wykonać parkiet drewniany, Skorygowano przedmiar. Nowa treść przedmiaru w załączeniu do wyjaśnień.


 


Pytanie 10


Jeżeli w wyżej wymienionych pomieszczeniach trzeba będzie wykonać parkiet to proszę o określenie jego grubości i rodzaju (sosnowy, dębowy?) oraz sposobu lakierowania.


Odp. na pytanie nr 10


W projekcie zastosowano parkiet drewniany z drewna dębowego gr. 22mm, drewno należy zagruntować środkiem np. AQUA ANG 404; pomalować lakierem wodnym np. AQUA PL 413, połysk/półmat 30, utwardzić środkiem np. AQUA H 480 1:10, produkty firmy Remmers, w załączniku karty techniczne produktów. Można stosować produkty innych konkurencyjnych firm o parametrach nie gorszych niż podane w przykładzie, Skorygowano przedmiar. Nowa treść przedmiaru w załączeniu do wyjaśnień.


 


Pytanie 11


Proszę o określenie koloru kostki brukowej betonowej przeznaczonej do zagospodarowania terenu na nawierzchniach, chodnikach i opasce wokół budynku.


Odp. na pytanie nr 11


Wybrano kostkę brukową szarą (granito) oraz czarną (nero) z serii np. Decco/ kostki szlachetne, model QUADRO wg firmy Libet. Kolory należy układać tak aby czarny – akcent wyznaczał główne ciągi piesze, kołowe, miejsca postojowe, plac gospodarczy itd. Natomiast szary ma być wypełnieniem tak powstałego obrysu. Do użycia „wypełnienia” w kolorze szarym, należy użyć wszystkich dostępnych formatów kostki modelu QUADRO wg. firmy Libet (tj. 20x20; 20x30; 30x30). Kostkę należy układać pasami z przesunięciem, tak aby fugi, między kostkami jednego rzędu, nie łączyły się z fugami kostek najbliższego rzędu. Skorygowano przedmiar. Nowa treść przedmiaru w załączeniu do wyjaśnień.


 


Pytanie 12


Proszę o podanie nazw krzewów przeznaczonych do nasadzenia wzdłuż ogrodzenia.


Odp. na pytanie nr 12


Projektuje się nasadzenia „trójkowe”, gdzie każda „trójka” składa się z trzech roślin po jednej, z każdego wymienionego poniżej gatunku. 


- Bukszpan zwyczajny, bukszpan wieczniezielony (Buxus sempervirens L.)


- Berberys Thunberga (Berberis thunbergii DC.) – kolor ciemny czerwony


- Tawuła (Spiraea L.) – kwitnąca na biało


Skorygowano przedmiar. Nowa treść przedmiaru w załączeniu do wyjaśnień.


 


Pytanie 13


W przedmiarze brak pozycji dotyczącej projektowanych czterech ławek przy chodniku od strony drogi. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.


Odp. na pytanie nr 13


Projektuje się ławki model np. Camilla z oparciem w kolorze RAL 7016, wg firmy Ziegler. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo Skorygowano przedmiar. Nowa treść przedmiaru w załączeniu do wyjaśnień.       


 


Pytanie 14


W przedmiarze brak pozycji związanych z montażem schodów strychowych Fakro typ LSF o odporności ogniowej EI 30 umożliwiających wejście w przestrzeń poddasza nieużytkowego. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.


Odp. na pytanie nr 14


Schody strychowe montowane razem z wyłazem jako zestaw Skorygowano przedmiar. Nowa treść przedmiaru w załączeniu do wyjaśnień.


 


Pytanie 15


Czy w związku z koniecznością utylizacji demontowanych płyt azbestowo-cementowych zamawiający będzie wymagał okazania się przez wykonawcę posiadaniem uprawnień (decyzji, koncesji) na utylizację azbestu (lub materiałów niebezpiecznych?


Odp. na pytanie nr 15


Zgodnie z zapisem § 2 pkt. 1 ppkt. 6 wzoru umowy :


Do obowiązków Zamawiającego należy:


Jako podmiotu wytwarzającego odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:


a)Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm. ),


b)Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zmianami),


 


Pytanie 16 


Brakuje w przedmiarze robót związanych z wykonaniem podestu i stopni wejść – głównego, do Sali nr 2 pomieszczenia żużlowni, czy dołączyć?


Odp. na pytanie nr 16


Skorygowano przedmiar. Nowa treść przedmiaru w załączeniu do wyjaśnień.


 


Pytanie 17


Wg opisu i przekrojów w Sali nr 1, na scenie należy ułożyć parkiet, w przedmiarze policzono panele podłogowe, co policzyć?


Odp. na pytanie nr 17


W projekcie zastosowano parkiet drewniany z drewna dębowego gr. 22mm, Skorygowano przedmiar. Nowa treść przedmiaru w załączeniu do wyjaśnień.


 


Pytanie 18


Wg zestawienia powierzchni w P.T. pkt. 1.3 B w pomieszczeniach kotłowni, żużlowni – posadzka z płytek gres,w opisie pkt. 8.2 wykończenie wewnętrzne – Posadzki – w składzie opału, kotłowni i żużlowni – posadzka betonowa zatarta na gładko, na przekrojach A1 – wylewka cementowa grub. 5cm zbrojona siatką zatarta na gładko – co należy ująć w wycenie?


Odp. na pytanie nr 18


W pomieszczeniu kotłowni (0.08) i w pomieszczeniu żużlowni (0.10) projektuje się płytki gresowe, w składzie paliwa stałego (0.09) projektuje się posadzkę betonową zatartą na gładko, Skorygowano przedmiar. Nowa treść przedmiaru w załączeniu do wyjaśnień.


 


Pytanie 19


Wg opisu do projektu pkt. 8.2 Posadzki – w pomieszczeniu pomocniczym wykładzina PCV, nie ma na przekrojach, w przedmiarze – co policzyć?


Odp. na pytanie nr 19


Wykładziny PCV nie zastosowano w projekcie, w pomieszczeniu pomocniczym (0.15) projektuje się płytki gresowe


 


Pytanie 20


Czy w Sali nr 2 oraz pomieszczeniu socjalnym 0.11 należy zostawić posadzkę istniejącą?


Odp. na pytanie nr 20


Tak należy zostawić posadzkę istniejącą


 


Pytanie 21


W opisie pkt. 9.1 Wyposażenie dodatkowe budynku – tablica informacyjna z nazwą na ścianie przy wejściu do budynku – czy w zakresie tego przetargu?


Odp. na pytanie nr 21


Tak w zakresie przetargu, Skorygowano przedmiar. Nowa treść przedmiaru w załączeniu do wyjaśnień.


 


Pytanie 22


W opisie pkt. 12 Wyposażenie w gaśnice – czy w zakresie tego przetargu?


Odp. na pytanie nr 22


Tak w zakresie przetargu, Skorygowano przedmiar. Nowa treść przedmiaru w załączeniu do wyjaśnień.


 


Pytanie 23


Przedmiar robót budowlanych nie zawiera żadnych obróbek blacharskich oprócz gąsiorów i blach okapowych – prosimy o uzupełnienie ?


Odp. na pytanie nr 23


Skorygowano przedmiar. Nowa treść przedmiaru w załączeniu do wyjaśnień.


 


Pytanie 24


W opisie technicznym na stronie 30 zamieszczono informacje ,że dach ma zostać wyposażony w drabinki śniegowe lecz przedmiar robót tego nie uwzględnia – prosimy o uzupełnienie ?


Odp. na pytanie nr 24


W projekcie zastosowano parkiet drewniany z drewna dębowego gr. 22mm, Skorygowano przedmiar. Nowa treść przedmiaru w załączeniu do wyjaśnień.


 


Pytanie 25


W opisie technicznym na stronie 30 zamieszczono informację ,że kominy ponad dachem mają być obmurowane cegłą klinkierową – prosimy o uwzględnienie tego w przedmiarze ?


Odp. na pytanie nr 25


Skorygowano przedmiar. Nowa treść przedmiaru w załączeniu do wyjaśnień.


 


Pytanie 26


 W przedmiarze  w poz. 107występuje wyłaz dachowy fabrycznie wykończony o nieokreślonych wymiarach , w poz. 121 występuje okno połaciowe Od 1 o wymiarach 98 x122 cm , w zestawieniu stolarki pod nazwą Od 1 umieszczono wyłaz dachowy FAKRO WSZ o wymiarach 90x90 , natomiast na rysunku dachu umieszczono wyłaz dachowy 80x80 cm- prosimy o skorygowanie przedmiaru lub dokumentacji technicznej i podanie prawidłowej wersji ?


Odp. na pytanie nr 26


W projekcie zastosowano wyłaz techniczny na poddasze nieużytkowe ze schodami strychowymi np. Fakro LSF o odporności ogniowej EI30 oraz wyłaz dachowy np. Fakro WSZ o wymiarach światła przejścia 86x86 cm, Skorygowano przedmiar. Nowa treść przedmiaru w załączeniu do wyjaśnień.


 


Pytanie 27


Opis techniczny przewiduje na str.31 lekką drabinkę aluminiową na poddaszu nieużytkowym a brakuje jej w przedmiarze – prosimy o informację czy będzie montowana i ewentualne umieszczenie w przedmiarze ?


Odp. na pytanie nr 27


Lekka drabinka aluminiowa na poddaszu nieużytkowym będzie montowana, Skorygowano przedmiar. Nowa treść przedmiaru w załączeniu do wyjaśnień.


 


Pytanie 28


Opis techniczny przewiduje na str.31 schody strychowe FAKRO typ LSF a brakuje ich w przedmiarze – prosimy o informację czy będą montowane i ewentualne umieszczenie ich w przedmiarze ?


Odp. na pytanie nr 28


Schody strychowe montowane razem z wyłazem jako zestaw, Skorygowano przedmiar. Nowa treść przedmiaru w załączeniu do wyjaśnień.


 


Pytanie 29


Zgodnie z opisem technicznym w Sali 1 i na scenie przewidziano parkiet drewniany a w poz. Nr 160 przedmiaru są panele podłogowe – prosimy o skorygowanie dokumentacji lub przedmiaru oraz podanie parametrów podłogi – dla parkietu : gatunek i klasę drewna oraz grubość , dla paneli gatunek i klasę ścieralności ?


Odp. na pytanie nr 29


W projekcie zastosowano parkiet drewniany z drewna dębowego gr. 22 mm, Skorygowano przedmiar. Nowa treść przedmiaru w załączeniu do wyjaśnień.


 

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-17 13:24:21 Informację zaktualizowano 2012-10-17 13:49:10, wprowadzający: Marek Kula

Pytanie 30


W zestawieniu stolarki błędnie  podano ilość drzwi DZ 2, powinny być 2 szt . tak jak w przedmiarze w przedmiarze w poz . 133- prosimy o zamieszczenie prawidłowego zestawienia ?


Odp. na pytanie nr 30


W projekcie zastosowano drzwi Dz 2-1 szt


 


Pytanie 31


W przedmiarze w poz. 124 błędnie podano ilość drzwi W 2 – prosimy o korektę ?


Odp. na pytanie nr 31


Skorygowano przedmiar. Nowa treść przedmiaru w załączeniu do wyjaśnień.


 


Pytanie 32


 W przedmiarze w poz. 129 błędnie podano ilość drzwi D 2 , w poz . 130 – D 1 a w poz. 135 –DZ 3 – prosimy o korektę ?


Odp. na pytanie nr 32


Skorygowano przedmiar. Nowa treść przedmiaru w załączeniu do wyjaśnień.


 


Pytanie 33


Przedmiar robót nie zawiera witryny aluminiowej Wt 1- prosimy o uzupełnienie ?


Odp. na pytanie nr 33


Skorygowano przedmiar. Nowa treść przedmiaru w załączeniu do wyjaśnień.


 


Pytanie 34


Przedmiar robót nie zawiera drzwi Dw 2 – prosimy o uzupełnienie ?


Odp. Na pytanie nr 34


Skorygowano przedmiar. Nowa treść przedmiaru w załączeniu do wyjaśnień.


 


Pytanie 35


W przedmiarze na roboty sanitarne w poz. 132 zawarto nawietrzaki z grzałką NG 110 A DARCO w ilości 8 szt. A w przedmiarze na roboty budowlane w poz . 23 nawietrzaki ścienne z grzałką w ilości 8 szt – prosimy o korektę?


Odp. na pytanie  nr 35


Skorygowano przedmiar. Nowa treść przedmiaru w załączeniu do wyjaśnień.


 


Pytanie 36


W przedmiarze na roboty sanitarne w poz 133 zawarto nawietrzaki okienne higrosterowane EMM  w ilości 19 szt . a w przedmiarze na roboty budowlane w poz. 138 nawietrzaki okienne w ilości 15 szt – prosimy o korektę i ustalenie prawidłowej ilości?


Odp .na pytanie nr 36


W projekcie zastosowano nawietrzaki okienne EMM ilość 15 szt. Skorygowano przedmiar na roboty sanitarne.


 


Pytanie 37


Zgodnie z rysunkami technicznymi poddasze ma być izolowane dwoma warstwami wełny mineralnej po 10 cm każda , natomiast w przedmiarze w poz. 98 występuje tylko jedna warstwa wełny mineralnej o gr. 15 cm – prosimy o korektę ?


Odp. ma pytanie nr 37


Skorygowano przedmiar. Nowa treść przedmiaru w załączeniu do wyjaśnień.


 


Pytanie 38


W poz .182 przedmiaru zastosowano podstawę wyceny na wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m 2 – prosimy o korektę przedmiaru z uwzględnieniem wielkości  wycieraczek zastosowanie podstawy wyceny uwzględniającej ich masę ?


Odp na pytanie nr 38


Skorygowano przedmiar. Nowa treść przedmiaru w załączeniu do wyjaśnień.


 


Pytanie 39


Przedmiar nie zawiera wycieraczki systemowej ( gumowej ) w wiatrołapie – prosimy o uzupełnienie przedmiaru lub określenie , że będzie to po stronie Inwestora.


Odp . na pytanie nr 39


Skorygowano przedmiar. Nowa treść przedmiaru w załączeniu do wyjaśnień.


 


Pytanie 40


Prosimy o umieszczenie na stronie internetowej dokumentacji technicznej zbiornika bezodpływowego , który jak widać z przedmiaru jest objęty niniejszym postępowaniem. Brak opisu zbiornika i rysunków konstrukcyjnych uniemożliwia sporządzenie oferty przetargowej.


Odp na pytanie nr 40


Umieszczono w załączeniu do wyjaśnień.


 


Opublikowano na stronie internetowej w dniu 17.10.2012r.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-17 13:28:03, wprowadzający: Marek Kula
 Dokumentacja techniczna zbiornika bezodpływowego - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-10-17 13:29:14 Informację zaktualizowano 2012-10-17 13:29:40, wprowadzający: Marek Kula
 Skorygowany przedmiar branża budowlana - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-10-17 13:31:45, wprowadzający: Marek Kula

Poprawiony Przedmiar Robót - zbiornik bezoodpływowy instalacje z dnia 23.10.2012r.

 Skorygowany przedmiar branża sanitarna - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-10-17 13:33:25 Informację zaktualizowano 2012-10-23 08:53:59, wprowadzający: Marek Kula
 Karta techniczna produktowa AQUA PL 413 - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-10-17 13:34:53 Informację zaktualizowano 2012-10-17 13:35:09, wprowadzający: Marek Kula
 Karta techniczna produktowa AQUA H 480 - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-10-17 13:36:01, wprowadzający: Marek Kula
 Karta techniczna produktowa AQUA ANG 404 - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-10-17 13:36:54, wprowadzający: Marek Kula

PZRETARG NIEOGRANICZONY z dnia 02.10.2012r.
na Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w
miejscowości Huta

Gmina Kiełczygłów ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot dla usług określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na  "Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta"

Termin składania ofert:  22 października 2012r


 Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ wraz z załącznikami poniżej (udostępnione w plikach PDF)

 

 Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-10-02 11:24:48, wprowadzający: Marek Kula
 SIWZ Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-10-02 11:25:31 Informację zaktualizowano 2012-10-02 14:02:38, wprowadzający: Marek Kula
 Załącznik Nr 1 do SIWZ - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-10-02 11:27:07, wprowadzający: Marek Kula
 Załącznik Nr 2 do SIWZ - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-10-02 11:27:32, wprowadzający: Marek Kula
 Załącznik Nr 3 do SIWZ - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-10-02 11:27:59, wprowadzający: Marek Kula
 Załącznik Nr 4 do SIWZ - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-10-02 11:28:30, wprowadzający: Marek Kula
 Załącznik Nr 5 do SIWZ - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-10-02 11:28:59, wprowadzający: Marek Kula

ZAŁĄCZNIK NR 6 - PRZEDMIARY ROBÓT


PRZEDMIAR ROBÓT branża architektoniczno-budowlana

 Przedmiar robót - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-10-02 11:31:04, wprowadzający: Marek Kula

PRZEDMIAR ROBÓT branża elektryczna

 Przedmiar robót - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-10-02 11:31:59, wprowadzający: Marek Kula

PRZEDMIAR ROBÓT - branża sanitarna

 Przedmiar robót - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-10-02 11:32:58 Informację zaktualizowano 2012-10-02 11:33:38, wprowadzający: Marek Kula
 Załącznik Nr 7 wzór umowy - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-10-02 11:34:16 Informację zaktualizowano 2012-10-05 07:52:52, wprowadzający: Marek Kula

DOKUMENTACJA  PROJEKTOWA - pliki zapisane są w postacji zip - program potrzebny do otwarcia to winrar, winzip lub 7zap


BRANŻA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA


ARCHITEKTURA

 Dokumentacja projektowa ARCHITEKTURA - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-10-02 11:38:22 Informację zaktualizowano 2012-10-02 11:50:51, wprowadzający: Marek Kula

KONSTRUKCJA

 Dokumentacja projektowa KONSTRUKCJA - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-10-02 11:41:29 Informację zaktualizowano 2012-10-02 11:50:35, wprowadzający: Marek Kula

ZAŁĄCZNIKI

 Dokumentacja projektowa ZAŁĄCZNIKI - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-10-02 11:44:53 Informację zaktualizowano 2012-10-02 11:50:43, wprowadzający: Marek Kula

BRANŻA ELEKTRYCZNA

 Dokumentacja projektowa Branża elektryczna - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-10-02 11:47:35, wprowadzający: Marek Kula

BRANŻA SANITARNA

 Dokumentacja projektowa Branża sanitarna - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-10-02 11:49:08 Informację zaktualizowano 2012-10-02 11:50:10, wprowadzający: Marek Kula

MAPA i RYSUNEK DO CELU PRZETARGU


RYSUNEK

 Rysunek do celu przetargu - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-10-02 11:53:02 Informację zaktualizowano 2012-10-02 11:53:34, wprowadzający: Marek Kula

MAPA

 Mapa do celu przetargu - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-10-02 11:54:30 Informację zaktualizowano 2012-10-02 11:55:15, wprowadzający: Marek Kula

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej
oferty w przetargu na "Przebudowa drogi Kolonia
Chorzew - Tuchań w Gminie Kiełczygłów" z dnia
21.09.2012r.

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-09-21 14:09:01 Informację zaktualizowano 2012-10-05 09:24:10, wprowadzający: Marek Kula

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej
oferty w przetargu na "Budowa i wyposażenie
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiełczygłowie" z
dnia 17.09.2012r.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-17 15:34:20, wprowadzający: Marek Kula

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej
oferty w przetargu na "Budowa placu zabaw w
Chorzewie w ramach Rządowego Programu "Radosna
Szkoła"" z dnia 03.09.2012r.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-04 09:32:11, wprowadzający: Marek Kula

WYJAŚNIENIA do przetargu "Budowa i
wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w
Kiełczygłowie"

Kiełczygłów, dn. 29 sierpnia 2012 r.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Kiełczygłowie

ul. Świerczewskiego 13, 98-358 Kiełczygłów

 

Nasz znak: ZP.271.1.2012

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Budowa i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiełczygłowie

 

 

         Gminna Biblioteka Publiczna w Kiełczygłowie, zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r Nr 113, poz.759 z późn. zm) oraz punktem 7.2 SIWZ udziela wyjaśnień dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

Pytanie 1

Proszę o określenie współczynnika przenikania ciepła dla okien i drzwi.

Proszę także określić czy współczynnik dotyczy samych szyb czy całego okna.

 

Odp.

Współczynnik przenikania ciepła dla okien biblioteki wynosi 1.8 W/m2K, a dla drzwi zewnętrznych 2.6 W/m2K. Są to parametry dla całego zestawu a nie ich części składowych.

 

Pytanie 2

Proszę o zweryfikowanie ilości okien, ponieważ na zestawieniu stolarki okna O4-7szt. a w przedmiarach poz. 143 -8 szt, zaś okno O9- 1szt a w przedmiarach 2 szt.

 

Odp.

Okna O4 – 7 sztuk, są to okna zlokalizowane na piętrze w elewacji północnej (6 sztuk) oraz jedno (również na piętrze) w elewacji frontowej tj. południowej. Okna O5 – 4 sztuki, są to okna stałe, klasa odporności ogniowej EI30, wymiar tych okien jest taki sam jak okien O4. Okna te są zlokalizowane w elewacji zachodniej (3 sztuki) oraz jedno w elewacji frontowej (okno od naroża strony zachodniej). Te drobne zmiany zostały wykonane w ostatniej fazie projektu podczas uzgodnień z rzeczoznawcą, stąd może wynikać ta rozbieżność w ilości.


Okno O9- jest zestawem szklanym do szybu windowego o wymiarach szer. 143 x wys. 597cm jest jedna sztuka takiego zestawu, co widać zarówno w elewacjach jak i na rzucie budynku.

 

Ostatecznie ustala się ilości kolejno:

O1 – 1 szt.

O2 – 1 szt.

O3 – 4 szt.

O4 – 7 szt.

O5 – 4 szt.

O6 – 2 szt.

O7 – 1 szt.

O8 – 1 szt.

O9 – 1 szt.

 

 
Data wprowadzenia informacji 2012-08-29 14:22:58 Informację zaktualizowano 2012-08-29 14:23:45, wprowadzający: Marek Kula

PRZETARG NIEOGRANICZONY z dnia 27.08.2012r.
na przebudowę drogi

Gmina Kiełczygłów ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot dla usług określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na  "Przebudowa drogi Kolonia Chorzew - Tuchań w Gminie Kiełczygłów"

Termin składania ofert:  17 września 2012r


 Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ wraz z załącznikami poniżej (udostępnione w plikach PDF)

 

 Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-08-27 15:21:06, wprowadzający: Marek Kula
 SIWZ wraz z załącznikami - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-08-27 15:22:55, wprowadzający: Marek Kula
 Dokumentacja projektowa - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-08-27 15:23:30, wprowadzający: Marek Kula

WYJAŚNIENIA do przetargu na "Budowę placu
zabaw w Chorzewie w ramach Rządowego Programu
Radosna Szkoła

Kiełczygłów, dn. 22 sierpnia 2012 r.


 


Gmina Kiełczygłów


ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów


 


Nasz znak: ZP.271.15.2012


 


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia dotyczącego Budowy placu zabaw w Chorzewie w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”


 


         Gmina Kiełczygłów, zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r Nr 113, poz.759 z późn. zm) oraz punktem VII SIWZ udziela wyjaśnień dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia:


 


Pytanie 1


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie w zestawie zabawkowym „mały alpinista” konstrukcji z drewna sosnowego, pozostałe elementy zestawu bez zmian?


 


Odp. Zamawiający dopuszcza zmiany drewna.


 


Pytanie 2


Proszę o sprecyzowanie grubości nawierzchni bezpiecznej z płytek syntetycznych oraz wysokości upadku. W projekcie budowlanym opis techniczny zamieszczonym na stronie internetowej zamawiającego w pkt. IV parametry techniczne elementów obiektu (stan projektowany) jest mowa o płytkach bezpiecznych gr. 50mm natomiast w pkt. VII nawierzchnia podana jest gr. 45mm i wysokość upadku 1,6m. zgodnie z normą PN-EN-1177 dla nawierzchni gr. 45mm Certyfikat Bezpieczeństwa jest dla wysokości upadku 1,5m natomiast dla gr. 50mm dla wysokości 1,8m?


 


Odp. Zamawiający informuje, że należy przyjąć grubość nawierzchni bezpiecznej 45mm dla wysokości upadku 1,5m.


 


Pytanie 3


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę zestawu zabawkowego „mały alpinista” na zestaw bez huśtawki spełniającej pozostałe funkcje i posiadający certyfikat bezpieczeństwa. Proszę o wskazanie przynajmniej dwóch producentów urządzeń zabawkowych, którzy w swej ofercie posiadają zestaw o podobnym charakterze co „mały alpinista” i posiadają na to urządzenie certyfikat bezpieczeństwa?


 


Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zamianę zestawu „mały alpinista” na zestaw bez huśtawki.


 

 
Data wprowadzenia informacji 2012-08-22 13:11:23, wprowadzający: Marek Kula

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej
oferty w przetargu na "Wybór banku
udzielającego długoterminowego kredytu dla Gminy
Kiełczygłów" z dnia 14.08.2012r.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-08-14 14:42:17 Informację zaktualizowano 2012-08-14 14:50:25, wprowadzający: Marek Kula

PRZETARG NIEOGRANICZONY z dnia 14 sierpnia
2012r.

Gmina Kiełczygłów ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot dla usług określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na  "Budowa i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiełczygłowie"

Termin składania ofert:  03 września 2012r


 Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ wraz z załącznikami poniżej (udostępnione w plikach PDF)

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ budowa i wyposażenie GBP Kiełczygłów

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Oświadczenie

Wykaz robót

Wykaz osób

Przedmiar Robót - Roboty Budowlane

Przedmiar Robót - Instalacja elektryczna

Przedmiar Robót - Inslatacja wod-kan, c.o., wentylacja mechaniczna

Wzór umowy

Dokumentacja Projektowa - branża elektryczna

Dokumentacja Projektowa - branża sanitarna część 1

Dokumentacja Projektowa - branża sanitarna część 2

Dokumentacja Projektowa - branża sanitarna część 3

Dokumentacja Projektowa - branża budowlana część 1

Dokumentacja Projektowa - branża budowlana część 2

Dokumentacja Projektowa - branża budowlana część 3

Dokumentacja Projektowa - branża budowlana część 4

Dokumentacja Projektowa - branża budowlana część 5

 
Data wprowadzenia informacji 2012-08-14 10:28:21, wprowadzający: Marek Kula

PRZETARG NIEOGRANICZONY z dnia
06.08.2012r.

Gmina Kiełczygłów ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot dla usług określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na  "Budowa placu zabaw w Chorzewie w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła"

Termin składania ofert:  27 sierpnia 2012r


 Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ wraz z załącznikami poniżej (udostępnione w plikach PDF)

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - budowa placu zabaw

Załącznik Nr 1 - formularz oferty

Załącznik Nr 2 - wzór umowy

Załącznik Nr 3 - dokumentacja projektowa

Załącznik Nr 4 - kosztorys

Załącznik Nr 5 - wykaz robót

Załącznik Nr 6 - wykaz osób

Załącznik Nr 7 - oświadczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2012-08-06 13:40:55, wprowadzający: Marek Kula

PRZETARG NIEOGRANICZONY z dnia
06.08.2012r.

Gmina Kiełczygłów ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot dla usług określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na  "DOWÓZ DZIECI DO I ZE SZKÓŁ NA TERENIE GMINY KIEŁCZYGŁÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 i 2013/2014"

Termin składania ofert:  17 sierpnia 2012r


 Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ wraz z załącznikami poniżej (udostępnione w plikach PDF)

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ DOWOZY 20112012

zal.1 Druk oferty

zal.2 Osw. art.22 ust 1

zal.3 Osw. art.24

zal.4 Wykaz osób

zal.5 wykaz autobusów

zal.6 Wykaz usług przewozu dzieci

zal.7 umowa- wzór umowy wraz z wykazem tras jako zał nr 1 do umowy

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-08-06 10:15:15 Informację zaktualizowano 2012-10-05 09:32:34, wprowadzający: Marek Kula

PRZETARG NIEOGRANICZONY z dnia 4 lipca
2012r.

Gmina Kiełczygłów ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130 000 euro — dla dostaw lub usług określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na "Wybór banku udzielającego długoterminowego kredytu dla Gminy Kiełczygłów"


Termin składania ofert: 13 sierpnia 2012r


Ogłoszenie o zamówieniu oraz Ogłoszenie o zamówieniu(Dyrektywa 2004/18/WE) i SIWZ wraz z załącznikami poniżej (udostępnione w plikach PDF)


 

 Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-07-05 08:32:43 Informację zaktualizowano 2012-07-05 08:47:55, wprowadzający: Marek Kula
 Ogłoszenie o zamówieniu Unii Europejskiej - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-07-05 08:33:44, wprowadzający: Marek Kula
 SIWZ wraz z załącznikami - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-07-05 08:34:47, wprowadzający: Marek Kula
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-09-11 09:44:00, wprowadzający: Marek Kula
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Unii Europejskiej - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-09-11 09:45:28, wprowadzający: Marek Kula

PRZETARG NIEOGRANICZONY z dnia 14 maja
2012r

Gmina Kiełczygłów ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot dla usług określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na  "Zastosowanie pomp ciepła dla ogrzewania budynków przedszkola i Urzędu Gminy w Kiełczygłowie oraz Szkoły Podstawowej w Chorzewie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013"


Termin składania ofert:  29 maja 2012r


 Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ wraz z załącznikami poniżej (udostępnione w plikach PDF)

 Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-05-14 18:59:06 Informację zaktualizowano 2012-05-21 10:36:33, wprowadzający: Marek Kula
 SIWZ - pompy ciepla - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-05-14 18:59:53 Informację zaktualizowano 2012-06-26 08:43:36, wprowadzający: Marek Kula
 Zalacznik nr 1 do SIWZ pompy ciepla - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-05-14 19:00:32 Informację zaktualizowano 2012-06-26 08:43:46, wprowadzający: Marek Kula
 Zalacznik nr 2 do SIWZ pompy ciepla - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-05-14 19:01:03 Informację zaktualizowano 2012-06-26 08:43:56, wprowadzający: Marek Kula
 Zalacznik nr 3 do SIWZ pompy ciepla - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-05-14 19:02:11 Informację zaktualizowano 2012-05-21 10:37:48, wprowadzający: Marek Kula
 Zalacznik nr 4 do SIWZ pompy ciepla - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-05-14 19:02:50 Informację zaktualizowano 2012-05-21 10:37:55, wprowadzający: Marek Kula
 Zalacznik nr 5 do SIWZ pompy ciepla - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-05-14 19:03:28 Informację zaktualizowano 2012-05-21 10:38:01, wprowadzający: Marek Kula

PRZEDMIAR ROBÓT - Przedszkole KIEŁCZYGŁÓW

 Zalacznik Nr 6 - pompy ciepla Kielczyglow - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-05-14 19:05:39 Informację zaktualizowano 2012-05-21 10:38:08, wprowadzający: Marek Kula

PRZEDMIAR ROBÓT - Szkoła Podstawowa CHORZEW

 Zalacznik Nr 6 - pompy ciepla CHORZEW
Data wprowadzenia informacji 2012-05-14 19:08:16 Informację zaktualizowano 2012-05-21 10:38:14, wprowadzający: Marek Kula
 Zalacznik nr 7 do SIWZ pompy ciepla - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-05-14 19:10:46 Informację zaktualizowano 2012-05-21 10:38:22, wprowadzający: Marek Kula
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2015-04-01 13:41:40, wprowadzający: Marek Kula

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA do przetargu na
"zastosowanie pomp ciepła dla ogrzewania
budynków przedszkola i Urzędu Gminy w
Kiełczygłowie oraz Szkoły Podstawowej w
Chorzewie"

W związku z zapytaniem z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie dokumentacji projektowej dotyczącej przetargu "Zastosowanie pomp ciepła dla ogrzewania budynków przedszkola i Urzędu Gminy w Kiełczygłowie oraz Szkoły Podstawowej w Chorzewie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013" - PONIŻEJ UMIESZCZAMY DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ DO WGLĄDU.

SZKOŁA PODSTAWOWA CHORZEW

 Dokumentacja projektowa - Chorzew przyłącza wody
Data wprowadzenia informacji 2012-09-11 09:50:24 Informację zaktualizowano 2012-09-11 20:29:38, wprowadzający: Marek Kula
 Dokumentacja projektowa - Chorzew pompy ciepła
Data wprowadzenia informacji 2012-09-11 09:53:29 Informację zaktualizowano 2012-09-11 09:58:38, wprowadzający: Marek Kula
 Dokumentacja projektowa - Chorzew instalacje sanitarne cz. 1
Data wprowadzenia informacji 2012-09-11 09:53:56 Informację zaktualizowano 2012-09-11 09:58:58, wprowadzający: Marek Kula
 Dokumentacja projektowa - Chorzew instalacje sanitarne cz. 2
Data wprowadzenia informacji 2012-09-11 09:54:15 Informację zaktualizowano 2012-09-11 09:59:27, wprowadzający: Marek Kula
 Dokumentacja projektowa - Chorzew pompy ciepła cz.2
Data wprowadzenia informacji 2012-09-11 09:54:44 Informację zaktualizowano 2012-09-11 09:59:56, wprowadzający: Marek Kula
PRZEDSZKOLE KIEŁCZYGŁÓW

 Dokumentacja projektowa - Kiełczygłów pompy ciepła
Data wprowadzenia informacji 2012-09-11 09:55:18 Informację zaktualizowano 2012-09-11 20:30:47, wprowadzający: Marek Kula
 Dokumentacja projektowa - Kiełczygłów pompy ciepła cz. 2
Data wprowadzenia informacji 2012-09-11 09:56:54 Informację zaktualizowano 2012-09-11 10:01:05, wprowadzający: Marek Kula
 Dokumentacja projektowa - Kiełczygłów instalacje sanitarne
Data wprowadzenia informacji 2012-09-11 09:57:43 Informację zaktualizowano 2012-09-11 10:01:39, wprowadzający: Marek Kula

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej
oferty - POMPY CIEPŁA

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-26 08:53:20, wprowadzający: Marek Kula

PRZETARG NIEOGRANICZONY z dnia 09 maja
2012r.


Gmina Kiełczygłów ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot dla usług określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na  "Budowa wielofunkcyjnego boiska rekreacyjnego w miejscowości Chorzew współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013"


Termin składania ofert:  24 maja 2012r


 Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ wraz z załącznikami poniżej (udostępnione w plikach PDF)

 Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-05-09 11:41:34 Informację zaktualizowano 2012-05-14 08:27:28, wprowadzający: Marek Kula
 SIWZ Budowa boiska wielofunkcyjnego - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-05-09 11:42:36, wprowadzający: Marek Kula
 Zalacznik nr 1 Formularz Ofertowy - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-05-09 11:48:43, wprowadzający: Marek Kula
 Zalacznik nr 2 Oswiadczenie - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-05-09 11:49:22, wprowadzający: Marek Kula
 Zalacznik nr 3 Oswiadczenie - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-05-09 11:49:53, wprowadzający: Marek Kula
 Zalacznik nr 4 Wykaz robót - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-05-09 11:51:40, wprowadzający: Marek Kula
 Zalacznik nr 5 Wykaz osób - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-05-09 11:52:11, wprowadzający: Marek Kula
 Załącznik Nr 6 Przedmiar Robót - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-05-09 11:53:31, wprowadzający: Marek Kula
 Zalacznik nr 7 Wzór umowy - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-05-09 11:54:01, wprowadzający: Marek Kula
 Zalacznik nr 8 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-05-09 11:55:24, wprowadzający: Marek Kula
 mapa_sytuacyjno_wysokosciowa_boisko
Data wprowadzenia informacji 2012-05-09 11:56:47, wprowadzający: Marek Kula
 Opis techniczny_boisko
Data wprowadzenia informacji 2012-05-09 11:57:25, wprowadzający: Marek Kula
 przekroje_normanle_Chorzew
Data wprowadzenia informacji 2012-05-09 11:58:30, wprowadzający: Marek Kula

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej
oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-25 11:28:03, wprowadzający: Marek Kula

WNIOSEK o przedłużenie terminu związania
oferty

 WNIOSEK o przedłużenie terminu związania oferty
Data wprowadzenia informacji 2012-07-02 10:02:31, wprowadzający: Marek Kula

PRZETARG NIEOGRANICZONY z dnia
04.05.2012r.

Gmina Kiełczygłów ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot dla usług określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na  Nadzór inwestorski dla zadań pn. „1. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola w Kiełczygłowie – przebudowa piwnic Przedszkola w Kiełczygłowie na pomieszczenia gospodarcze i magazynowe; 2. Pompy ciepła dla ogrzewania budynku Przedszkola w Kiełczygłowie; 3. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie; 4. Pompy ciepła dla ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie." współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013"


Termin składania ofert:  14 maja 2012r


 Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ wraz z załącznikami poniżej (udostępnione w plikach PDF)

 

 Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-05-04 11:59:48 Informację zaktualizowano 2012-05-04 12:15:10, wprowadzający: Marek Kula
 SIWZ Nadzór Inwestorski - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-05-04 12:02:48, wprowadzający: Marek Kula
 Załącznik Nr 1 - Formularz Oferty - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-05-04 12:07:14, wprowadzający: Marek Kula
 Załącznik Nr 2 Oświadczenie - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-05-04 12:07:54, wprowadzający: Marek Kula
 Załącznik Nr 3 Oświadczenie - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-05-04 12:08:25, wprowadzający: Marek Kula
 Załącznik Nr 4 Wykaz usług - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-05-04 12:08:57, wprowadzający: Marek Kula
 Załącznik Nr 5 Wykaz osób - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-05-04 12:09:29, wprowadzający: Marek Kula
 Załącznik Nr 6 Oświadczenie - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-05-04 12:09:56, wprowadzający: Marek Kula
 Załącznik Nr 7 Oświadczenie - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-05-04 12:10:27, wprowadzający: Marek Kula
 Załącznik Nr 8 Wzór umowy - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-05-04 12:11:02, wprowadzający: Marek Kula

PRZEDMIARY ROBÓT - Przedszkole KIEŁCZYGŁÓW

 Zalacznik_Nr_9_A_-_Roboty_instalacyjne_wodno_kanalizacyjne_i_sanitarne_KIELCZYGLOW
Data wprowadzenia informacji 2012-05-04 12:13:19 Informację zaktualizowano 2012-05-04 12:15:46, wprowadzający: Marek Kula
 Zalacznik_Nr_9_B_-_Instalacja_c.o._pompy_ciepla_KIELCZYGLOW
Data wprowadzenia informacji 2012-05-04 12:16:47, wprowadzający: Marek Kula
 Zalacznik_Nr_9_C_-_Przebudowa_piwnic_instalacje_elektryczne_KIELCZYGLOW
Data wprowadzenia informacji 2012-05-04 12:17:24, wprowadzający: Marek Kula
 Zalacznik_Nr_9_D_-_Przebudowa_rozbudowa_nadbudowa_instalacja_elektryczna_KIELCZYGLOW
Data wprowadzenia informacji 2012-05-04 12:17:56, wprowadzający: Marek Kula
 Zalacznik_Nr_9_E_-_Przebidowa_rozbudowa_nadbudowa_budowlanka_KIELCZYGLOW
Data wprowadzenia informacji 2012-05-04 12:18:47, wprowadzający: Marek Kula

PRZEDMIARY ROBÓT - Szkoła Podstawowa CHORZEW

 Zalacznik_Nr_9_F_-_Roboty_budowlane_CHORZEW
Data wprowadzenia informacji 2012-05-04 12:19:53 Informację zaktualizowano 2012-05-04 12:22:32, wprowadzający: Marek Kula
 Zalacznik_Nr_9_G_-_Roboty_wodno-kanalizacyjne-CHORZEW
Data wprowadzenia informacji 2012-05-04 12:20:33, wprowadzający: Marek Kula
 Zalacznik_Nr_9_H_-_Roboty_przylacze_wody_CHORZEW
Data wprowadzenia informacji 2012-05-04 12:21:06, wprowadzający: Marek Kula
 Zalacznik_Nr_9_I_-_Roboty_instalacje_elektryczne_CHORZEW
Data wprowadzenia informacji 2012-05-04 12:21:39, wprowadzający: Marek Kula
 Zalacznik_Nr_9_J_-_Roboty_fundamenty_pod_pompy_CHORZEW
Data wprowadzenia informacji 2012-05-04 12:22:09, wprowadzający: Marek Kula

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej
oferty - NADZÓR INWESTORSKI

 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-22 11:13:41, wprowadzający: Marek Kula
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-06-05 10:45:22, wprowadzający: Marek Kula

PRZETARG NIEOGRANICZONY z dnia
19.04.2012r.

Gmina Kiełczygłów ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot dla usług określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na  Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie"


Termin składania ofert:  07 maja 2012r


 Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ wraz z załącznikami poniżej (udostępnione w plikach PDF)


 Ogłoszenie - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-04-19 10:04:32 Informację zaktualizowano 2012-04-27 17:19:55, wprowadzający: Marek Kula
 ZMIANA Ogłoszenia o zamówieniu - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-04-19 10:05:01, wprowadzający: Marek Kula
 SIWZ Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-04-19 11:09:15, wprowadzający: Marek Kula
 Załącznik Nr 1 Formularz Oferty - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-04-19 11:10:17, wprowadzający: Marek Kula
 Załącznik Nr 2 Oświadczenie - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-04-19 11:10:45, wprowadzający: Marek Kula
 Załącznik Nr 3 Oświadczenie - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-04-19 11:11:14, wprowadzający: Marek Kula
 Załącznik Nr 4 Wykaz robót - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-04-19 11:12:10, wprowadzający: Marek Kula
 Załącznik Nr 5 Wykaz osób - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-04-19 11:12:43, wprowadzający: Marek Kula

PRZEDMIARY  ROBÓT

 Zalacznik_Nr_6_A_-_Roboty_budowlane_CHORZEW - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-04-19 11:16:42 Informację zaktualizowano 2012-05-02 10:25:40, wprowadzający: Marek Kula
 Zalacznik_Nr_6_B_-_Roboty_wodno-kanalizacyjne-CHORZEW - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-04-19 11:18:41 Informację zaktualizowano 2012-05-02 10:23:25, wprowadzający: Marek Kula
 Zalacznik_Nr_6_C_-_Roboty_przylacze_wody_CHORZEW - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-04-19 11:20:03 Informację zaktualizowano 2012-05-02 10:23:49, wprowadzający: Marek Kula
 Zalacznik_Nr_6_D_-_Roboty_instalacje_elektryczne_CHORZEW - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-04-19 11:20:56 Informację zaktualizowano 2012-05-02 10:24:12, wprowadzający: Marek Kula
 Zalacznik_Nr_6_E_-_Roboty_fundamenty_pod_pompy_CHORZEW - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-04-19 11:21:28 Informację zaktualizowano 2012-05-02 10:24:31, wprowadzający: Marek Kula
 Załącznik Nr 7 Wzór umowy - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-05-02 10:26:49, wprowadzający: Marek Kula

WYJAŚNIENIA do przetargu na "Przebudowa i
rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w
Chorzewie"

Kiełczygłów, dn. 30 kwietnia 2012 r.


 

 


 

Gmina Kiełczygłów


 

ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów

 

Nasz znak : ZP.271.7.1.2012                                   

 

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie”

 

               Gmina Kiełczygłów, zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2010r Nr 113, poz.759 z późn. zm) oraz punktem 7.2 podpunkt 4 SIWZ przesyła wyjaśnienie dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

Pytanie 1 

Czy wyposażenie kuchni wg. rys. 40/A/004/00/PB jest również przedmiotem zamówienia? Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. na pytanie nr 1

Dobór wyposażenia kuchni nie był przedmiotem zamówienia.

Pytanie 2 

Opis techniczny pkt. 3 mówi o ogrodzeniu placu i zamontowaniu bramy wjazdowej – brak odzwierciedlenia w przedmiarze. Prosimy o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Odp. na pytanie nr 2

Należy uwzględnić ogrodzenie placu w wymiarze 15mb ogrodzenia + brama dwuskrzydłowa o szerokości przejazdu 3,5m. Proponowany system np. BETAFENCE Decofor, wysokość ogrodzenia 1,36m kolor zielony RAL 6005.

Pytanie 3

 Do poz. 289 przedmiaru robót budowlanych brakuje wywozu ziemi z korytowania.

Odp. na pytanie nr 3

Przy wycenie należy uwzględnić wywóz ziemi z korytowania w ilości 64.5m3. Przy wycenie proszę uwzględnić informację z załączonego szkicu nr1.

Pytanie 4

Czy chodnik z kostki brukowej grubości 6 cm w poz. 290 ułożyć tylko na podsypce piaskowej 5 cm jak mówi opis podstawy? Czy zastosować grubszą warstwę podsypki?

Odp. na pytanie nr 4

Przy wycenie należy uwzględnić informacje z załączonego szkicu nr 1, dotyczące grubości kostki betonowej oraz zastosowanych podbudów.

Pytanie 5

Ze względu na rozbieżności między opisem technicznym a przedmiarem proszę o wyjaśnienie z jakiego materiału mają być wykonane rynny i rury spustowe.

Odp. na pytanie nr 5

Rynny i rury spustowe mają być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową tj. rynny i rury spustowe z tworzywa sztucznego w systemie np. Marley.

Pytanie 6

Brak w przedmiarze drzwi stalowych D6”. Są natomiast w zestawie stolarki. Proszę o informację czy należą do wyceny.

Odp. na pytanie nr 6

Wycenę drzwi należy uzupełnić o drzwi D6” zgodnie z zestawieniem stolarki.

Pytanie 7

Prosimy o podanie dokładnych parametrów wykładziny z tworzywa sztucznego oraz wykładziny dywanowej.

Odp. na pytanie nr 7

Wytyczne dotyczące wykładzin podane są w dokumentacji projektowej na str. 33 i 36. Wykładziny z tworzywa sztucznego np. Market. Wykładziny dywanowe obiektowe o podwyższonej odporności na ścieranie oraz odporne na kółka. Przy doborze materiałów wykończeniowych należy zwrócić uwagę by posiadały one atesty dopuszczające do użytku w pomieszczeniach użyteczności publicznej.

Pytanie 8

Czy przedmiotem zamówienia jest wyposażenie szatni, stołówki, sali gimnastycznej? – jeżeli tak, to proszę o dołączenie wykazu wyposażenia wraz z podaniem parametrów.

Odp. na pytanie nr 8

Dobór wyposażenia nie był przedmiotem projektu.

 

Opublikowano dnia 30.04.2012r.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-12 08:46:43, wprowadzający: Marek Kula

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej
oferty - Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły
Podstawowej w Chorzewie

 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-14 15:23:40 Informację zaktualizowano 2012-05-14 19:17:46, wprowadzający: Marek Kula
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-05-22 11:17:34 Informację zaktualizowano 2012-05-22 11:18:13, wprowadzający: Marek Kula

PRZETARG NIEOGRANICZONY z dnia 17 kwietnia
2012r.

