bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl
Przetargi > REMONT ZABYTKOWEJ KAPLICZKI W MIEJSCOWOŚCI OSINA MAŁA strona główna 

REMONT ZABYTKOWEJ KAPLICZKI W MIEJSCOWOŚCI OSINA MAŁA

Parafia Katolicka w Kiełczygłowie, ul. Ks. Józefa Jansona 14, 98-358 Kiełczygłów, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „REMONT ZABYTKOWEJ KAPLICZKI W MIEJSCOWOŚCI OSINA MAŁA" w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

Termin składania Ofert - 18 maja 2018r. godz. 10:00

Dokumentacja przetragowa wraz z załącznikami udostępniona w formatach *doc, *rar i *pdf

 

Ogłoszenie zamówienia w portalu ogłoszeń ARiMR

Ogłoszenie zamówienia w BZP

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu w BZP

SIWZ na Kapliczkę Osina Mała

załącznik_1_formularz_ofertowy

załącznik_2_oświadczenie

załącznik_3_wykaz_robót

załącznik_4_wykaz_osób

załącznik_5_osw_grupa_kapitalowa

załącznik_6_wzór_umowy

załącznik_7_Dokumentacja_projektowa

załącznik_8_przedmiary_robót

załącznik_9_Specyfikacja_Techniczna_Wykonania_i_Odbioru_Robót

Unieważnienie postępowania przetargowego

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2018-05-02 11:36:51 | Data modyfikacji: 2018-05-02 12:59:33.

Zobacz:
 Przetarg - "Wykluczenie Cyfrowe" .  Przetarg "Place Zabaw Kiełczygłów" - PONOWNY .  Odbieranie i zagospodarowanie odpadów .  Budowa i wdrożenie SIP Gminy Kiełczygłów .  Przetarg - Zakup energii elektrycznej .  Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Kiełczygłów .  Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, z napędem (4x4) dla OSP Chorzew .  Przetarg na Przebudowę i rozbudowę stacji wodociągowej wraz z budową sieci wodociągowej w Kiełczygłowie .  PONOWNY Przetarg nieograniczony na Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z budową sieci wodociągowej w Kiełczygłowie z dnia 28.11.2016 - PONOWNY .  Przetarg na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kiełczygłów" - 2017 rok .  Przetarg na Budowę oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalacją elektryczną w Kiełczygłowie - I ETAP .  Przetarg na Budowę oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalacją elektryczną w Kiełczygłowie - I ETAP PONOWNY .  Plan Postępowań o udzielenie zamówienia na 2018r. .  PRZETARGI PUBLICZNE - 2018 rok .  PRZETARGI PUBLICZNE 2019 ROK . 
Data wprowadzenia: 2018-05-02 11:36:51
Data modyfikacji: 2018-05-02 12:59:33
Opublikowane przez: Marek Kula
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl