Kiełczygłów: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kiełczygłów
Numer ogłoszenia: 225098 - 2013; data zamieszczenia: 12.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 194782 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, woj. łódzkie, tel. 0-43 8425022 w.35, 8425078, faks 0-43 8425022 w.21.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kiełczygłów.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wyposażenie w pojemniki, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Kiełczygłów. Odbiorem i zagospodarowaniem zostaną objęte następujące rodzaje odpadów: odpady komunalne zmieszane o kodzie 20 03 01; opakowania ze szkła o kodzie 15 01 07; zmieszane odpady opakowaniowe o kodzie15 01 06 papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe; opakowania z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02; zużyte baterie i akumulatory o kodzie 20 01 34; odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07; przeterminowane leki o kodzie 20 01 32; chemikalia farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe o kodzie 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 19, 20 01 27,20 01 29; odpady budowlano rozbiórkowe kody z grupy 17; opakowania z papieru i tektury o kodzie 15 01 01; opakowania z metali oraz metale o kodzie 15 01 04, 20 01 40.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.00.00-9, 90.51.31.00-7, 90.53.30.00-2, 90.51.40.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 370370,37 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