Gmina Kiełczygłów ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot dla usług określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na  Nadzór inwestorski dla zadań pn. „1. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola w Kiełczygłowie – przebudowa piwnic Przedszkola w Kiełczygłowie na pomieszczenia gospodarcze i magazynowe; 2. Pompy ciepła dla ogrzewania budynku Przedszkola w Kiełczygłowie; 3. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie; 4. Pompy ciepła dla ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie." współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013"


Termin składania ofert:  30 kwietnia 2012r


 Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ wraz z załącznikami poniżej (udostępnione w plikach PDF)


 Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-04-17 13:37:24 Informację zaktualizowano 2012-05-02 12:24:53, wprowadzający: Marek Kula

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU
POSTĘPOWANIA

 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-02 12:26:21 Informację zaktualizowano 2012-05-14 19:19:40, wprowadzający: Marek Kula
 SIWZ Nadzór Inwestorski - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-04-17 13:38:47 Informację zaktualizowano 2012-04-17 14:06:54, wprowadzający: Marek Kula
 Załącznik Nr 1 Formularz Oferty - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-04-17 13:42:07, wprowadzający: Marek Kula
 Załącznik Nr 2 Oświadczenie - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-04-17 13:42:37, wprowadzający: Marek Kula
 Załącznik Nr 3 Oświadczenie - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-04-17 13:43:10, wprowadzający: Marek Kula
 Załącznik Nr 4 Wykaz usług - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-04-17 13:48:56, wprowadzający: Marek Kula
 Załącznik Nr 5 Wykaz osób - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-04-17 13:49:29, wprowadzający: Marek Kula
 Załącznik Nr 6 Oświadczenie - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-04-17 13:49:55, wprowadzający: Marek Kula
 Załącznik Nr 7 Oświadczenie - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-04-17 13:50:20, wprowadzający: Marek Kula
 Załącznik Nr 8 Wzór umowy - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-04-17 13:50:53, wprowadzający: Marek Kula

PRZEDMIARY ROBÓT - Przedszkole KIEŁCZYGŁÓW

 Zalacznik_Nr_9_A_-_Roboty_instalacyjne_wodno_kanalizacyjne_i_sanitarne_KIELCZYGLOW
Data wprowadzenia informacji 2012-04-17 13:52:12 Informację zaktualizowano 2012-04-17 13:53:10, wprowadzający: Marek Kula
 Zalacznik_Nr_9_B_-_Instalacja_c.o._pompy_ciepla_KIELCZYGLOW
Data wprowadzenia informacji 2012-04-17 13:53:44, wprowadzający: Marek Kula
 Zalacznik_Nr_9_C_-_Przebudowa_piwnic_instalacje_elektryczne_KIELCZYGLOW
Data wprowadzenia informacji 2012-04-17 13:54:10, wprowadzający: Marek Kula
 Zalacznik_Nr_9_D_-_Przebudowa_rozbudowa_nadbudowa_instalacja_elektryczna_KIELCZYGLOW
Data wprowadzenia informacji 2012-04-17 13:54:46, wprowadzający: Marek Kula
 Zalacznik_Nr_9_E_-_Przebidowa_rozbudowa_nadbudowa_budowlanka_KIELCZYGFLOW
Data wprowadzenia informacji 2012-04-17 13:55:08, wprowadzający: Marek Kula

PRZEDMIARY ROBÓT - Szkoła Podstawowa CHORZEW

 Zalacznik_Nr_9_F_-_Roboty_budowlane_CHORZEW
Data wprowadzenia informacji 2012-04-17 13:56:07 Informację zaktualizowano 2012-04-17 13:56:49, wprowadzający: Marek Kula
 Zalacznik_Nr_9_G_-_Roboty_wodno-kanalizacyjne-CHORZEW
Data wprowadzenia informacji 2012-04-17 13:56:33, wprowadzający: Marek Kula
 Zalacznik_Nr_9_H_-_Roboty_przylacze_wody_CHORZEW
Data wprowadzenia informacji 2012-04-17 13:57:13, wprowadzający: Marek Kula
 Zalacznik_Nr_9_I_-_Roboty_instalacje_elektryczne_CHORZEW
Data wprowadzenia informacji 2012-04-17 13:57:35, wprowadzający: Marek Kula
 Zalacznik_Nr_9_J_-_Roboty_fundamenty_pod_pompy_CHORZEW
Data wprowadzenia informacji 2012-04-17 13:57:55, wprowadzający: Marek Kula

PRZETARG NIEOGRANICZONY z dnia
06.04.2012r.

Gmina Kiełczygłów ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot dla usług określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola w Kiełczygłowie – przebudowa piwnic Przedszkola w Kiełczygłowie na pomieszczenia gospodarcze i magazynowe


Termin składania ofert:  24 kwietnia 2012r


 Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ wraz z załącznikami poniżej (udostępnione w plikach PDF)


 

 Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-04-06 09:21:28 Informację zaktualizowano 2012-04-10 19:53:28, wprowadzający: Marek Kula

Zmiana treści ZAŁĄCZNIKA Nr
6

Z dniem 10 kwietnia 2012r. zmienia się treść Załącznika Nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez dodanie Załączników :


Załącznik Nr 6 - A - Roboty Budowlane


Załącznik Nr 6 - B - Fundamenty pod pompy ciepła


Załącznik Nr 6 - C - Roboty elektryczne - piwnica


Załącznik Nr 6 - D - Roboty elektryczne - parter/piętro


Załącznik Nr 6 - E - Instalacje wodno-kanalizacyjne, wentylacji


 

 
Data wprowadzenia informacji 2012-04-10 19:44:46 Informację zaktualizowano 2012-04-13 13:19:35, wprowadzający: Marek Kula
 SIWZ - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-04-06 09:21:55, wprowadzający: Marek Kula
 Załącznik Nr 1 - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-04-06 09:22:20, wprowadzający: Marek Kula
 Załącznik Nr 2 - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-04-06 09:22:46, wprowadzający: Marek Kula
 Załącznik Nr 3 - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-04-06 09:23:11, wprowadzający: Marek Kula
 Załącznik Nr 4 - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-04-06 09:23:36, wprowadzający: Marek Kula
 Załącznik Nr 5 - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-04-06 09:24:00, wprowadzający: Marek Kula

Poniżej NOWA TREŚĆ i wykaz PRZEDMIARÓW ROBÓT:


Załącznik Nr 6 - A - Roboty Budowlane                                                              


Załącznik Nr 6 - B - Fundamenty pod pompy ciepła                                                    


Załącznik Nr 6 - C - Roboty Elektryczne - piwnica                                                        


Załącznik Nr 6 - D - Roboty Elektryczne - parter/piętro                                             


Załącznik Nr 6 - E - Instalacje wodno - kanalizacyjne, wentylacji


 

 Załącznik Nr 6-A - Roboty Budowlane - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-04-06 09:24:25 Informację zaktualizowano 2012-04-10 20:33:29, wprowadzający: Marek Kula
 Załącznik Nr 6 - B - Fundamenty pod pompy ciepła
Data wprowadzenia informacji 2012-04-10 19:57:25, wprowadzający: Marek Kula
 Załącznik Nr 6 - C - Roboty Elektryczne - piwnica
Data wprowadzenia informacji 2012-04-10 19:58:36, wprowadzający: Marek Kula
 Załącznik Nr 6 - D - Roboty Elektryczne - parter/piętro
Data wprowadzenia informacji 2012-04-10 20:00:22, wprowadzający: Marek Kula
 Załącznik Nr 6 - E - Instalacje wodno-kanalizacyjne, wentylacji
Data wprowadzenia informacji 2012-04-10 20:01:42 Informację zaktualizowano 2012-04-10 20:35:50, wprowadzający: Marek Kula
 Załącznik Nr 7 - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-04-06 09:24:53, wprowadzający: Marek Kula

WYJAŚNIENIA do przetargu na "Przebudowa,
rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola w
Kiełczygłowie - budowa piwnic Przedszkola w
Kiełczygłowie na pomieszczenia gospodarcze i
magazynowe"

ZP 271.5.2012                                                                                 


 Kiełczygłów dn. 20.04.2012r.


Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola w Kiełczygłowie – przebudowa piwnic Przedszkola w Kiełczygłowie na pomieszczenia gospodarcze i magazynowe”


 Gmina Kiełczygłów, zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Jednolity tekst: Dz.U. z 2010r Nr 113, poz.759 z późn. zm) przesyła wyjaśnienie dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia:


Pytanie 1 


Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia żąda przedstawienia referencji na wykonanie, co najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie budynku w technologii tradycyjnej o kubaturze, co najmniej 4000m2 w każdym zadaniu.


Odp. na pytanie nr 1


Zmienia się oczywisty błąd pisarski polegający na zapisaniu wymiaru kubatury budowy budynku z 4000m2 na 4000m3 w każdym zadaniu. Jednocześnie informujemy, że referencje mogą być na budowę, przebudowę, nadbudowę oraz rozbudowę budynku w technologii tradycyjnej o kubaturze co najmniej 4000m3


Pytanie 2 


Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej żąda przedstawienia dokumentów potwierdzających wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 2.500.000,00zł


Odp. na pytanie nr 2


Potwierdzamy prawidłowo wskazaną w SIWZ kwotę zdolności kredytowej nie mniejszą niż 2.500.000,00zł


Pytanie 3


 


Pozycja kosztorysu 86 przewiduje montaż basenu, prosimy o podanie danych technicznych


 


Odp. na pytanie nr 3


Należy obliczyć wyłącznie koszty demontażu i następnie montażu po wykonanych planowanych robotach budowlanych (urządzenia te są obecnie użytkowane i są w dobrym stanie technicznym).


Pytanie 4


 


Pozycja kosztorysu 87 przewiduje montaż bemaru, prosimy o podanie danych technicznych


 


Odp. na pytanie nr 4


Należy przedmiotową pozycję kosztorysową 87 skreślić z kosztorysu jako błędnie wpisaną w przedmiarze robót.


Pytanie 5


 


 Czy Inwestor dopuszcza wykonanie ogrzewania podłogowego w innej technologii niż EPDM fi 6x2 firmy Octopus Energi-Polska


 


Odp. na pytanie nr 5


Przedmiotowy przetarg nie dotyczy instalowania centralnego ogrzewania (w tym pomp ciepła i ogrzewania podłogowego). Niezależnie od powyższego wyjaśnienia Zamawiający oświadcza, że jeżeli w dokumentacji technicznej, projektowej, Specyfikacji Technicznej występują nazwy własne, handlowe znaki towarowe (materiałów i urządzeń) to są one przykładowe. Zamawiający dopuszcza użycie do wyceny i wbudowania materiały i urządzenia innych producentów w stosunku do przywołanych – równoważne – pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych, co najmniej takich jak wskazane w udostępnionych dokumentacjach technicznych – parametrów technicznych i fizycznych. Wszędzie gdzie w opisach występują nazwy materiałów można zastosować inne materiały o parametrach technicznych i fizycznych równoważnych do przedstawionych w dokumentacji przetargowej.


Pytanie 6


 


W dokumentacji technicznej w opisie jest uwzględniony okap kuchenny a nie jest uwzględniony w przedmiarze. Prosimy o podanie parametrów technicznych okapu


 


 


Odp. na pytanie nr 6


Należy obliczyć wyłącznie koszty demontażu i następnie montażu po wykonanych planowanych robotach budowlanych (urządzenia te są obecnie użytkowane i są w dobrym stanie technicznym).


 


Opublikowano: piątek, 20 kwietnia 2012

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-12 07:55:50, wprowadzający: Marek Kula

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej
oferty

        

Kiełczygłów, 2012-04-26

Znak : ZP.271.5.2012

INFORMACJA

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Gmina Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola w Kiełczygłowie – przebudowa piwnic Przedszkola w Kiełczygłowie na pomieszczenia gospodarcze i magazynowe” przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, komisja przetargowa jako najkorzystniejszą wybrała ofertę:

P.H.B. „ZAMBUD II”

Bartłomiej Biniek

98-200 Sieradz, ul. Oksińskiego 62

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę nie podlegającą odrzuceniu. Zastosowano kryterium oceny ofert:              cenę – 100 %

Zestawienie ofert

Lp.

Nazwa oferenta

Cena  brutto PLN

Ilość punktów ogółem

 

1

 

P.H.B. „ZAMBUD II”Bartłomiej Biniek,

98-200 Sieradz, ul. Oksińskiego 62

 

2.735.744,04zł

 

100 pkt

                                                                                                           (-) Wójt Gminy Kiełczygłów

                                                                                                            Kazimierz Jędrzejski                                                              
                                                                                
 
Data wprowadzenia informacji 2012-04-27 10:36:08 Informację zaktualizowano 2012-04-27 10:39:25, wprowadzający: Marek Kula
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-05-22 11:36:29, wprowadzający: Marek Kula

PRZETAR NIEOGRANICZONY z dnia
30.11.2011r.

Zespół Szkolno Gimnazjalny w Kiełczygłowie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 137.000 EURO na "Dostawa opału węgla kamiennego energetycznego sortyment EKO-groszek „EKORET” w roku 2012 do Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Kiełczygłowie"


Termin składania ofert : 12 grudnia 2011r.


W załączeniu ogłoszenie o przetargu (plik html) (SIWZ wraz z załącznikami poniżej udostępnione w plikach .doc)


  

 Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 13:16:49, wprowadzający: Marek Kula
 SIWZ - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 13:18:13, wprowadzający: Marek Kula
 Załącznik Nr 1 wzór oferty - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 13:19:41, wprowadzający: Marek Kula
 Załącznik Nr 2 wzór umowy - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 13:20:41, wprowadzający: Marek Kula
 Załącznik Nr 3 oświadczenie - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 13:23:38, wprowadzający: Marek Kula

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-12-13 13:31:08, wprowadzający: Marek Kula
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-12-22 14:06:48, wprowadzający: Marek Kula

PRZETARG NIEOGRANICZONY z dnia
06.10.2011r.

Szkoła Podstawowa w Chorzewie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 137.000 EURO na "Dostawę węgla kamiennego dla Szkoły Podstawowej w Chorzewie"

Termin składania ofert : 14 październik 2011r. godz. 9.00

W załączeniu ogłoszenie o przetargu (plik html)

(SIWZ wraz z załącznikami poniżej udostępnione od dnia 06.10.2011r. do dnia 14.10.2011r.) 

 Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-10-06 08:47:14, wprowadzający: Marek Kula
 SIWZ - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-10-06 08:48:02, wprowadzający: Marek Kula
 Załącznik Nr 1 Wzór Oferty - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-10-06 08:48:37, wprowadzający: Marek Kula
 Załącznik Nr 2 Wzór Umowy - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-10-06 08:49:18, wprowadzający: Marek Kula
 Załącznik Nr 3 Podwykonawcy - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-10-06 08:49:52, wprowadzający: Marek Kula
 Załącznik Nr 4 Oświadczenie - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-10-06 08:50:26, wprowadzający: Marek Kula
 Załącznik Nr 5 Oświadczenie - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-10-06 08:50:53, wprowadzający: Marek Kula

PRZETARG NIEOGRANICZONY z dnia
03.08.2011r. - roboty budowlane

Gmina Kiełczygłów ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot dla usług określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Nadbudowa budynku Przedszkola w Kiełczygłowie - roboty budowlane”

Termin składania ofert:  18 sierpień 2011r


Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ wraz z załącznikami poniżej (udostępnione w plikach PDF i WORD)

  Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-08-03 07:51:32 Informację zaktualizowano 2011-09-01 14:15:47, wprowadzający: Marek Kula
 SIWZ nadbudowa budynku przedszkola - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-08-03 07:52:26 Informację zaktualizowano 2011-09-01 14:15:54, wprowadzający: Marek Kula
 Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-08-03 07:59:08 Informację zaktualizowano 2011-09-01 14:16:02, wprowadzający: Marek Kula
 Załącznik Nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-08-03 07:59:57 Informację zaktualizowano 2011-09-01 14:16:11, wprowadzający: Marek Kula
 Załącznik Nr 3 - oświadczenie o braku wykluczenia - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-08-03 08:00:43 Informację zaktualizowano 2011-09-01 14:16:18, wprowadzający: Marek Kula
 Załącznik Nr 4 - wykaz robót wykonanych - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-08-03 08:01:31 Informację zaktualizowano 2011-09-01 14:16:26, wprowadzający: Marek Kula
 Załącznik Nr 5 - wykaz osób i podmiotów - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-08-03 08:02:16 Informację zaktualizowano 2011-09-01 14:16:35, wprowadzający: Marek Kula
 Załącznik Nr 6 - Przedmiar robót - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-08-03 08:02:56 Informację zaktualizowano 2011-09-01 14:16:42, wprowadzający: Marek Kula
 Załącznik Nr 7 - wzór umowy - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-08-03 08:03:31 Informację zaktualizowano 2011-09-01 14:16:57, wprowadzający: Marek Kula
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-08-22 08:28:55 Informację zaktualizowano 2011-09-01 14:17:10, wprowadzający: Marek Kula
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-09-01 14:18:32, wprowadzający: Marek Kula

PRZETARG NIEOGRANICZONY z dnia
22.03.2011r. - Przebudowa drogi

Urząd Gminy w Kiełczygłowie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot dla usług określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Przebudowa drogi w miejscowości Kolonia Chorzew w Gminie Kiełczygłów”


Termin składania ofert:  12 kwietnia 2011r


Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ wraz z załącznikami poniżej (udostępnione w plikach PDF) 


Z dniem 24 marca 2011r. zmienia się treść SIWZ oraz załącznika Nr 2 do SIWZ na "Przebudowa drogi w miejscowości Kolonia Chorzew w Gminie Kiełczygłów". Zmiany w treści SIWZ są odznaczone kolorem czerwonym natomiast załącznik Nr 2 - Przedmiar Robót ma poniższe w załączeniu brzmienie. Wszystkie inne Załączniki oraz ogłoszenia a także termin składania ofert nie ulegają zmianie.


Kiełczygłów, dnia 24.03.2010r.

 Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-03-22 09:59:51 Informację zaktualizowano 2011-04-18 13:55:30, wprowadzający: Marek Kula

Nowe brzmienie SIWZ wraz z załącznikami.

 SIWZ wraz z załącznikami - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-03-22 10:00:38 Informację zaktualizowano 2011-04-18 13:59:29, wprowadzający: Marek Kula
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-04-18 14:05:36, wprowadzający: Marek Kula
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-09 14:06:06 Informację zaktualizowano 2011-05-09 14:07:20, wprowadzający: Marek Kula

PRZETARG NIEOGRANICZONY z dnia
26.11.2010r.

Zespół Szkolno Gimnazjalny w Kiełczygłowie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 137.000 EURO na "Dostawa opału węgla kamiennego energetycznego sortyment EKO-groszek „EKORET” w roku 2011 do Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Kiełczygłowie" Termin składania ofert : 08 grudnia 2010r. W załączeniu ogłoszenie o przetargu (plik html) (SIWZ wraz z załącznikami poniżej udostępnione od dnia 26.11.2010r. do dnia 08.12.2010)  
Data wprowadzenia informacji 2010-11-29 13:36:42 Informację zaktualizowano 2011-03-22 09:54:05, wprowadzający: Marek Kula
 Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-11-29 13:37:01 Informację zaktualizowano 2011-03-22 09:53:55, wprowadzający: Marek Kula
 SIWZ wraz z załącznikami - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-11-29 13:38:08 Informację zaktualizowano 2011-03-22 09:53:47, wprowadzający: Marek Kula
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-12-09 10:54:12 Informację zaktualizowano 2011-03-22 09:53:40, wprowadzający: Marek Kula

PRZETARG NIEOGRANICZONY z dnia 30.09.2010r.

Gmina Kiełczygłów ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 137.000 EURO na "Dostawę węgla kamiennego dla Szkoły Podstawowej w Chorzewie"

Termin składania ofert : 08 październik 2010r. godz. 9.00

W załączeniu ogłoszenie o przetargu (plik html)

(SIWZ wraz z załącznikami poniżej udostępnione od dnia 30.09.2010r. do dnia 08.10.2010r.)


 Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-09-30 12:07:50, wprowadzający: Marek Kula
 SIWZ dostawa węgla kamiennego - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-09-30 12:08:22, wprowadzający: Marek Kula
 Załącznik Nr 1 wzór oferty - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-09-30 12:08:39, wprowadzający: Marek Kula
 Załącznik Nr 2 - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-09-30 12:08:52, wprowadzający: Marek Kula
 Załącznik Nr 3 - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-09-30 12:09:08, wprowadzający: Marek Kula
 Załącznik Nr 4 - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-09-30 12:09:23, wprowadzający: Marek Kula
 Załącznik Nr 5 - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-09-30 12:09:35, wprowadzający: Marek Kula
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-10-11 10:36:56, wprowadzający: Marek Kula

PRZETARG NIEOGRANICZONY z dnia 14.09.2010r.

 

Gmina Kiełczygłów ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 137.000 EURO na "Dostawę ciągnika rolniczego wraz z osprzętem dla Urzędu Gminy w Kiełczygłowie"

Termin składania ofert : 23 wrzesień 2010r. godz. 900

Z dniem 17 września 2010r. zmienia się treść załącznika Nr 2 do SIWZ na "Dostawę ciągnika rolniczego wraz z osprzętem dla Urzędu Gminy w Kiełczygłowie". Nowa treść załącznika Nr 2 ma poniższe w załączeniu brzmienie. Wszystkie inne Załączniki, ogłoszenia oraz SIWZ a także termin składania ofert nie ulegają zmianie. Kiełczygłów, dnia 17.09.2010r.

290064-2010

SIWZ

Zal__nr_1_do_SIWZ_-_oferta kiełczygłow

Zal_3_WZOR_umowy kielczyglow

Zal_nr_4_do_SIWZ_-_wykaz_dostaw kielczyglow

zal_5_oswiadczenie__o_braku_podstaw_do_wykluczenia_kielczyglow

zal_nr_6_-_oswiadczenie__o_spelnieniu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu_kielczyglow

Zal_nr_7_podwykonawcy_kielczyglow

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz

 Nowa treść załącznika Nr 2 do SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2010-09-14 12:14:02 Informację zaktualizowano 2010-09-30 11:13:10, wprowadzający: Marek Kula
PRZETARG NIEOGRANICZONY z dnia
10.09.2010r.

Gmina Kiełczygłów ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 137.000 EURO na "Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Kiełczygłów oraz jej jednostek organizacyjnych"

Termin składania ofert : 20 wrzesień 2010r. godz. 900

informacja bank

 
Data wprowadzenia informacji 2010-09-10 14:00:18, wprowadzający: Marek Kula
PRZETARG NIEOGRANICZONY z dnia
08.07.2010r.

Urząd Gminy w Kiełczygłowie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot dla usług określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kiełczygłów


Termin składania ofert:  29 lipca 2010r


Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ wraz z załącznikami poniżej (udostępnione od dnia 08.07.2010r. do 29.07.2010r. w plikach .rar i pdf )

 Ogłoszenie - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-07-08 11:27:26 Informację zaktualizowano 2010-07-30 10:09:05, wprowadzający: Marek Kula

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej
oferty z dnia 30.07.2010r.

Kiełczygłów, 2010-07-30

Znak : UG 341/3/2010

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Urząd Gminy w Kiełczygłowie, ul. Tysiąclecia 25,   98-358 Kiełczygłów informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kiełczygłów” przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, komisja przetargowa jako najkorzystniejszą wybrała ofertę:

P. P. H. U. „ELFACH”

Stanisław Ignasiak

98-332 Rząśnia, Biała 125

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę nie podlegające odrzuceniu. Zastosowano kryterium oceny ofert:              cenę – 100 %

Zestawienie ofert

Lp.

Nazwa oferenta

Cena  brutto PLN

Ilość punktów ogółem

1

P. P. H. U. „ELFACH” Stanisław Ignasiak, 98-332 Rząśnia, Biała 125

123.532,86zł

100 pkt

 

Wójt Gminy Kiełczygłów

(-) Czesław Iskra 

 

 
Data wprowadzenia informacji 2010-07-30 10:10:00, wprowadzający: Marek Kula

PRZETARG NIEOGRANICZONY z dnia
19.05.2010r.
Urząd Gminy Kiełczygłów ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 137.000 EURO na "Świadczenie usług transportowych autobusami w zakresie dowozu uczniów"
Termin składania ofert : 10 czerwiec 2010r.

Obłoszenie o zamówieniu - pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2010-05-19 14:23:51 Informację zaktualizowano 2010-07-30 10:11:08, wprowadzający: Marek Kula

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej
oferty "Usługi Transportowe"

 INFORMACJA - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-07-06 08:14:35, wprowadzający: Marek Kula

OGŁOSZENIE o udzielniu zamówienia z dnia
27.07.2010r.

Poniżej publikujemy Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu "Świadczenie usług transportowych autobusami w zakresie dowozu uczniów"

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-07-30 10:18:05 Informację zaktualizowano 2010-07-30 10:18:51, wprowadzający: Marek Kula

PRZETARG NIEOGRANICZONY z dnia
13.04.2010r.

Urząd Gminy w Kiełczygłowie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot dla usług określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Przebudowa dróg na terenie Gminy Kiełczygłów”


Termin składania ofert:  05 maja 2010r


Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ wraz z załącznikami poniżej (udostępnione od dnia 13.04.2010r. do 05.05.2010r. w plikach PDF)

 
Data wprowadzenia informacji 2010-04-13 13:10:19 Informację zaktualizowano 2010-07-30 10:13:38, wprowadzający: Marek Kula

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej
oferty z dnia 10.05.2010r.

OGŁOSZENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty na OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.). na „Przebudowa dróg na terenie Gminy Kiełczygłów

 

 

Znak : UG 341/1/10                                                                                            Kiełczygłów, 10.05.2010r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W imieniu Zamawiającego informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Kiełczygłów”, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „LARIX” Sp. z o.o., 42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11.

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

 

Wybrana oferta zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

 

Nazwy (firmy) , siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom:

Nr oferty

Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy

Koszt  brutto

Ilość punktów ogółem

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. 97-500 Radomsko, ul. M. Reja 8

890.092,38zł

96,4pkt

2.

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „LARIX” Sp. z o.o., 42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11

857.653,78zł

100pkt

3

P.P.H.U. „TOMRET” Tomasz Przybylski, 98-100 Łask, ul. Matejki 2

868.539,96zł

98,7pkt

 
Data wprowadzenia informacji 2010-05-10 14:12:07, wprowadzający: Marek Kula

OGŁOSZENIE o udzielniu zamówienia z dnia
21.05.2010r.

Poniżej publikujemy Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu „Przebudowa dróg na terenie Gminy Kiełczygłów”

 Ogłoszeni o udzieleniu zamówienia - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-05-31 15:23:20 Informację zaktualizowano 2010-07-30 10:19:45, wprowadzający: Marek Kula

PRZETARG NIEOGRANICZONY z dnia
20.11.2009r.

Zespół Szkolno Gimnazjalny w Kiełczygłowie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 137.000 EURO na "Dostawa opału węgla kamiennego energetycznego  sortyment  EKO-groszek „EKORET” w roku 2010 do Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Kiełczygłowie"


Termin składania ofert : 10 grudnia 2009r.


W załączeniu ogłoszenie o przetargu (plik html)


(SIWZ wraz z załącznikami poniżej udostępnione od dnia 20.11.2009r. do dnia 10.12.2009r.)


 

 Ogłoszenie - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-11-20 09:46:12, wprowadzający: Marek Kula

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej
oferty

OGŁOSZENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty na OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości szacunkowej poniżej 137tys EURO na „Przetarg na dostawę opału węgla kamiennego energetycznego sortyment EKO-groszek „EKORET” w roku 2010 do Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Kiełczygłowie

Znak : ZS-G 341/2/2009                                                                                     Kiełczygłów, 10.12.2009r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W imieniu Zamawiającego informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przetarg na dostawę opału węgla kamiennego energetycznego sortyment EKO-groszek „EKORET” w roku 2010 do Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Kiełczygłowie”, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez RID, Radosław Kopiczyński i Daniel Kopiczyński Sp. Jawna, 98-170 Widawa, ul. Kiełczygłowska 26B.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wybrana oferta zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert określonym w SIWZ otrzymała największą liczbę punktów.

Nazwy (firmy) , siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom:

Nr oferty

Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy

Koszt brutto 1 tony

Ilość punktów ogółem

1.

TERMO-BUD, Marcin Anbild,  47-400 Racibórz Ul. Mikołaja 9b

642,94zł

88,23 pkt

2.

PPHU EKO – ENERGIA, 10-846 Olsztyn, ul. Strąkowa 55

620,00zł

91,50 pkt

3.

„RID” sc Radosław Kapiczyński Daniel Kapiczyński 98-170 Widawa, ul. Kiełczygłowska 26b

567,30zł

100 pkt

4.

HUTMAR S. A, 42-271 Częstochowa, ul. Wilgowa 67

660,00zł

85,95 pkt

5.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROEKOL 2” Sp. z o. o. 98-320 Osjaków, Kol. Raducka 38a

591,70zł

95,88 pkt

6.

„ELBRUS” Sp. z o. o. Stróża 36, 98-332 Rząśnia

596,58zł

95,09 pkt

7.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe W-ENERGIA Sp. z o. o. 44-145 Pilchowice, ul. Gliwicka 3/1

585,60zł

96,88 pkt

                                                                                               Dyrektor Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego

                                                                                                             (-) Zenon Idzikowski

 

 
Data wprowadzenia informacji 2009-12-10 12:19:53 Informację zaktualizowano 2009-12-14 08:59:32, wprowadzający: Marek Kula

OGŁOSZENIE o udzieleniu
zamówienia

Poniżej publikujemy Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu "Modernizacja oświetelenia drogowego na terenie Gminy Kiełczygłów"


 

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-11-27 08:19:16 Informację zaktualizowano 2009-11-27 08:19:40, wprowadzający: Marek Kula

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej
oferty

OGŁOSZENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty na OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.). na „Modernizacje oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kiełczygłów”

 

Znak : UG 341/7/09                                                                                            Kiełczygłów, 05.11.2009r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W imieniu Zamawiającego informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Modernizacje oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kiełczygłów”, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Centrum Zaopatrzenia Energetyki „ELTAST” Sp. z o. o. ul. Toruńska 9, 26-600 Radom.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wybrana oferta zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Nazwy (firmy) , siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom:

Nr oferty

Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy

Koszt  brutto

Ilość punktów ogółem

1.

THORN LIGHTING POLSKA Sp. z o. o., 50-513 Wrocław, ul. Gazowa 26A

463.347,91zł

95,1pkt

2.

ENERGO – INWEST Jacek Mielczarek, Dębe 5G, 05-140 Serock

498.712,26zł

88,4pkt

3.

Centrum Zaopatrzenia Energetyki „ELTAST” Sp. z o. o. ul. Toruńska 9, 26-600 Radom.

440.789,95zł

100pkt

 

 
Data wprowadzenia informacji 2009-11-05 08:41:25, wprowadzający: Marek Kula

PRZETARG NIEOGRANICZONY z dnia
15.10.2009r.

Gmina Kiełczygłów ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot dla usług określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kiełczygłów


Termin składania ofert:  04 listopada 2009r


Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ wraz z załącznikami poniżej (udostępnione od dnia 15.10.2009r. do 04.11.2009r. w plikach PDF)


  

 Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-10-15 12:17:54 Informację zaktualizowano 2009-11-04 14:39:06, wprowadzający: Marek Kula

13-07-2004

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro. Termin składania ofert: 2004-07-27 godz. 9:00


Szczegóły przetargu w załączonym pliku (dokument MS Word).


 

 Ogloszenie o przetargu na remont swietlicy w Zespole Szkolo-Gimnazjalnym w Kielczyglowie
Data wprowadzenia informacji 2004-07-14 11:10:48 Informację zaktualizowano 2004-07-28 14:17:41, wprowadzający: Marek Kula

13-07-2004

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro. Termin składania ofert: 2004-07-27 godz. 10:00 szczegóły w załączonym pliku (dokument MS Word).


 

 Ogloszenie na przetarg nieograniczony na remont Szkoly Podstawowej w Chorzewie
Data wprowadzenia informacji 2004-07-14 11:13:22 Informację zaktualizowano 2004-07-14 11:26:18, wprowadzający: Marek Kula

15-07-2004

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 Euro. Termin składania ofert: 03.08.2004 godz. 9.00.


Szczegóły w załączonym pliku (dokument MS Word).


 

 Ogloszenie o przetargu na przebudowe drogi gminnej
Data wprowadzenia informacji 2004-07-15 14:38:15, wprowadzający: Marek Kula

22-07-2004

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 Euro. Termin składania ofert: 09.08.2004 godz. 9.00.


Szczegóły w załączonym pliku (dokument MS Word).


 

 Ogloszenie o przetargu na dowoz dzieci
Data wprowadzenia informacji 2004-07-22 10:31:42 Informację zaktualizowano 2004-07-28 14:18:29, wprowadzający: Marek Kula

28-07-2004

Ogłoszenie o wyniku przetargu na remont świetlicy w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Kiełczygłowie.


Szczegóły w załączonym pliku (dokument MS Word).


 

 Ogloszenie o wyniku przetargu na remont swietlicy w Zespole Szkolo-Gimnazjalnym w Kielczyglowie
Data wprowadzenia informacji 2004-07-28 14:25:42 Informację zaktualizowano 2004-07-28 14:28:19, wprowadzający: Marek Kula

28-07.2004

Ogłoszenie o wyniku przetargu na remont Szkoły Podstawowej w Chorzewie.


Szczegóły w załączonym pliku (dokument MS Word).


 

 Ogloszenie o wyniku przetargu na remont Szkoly Podstawowej w Chorzewie
Data wprowadzenia informacji 2004-07-28 14:26:54 Informację zaktualizowano 2004-07-28 14:28:41, wprowadzający: Marek Kula

03-08-2004

Ogłoszenie o wyniku przetargu na przebudowę drogi gminnej Osina Duża-Osina Mała-Beresie Małe.


Szczegóły w załączonym pliku (dokument MS Word).


 

 Ogloszenie o wyniku przetargu na przebudowe drogi gminnej Osina Duza-Osina Mala-Beresie Male
Data wprowadzenia informacji 2004-08-03 13:59:03, wprowadzający: Marek Kula
20-05.2005

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę dróg na terenie gminy Kiełczygłów.


Szczegóły w załączonym pliku (dokument MS Word).

 W załączeniu ogłoszenie o przetargu nieograniczonego
Data wprowadzenia informacji 2005-07-21 13:26:59 Informację zaktualizowano 2005-07-21 13:29:00, wprowadzający: Marek Kula
18-07-2005

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg na terenie gminy Kiełczygłów.


Ogłoszenie w załączeniu w dokumencie MS Word.

 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg na terenie gminy Kiełczygłowie
Data wprowadzenia informacji 2005-07-21 13:33:31 Informację zaktualizowano 2005-07-21 13:35:28, wprowadzający: Marek Kula

18.04.2006r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę dróg na terenie gminy Kiełczygłów.


Szczegóły w załączonym pliku (dokument MS Word).

 

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę dróg na terenie gminy Kiełczygłów
Data wprowadzenia informacji 2006-04-18 10:46:42, wprowadzający: Marek Kula

21.06.2006r.

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg na terenie gminy Kiełczygłów.


Szczegóły w załączonym pliku (dokument MS Word).

 

 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg
Data wprowadzenia informacji 2006-06-21 08:43:07, wprowadzający: Marek Kula

21.06.2006r.

Ogłoszenie o prztargu nieograniczonym na remont kotłowni wraz z instalacją elektryczną w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Kiełczygowie.


W załączeniu ogłosznie (plik MS Word).


Przetarg unieważniono

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont kotłowni
Data wprowadzenia informacji 2006-06-21 12:02:53 Informację zaktualizowano 2006-07-06 11:10:51, wprowadzający: Marek Kula

06.07.2006r.

Ogłoszenie o prztargu nieograniczonym na remont kotłowni wraz z instalacją elektryczną w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Kiełczygowie.


W załączeniu ogłosznie o przetargu (pliki MS Word).


(SIWZ wraz z załącznikami były udostępnione do dnia 21.07.2006r.) 

 W załączeniu ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont kotłowni
Data wprowadzenia informacji 2006-07-06 11:09:47 Informację zaktualizowano 2006-07-21 13:54:05, wprowadzający: Marek Kula

21.07.2006r.

W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Remont kotłowni w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Kiełczygłowie".

Szczegóły w załączonym pilku (MS Word)


 

 Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2006-07-21 14:11:35 Informację zaktualizowano 2006-08-01 08:01:26, wprowadzający: Marek Kula
2006.07.31 - w załączeniu ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na remont kotłowni wraz z remontem instalacji elektrycznej w ZS-G KIełczygłów.
 Pobierz plik - ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2006-08-01 08:03:09, wprowadzający: Marek Kula

09.08.2006r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz i odwóz dzieci i uczniów ze i do Szkoły Podstawowej, Publicznego Gimnazjum i Publicznego Przedszkola w Kiełczygłowie.

W załączeniu ogłoszenie o przetargu (plik MS Word)

(SIWZ wraz z załącznikami poniżej udostępnione od dnia 10.08.2006r. do dnia 25.08.2006r.)


 

 Ogłoszenie o przetargu
Data wprowadzenia informacji 2006-08-10 11:43:24 Informację zaktualizowano 2006-08-10 11:45:03, wprowadzający: Marek Kula

25.08.2006r.

Wynik przetargu nieograniczonego na dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Kiełczygłów.


W załączeniu informacja o wyborze oferty.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2006-08-10 11:46:31 Informację zaktualizowano 2006-08-25 11:33:45, wprowadzający: Marek Kula

29.08.2006r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60000 euro na "Budowę podjazdu (pochylni) i przystosowanie urządzeń higieniczno - sanitarnych dla osób niepełnosprawnych w SP ZPOZ w Kiełczygłowie.

W załączeniu ogłoszenie o przetargu (plik MS Word)

(SIWZ wraz z załącznikami poniżej udostępnione od dnia 29.08.2006r. do dnia 25.09.2006r.)

 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
Data wprowadzenia informacji 2006-08-29 09:04:07 Informację zaktualizowano 2006-08-29 09:16:47, wprowadzający: Marek Kula

25.09.2006

W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Budowę podjazdu (pochylni) i przystosowanie urządzeń higieniczno - sanitarnych dla osób niepełnosprawnych w SPZPOZ w Kiełczygłowie".


