Kiełczygłów: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kiełczygłów
Numer ogłoszenia: 194782 - 2013; data zamieszczenia: 20.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kiełczygłów , ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, woj. łódzkie, tel. 0-43 8425022 w.35, 8425078, faks 0-43 8425022 w.21.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kiełczygłów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wyposażenie w pojemniki, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Kiełczygłów. Odbiorem i zagospodarowaniem zostaną objęte następujące rodzaje odpadów: odpady komunalne zmieszane o kodzie 20 03 01; opakowania ze szkła o kodzie 15 01 07; zmieszane odpady opakowaniowe o kodzie15 01 06 papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe; opakowania z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02; zużyte baterie i akumulatory o kodzie 20 01 34; odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07; przeterminowane leki o kodzie 20 01 32; chemikalia farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe o kodzie 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 19, 20 01 27,20 01 29; odpady budowlano rozbiórkowe kody z grupy 17; opakowania z papieru i tektury o kodzie 15 01 01; opakowania z metali oraz metale o kodzie 15 01 04, 20 01 40..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7, 90.53.30.00-2, 90.51.40.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 8 000,00 złotych /słownie: osiem tysięcy złotych 00/100/. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone: w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w Bank Spółdzielczy w Ruścu o/Kiełczygłów nr 57 9264 0009 0010 0003 2000 0030, z dopiskiem /Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z obszaru Gminy Kiełczygłów/; w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowej kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; w gwarancjach bankowych; w gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275/. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie, decyduje godzina i data wpływu środków na rachunek Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Istotne postanowienia umowy zawarte są w załączniku nr 7 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.kielczyglow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Kiełczygłowie ul. Tysiąclecia 25 98-358 Kiełczygłów pokój nr 4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.05.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Kiełczygłowie ul. Tysiąclecia 25 98-358 Kiełczygłów pokój nr 12 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie