Kiełczygłów: Zakup energii elektrycznej
Numer ogłoszenia: 56848 - 2013; data zamieszczenia: 12.02.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 31384 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, woj. łódzkie, tel. 0-43 8425022 w.35, 8425078, faks 0-43 8425022 w.21.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Gmina Kiełczygłów- Zamawiający, działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego Porozumienia /porozumienie do wglądu w siedzibie Zamawiającego/, w imieniu niżej wymienionych jednostek: - PZOZ - Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Kiełczygłowie - Szkoła Podstawowa w Kiełczygłowie - Szkoła Podstawowa w Chorzewie Gmina Kiełczygłów oraz wyżej wymienione jednostki organizacyjne, będą zawierać odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Obowiązujące umowy kompleksowe zostaną wypowiedziane i zawarte nowe umowy sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego i jednostek organizacyjnych. Całkowite szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla obiektów wymienionych w załączniku nr 1 w okresie od 01.03.2013 r. do 31.12.2014r. wynosi 544 435,83 kWh. /w okresie od 01.03.2013 r. do 31.12.2013 r. - 247 470,83 kWh. W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. - 296 965,00 kWh./.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.02.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 124730,25 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