Kiełczygłów: Przebudowa dróg na terenie Gminy Kiełczygłów.
Numer ogłoszenia: 51580 - 2009; data zamieszczenia: 05.03.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kiełczygłów , ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, woj. łódzkie, tel. 043 8425022, faks 043 8425022.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg na terenie Gminy Kiełczygłów..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1. Przebudowa drogi Beresie Duże - Lipie w Gminie Kiełczygłów o długości 3376 mb i szer. 3,5 m na działkach o Nr 106/1, 106/2 i 120. 2. Przebudowa drogi Beresie Małe w Gminie Kiełczygłów o długości 990 mb i szer. 3,5 m na działkach o Nr 78 i 110. 3. Przebudowa drogi Studzienica - Skoczylasy w Gminie Kiełczygłów o długości 1210 mb i szer. 3,0 m na działkach o Nr 123 i 129. 4. Przebudowa drogi Glina Mała w Gminie Kiełczygłów o długości 330 mb i szer. 3,0 m na działce Nr 84. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania oraz przedmiar robót..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości: 26 500 zł słownie: dwadzieścia sześć tysięcy pięćset zł. Wykonawca może wnieść wadium w pieniądzu przelewem na konto Nr 57 9264 0009 0010 0003 2000 0030 w BS Rusiec o/Kiełczygłów lub w jednej z niżej podanych form: 1/ w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, 2/ w gwarancjach ubezpieczeniowych, 3/ w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz.U. Nr 109 poz. 1158 oraz z 2002 r. nr 25 poz. 253, nr 66 poz. 596 i nr 216 poz. 1824/.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.kielczyglow.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kiełczygłów ul. Tysiąclecia 25 98-358 Kiełczygłów pokój Nr 13.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.03.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Kiełczygłów ul. Tysiąclecia 25 98-358 Kiełczygłów pokój nr 12.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).