Szczegóły w załączonym pilku (MS Word)


 

 Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2006-09-26 09:11:52, wprowadzający: Marek Kula
`
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym wraz z SIWZ i załącznikami do SIWZ na przebudowę dróg na terenie gminy Kiełczygłów były udostępnione od dnia 04 kwiecień 2007 do 14 maja 2007r.

 
Data wprowadzenia informacji 2007-04-04 13:30:10 Informację zaktualizowano 2007-05-14 13:05:52, wprowadzający: Marek Kula
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2007-05-14 13:06:38, wprowadzający: Marek Kula

PRZETARG NIEOGRANICZONY z dnia
02.08.2007r.

Urząd Gminy w Kiełczygłowie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 137.000 EURO na "Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Kiełczygłów oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do wszystkich budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej w m. Kiełczygłów i Kolonia Kiełczygłów, a także przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Kiełczygłów polegającą na demontażu rur azbestocementowych i wymianie na rury PCV"

Termin składania ofert : 20 sierpień 2007r.

W załączeniu ogłoszenie o przetargu (plik html)

(SIWZ wraz z załącznikami poniżej udostępnione od dnia 02.08.2007r. do dnia 20.08.2007r.)

Przetarg na "Opracowanie pełnej dokumentacji" został unieważniony ze względu na art 93 ust. 1 pkt.4 Prawo zamówień publicznych

 Ogłoszenie - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2007-08-02 08:38:25 Informację zaktualizowano 2007-08-28 08:11:23, wprowadzający: Marek Kula

PRZETARG NIEOGRANICZONY z dnia
21.08.2007r.

Urząd Gminy w Kiełczygłowie ogłasza ponowny przetarg nieograniczony o wartości poniżej 137.000 EURO na "Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Kiełczygłów oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do wszystkich budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej w m. Kiełczygłów i Kolonia Kiełczygłów, a także przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Kiełczygłów polegającą na demontażu rur azbestocementowych i wymianie na rury PCV"

Termin składania ofert : 05 września 2007r.

W załączeniu ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (plik html)

(SIWZ wraz z załącznikami poniżej udostępnione od dnia 21.08.2007r. do dnia 05.09.2007r.)


 Ogłoszenie - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2007-08-21 10:33:10 Informację zaktualizowano 2007-09-20 07:48:30, wprowadzający: Marek Kula

INFORMACJA WóJTA GMINY KIEłCZYGłóW z
dnia 05.09.2007r. odnośnie w/w przetargu

Poniżej przedstawiamy Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości szacunkowej poniżej 137tys EURO na „Przetarg na opracowanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiełczygłów oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do wszystkich budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej w m. Kiełczygłów i Kolonia Kiełczygłów, a także przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Kiełczygłów polegającą na demontażu rur azbestocementowych i wymianie na rury PCV”

Plik jest w rozszerzeniu PDF.

 Informacja o wyborze oferty - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2007-09-05 14:04:37, wprowadzający: Marek Kula

PRZETARG NIEOGRANICZONY z dnia
10.09.2007r.

Gmina Kiełczygłów ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 137.000 EURO na "Udzielenie zamówienia dotyczącego obsługi bankowej budżetu Gminy Kiełczygłów i jej jednostek organizacyjnych"

Termin składania ofert : 19 września 2007r.

W załączeniu ogłoszenie o przetargu (plik html)

(SIWZ wraz z załącznikami poniżej udostępnione od dnia 10.09.2007r. do dnia 19.09.2007r.)

 Ogłoszenie - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2007-09-10 13:09:48, wprowadzający: Marek Kula

INFORMACJA WóJTA GMINY KIEłCZYGłóW z
dnia 19.09.2007r. odnośnie w/w przetargu

Poniżej przedstawiamy Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości szacunkowej poniżej 137tys EURO na „Przetarg na udzielenie zamówienia dotyczącego obsługi bankowej budżetu Gminy Kiełczygłów i jej jednostek organizacyjnych”

Plik jest w rozszerzeniu PDF.

 Informacja o wyborze oferty - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2007-09-19 13:03:02, wprowadzający: Marek Kula

PRZETARG NIEOGRANICZONY z dnia
11.03.2008r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym wraz z SIWZ i załącznikami do SIWZ na przebudowę dróg wewnętrznych w Gminie Kiełczygłów było udostępnione od dnia 11 marzec 2008 do 31 marzec 2008r.
Poniżej do pobrania Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę dróg na terenie Gminy Kiełczygłów po otwarciu ofert w dniu 31 marca 2008r.
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2008-03-12 08:49:24 Informację zaktualizowano 2008-04-01 07:59:36, wprowadzający: Marek Kula

PRZETARG NIEOGRANICZONY z dnia
13.06.2008r.

Urząd Gminy Kiełczygłów ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 137.000 EURO na "Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana podłóg oraz wykonanie prac malarskich zewnętrznych i wewnętrznych w budynku Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Kiełczygłowie"

Termin składania ofert : 04 lipiec 2008r.

W załączeniu ogłoszenie o przetargu (plik html)

(SIWZ wraz z załącznikami poniżej udostępnione od dnia 13.06.2008r. do dnia 04.07.2008r.)

SIWZ wraz z załącznikami są w PDF.

 

Przetarg w/w unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)  Ogłoszenie - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2008-06-13 08:42:10 Informację zaktualizowano 2008-07-08 09:59:06, wprowadzający: Marek Kula

PRZETARG NIEOGRANICZONY z dnia
07.07.2008r.

Urząd Gminy Kiełczygłów ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 137.000 EURO na "Świadczenie usług transportowych autobusami w zakresie dowozu uczniów"

Termin składania ofert upłynął : 21 lipiec 2008r.

W załączeniu ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (plik html)

(SIWZ wraz z załącznikami były udostępnione od dnia 07.07.2008r. do dnia 21.07.2008r.) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2008-07-07 14:04:57 Informację zaktualizowano 2008-07-28 11:07:15, wprowadzający: Marek Kula
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2008-07-07 14:06:02 Informację zaktualizowano 2008-07-21 10:25:53, wprowadzający: Marek Kula
 Sprostowanie do Ogłoszenia o udzielenie zamówienia
Data wprowadzenia informacji 2008-07-30 14:50:41, wprowadzający: Marek Kula

PRZETARG NIEOGRANICZONY z dnia
29.01.2009r.

Zespół Szkolno Gimnazjalny w Kiełczygłowie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 137.000 EURO na "Dostawa opału węgla kamiennego energetycznego sortyment EKO-groszek „EKORET” w roku 2009 do Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Kiełczygłowie"

Termin składania ofert : 06 lutego 2009r.

W załączeniu ogłoszenie o przetargu (plik html)

(SIWZ wraz z załącznikami poniżej udostępnione od dnia 29.01.2009r. do dnia 06.02.2009r.)
 Ogłoszenie - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-01-29 10:02:48, wprowadzający: Marek Kula

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej
oferty

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę opału węgla kamiennego energetycznego  sortyment  EKO-groszek „EKORET” w roku 2009 do Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Kiełczygłowie.

Szczegóły w załączonym pliku (MS Word)

 

 Informacja - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-02-06 11:45:53, wprowadzający: Marek Kula

PRZETARG NIEOGRANICZONY z dnia
05.03.2009r.

Urząd Gminy w Kiełczygłowie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 EURO, a mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004rr. - Prawo Zamówień Publicznych na "Przebudowę dróg na terenie Gminy Kiełczygłów"


Termin składania ofert : 30 marca 2009r.


W załączeniu ogłoszenie o przetargu (plik html)


(SIWZ wraz z załącznikami poniżej udostępnione od dnia 05.03.2009r. do dnia 30.03.2009r.)


Przetarg unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r.  Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058).


 

 Ogłoszenie - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-03-06 09:20:48 Informację zaktualizowano 2009-03-30 12:33:57, wprowadzający: Marek Kula

PRZETARG NIEOGRANICZONY z dnia 01 kwietnia
2009r.

Urząd Gminy w Kiełczygłowie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 EURO, a mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004rr. - Prawo Zamówień Publicznych na "Przebudowę dróg na terenie Gminy Kiełczygłów"


Termin składania ofert : 21 kwietnia 2009r.


(SIWZ wraz z załącznikami poniżej udostępnione od dnia 01.04.2009r. do dnia 21.04.2009r.)


W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik .doc)

 Informacja - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-04-01 11:34:27 Informację zaktualizowano 2009-04-21 14:44:24, wprowadzający: Marek Kula

PRZETARG NIEOGRANICZONY z dnia
05.06.2009r.

Gmina Kiełczygłów ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 EURO, a mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004rr. - Prawo Zamówień Publicznych na "Zakup używanego samochodu pożarniczego dla jednostki ochrony przeciwpożarowej tj. Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiełczygłowie z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej"

Termin składania ofert : 26 czerwca 2009r.

W załączeniu ogłoszenie o przetargu (plik html)

(SIWZ wraz z załącznikami poniżej udostępnione od dnia 05.06.2009r. do dnia 26.06.2009r.)
 Ogłoszenie - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-06-05 12:34:21, wprowadzający: Marek Kula

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej
oferty

Ogłoszenie o wyniku przetargu na Zakup używanego samochodu pożarniczego dla jednostki ochrony przeciwpożarowej tj. Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiełczygłowie z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej.

Szczegóły w załączonym pliku (MS Word)

 

 Informacja - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-06-05 12:34:50 Informację zaktualizowano 2009-06-26 13:48:21, wprowadzający: Marek Kula

PRZETARG NIEOGRANICZONY z dnia
07.06.2009r.

Gmina Kiełczygłów ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot dla usług określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje boisko-Orlik 2012” w Kiełczygłowie”

Termin składania ofert : 29 czerwca 2009r.

W załączeniu ogłoszenie o przetargu (plik html)

(SIWZ wraz z załącznikami poniżej udostępnione od dnia 07.06.2009r. do dnia 29.06.2009r)

 Ogłoszenie - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-06-07 15:11:51 Informację zaktualizowano 2009-06-07 15:29:44, wprowadzający: Marek Kula

INFORMACJA Wójta Gminy
Kiełczygłów z dnia 29.06.2009r.

Przetarg unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r.  Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058). 
Data wprowadzenia informacji 2009-06-29 13:25:24, wprowadzający: Marek Kula

PRZETARG NIEOGRANICZONY z dnia
01.07.2009r.

Gmina Kiełczygłów ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot dla usług określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje boisko-Orlik 2012” w Kiełczygłowie”

Termin składania ofert : 21 lipiec 2009r.

(SIWZ wraz z załącznikami poniżej udostępnione od dnia 01.07.2009r. do dnia 21.07.2009r)
 

W załączeniu ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik doc)

 

 Informacja - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-07-01 10:10:09 Informację zaktualizowano 2009-07-23 13:05:46, wprowadzający: Marek Kula

PRZETARG NIEOGRANICZONY z dnia
27.07.2009r.

 

Gmina Kiełczygłów ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot dla usług określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Przebudowa chodników w miejscowości Chorzew w ciągu drogi powiatowej nr 3501E Kiełczygłów – Działoszyn”


 


Termin składania ofert : 17 sierpień 2009r.


 


(SIWZ wraz z załącznikami udostępnione od dnia 27.07.2009r. do dnia 17.08.2009r.  w formacie PDF)


 


W załączeniu ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik doc.) 


 

 Informacja - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-07-27 12:16:35 Informację zaktualizowano 2009-08-24 08:18:52, wprowadzający: Marek Kula

Zobacz:
 Zamowienia publiczne przed 2014 r. .  Plan Postępowań o udzielenie zamówienia publicznego .  PRZETAGI PUBLICZNE 2014 ROK .  PRZETAGI PUBLICZNE 2015 ROK .  PRZETAGI PUBLICZNE 2016 ROK .  PRZETAGI PUBLICZNE 2017 ROK .  PRZETARGI PUBLICZNE - 2018 rok .  PRZETARGI PUBLICZNE 2019 ROK .  PRZETAGI PUBLICZNE 2020 ROK .  PRZETARGI PUBLICZNE - 2021 rok .  PRZETARGI PUBLICZNE - 2022 rok .  PRZETARGI PUBLICZNE 2023 ROK .  PRZETARGI PUBLICZNE 2024 ROK . 
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl