Kiełczygłów: Przebudowa drogi Kolonia Chorzew - Tuchań w Gminie Kiełczygłów
Numer ogłoszenia: 382668 - 2012; data zamieszczenia: 05.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 316800 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, woj. łódzkie, tel. 0-43 8425022 w.35, 8425078, faks 0-43 8425022 w.21.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi Kolonia Chorzew - Tuchań w Gminie Kiełczygłów.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi Kolonia Chorzew - Tuchań dł. 645 mb, szer. 3,0 m - dolna warstwa : powierzchniowe utrwalenie nawierzchni asfaltem stabilizacyjnym grysem kamiennym frakcji 16-25 w ilości 25.6dm3/m2 /asfalt w ilości 6kg/m2/ - górna warstwa: powierzchniowe utrwalenie nawierzchni asfaltem stabilizowanym grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0dm3/m2 - nawierzchnia z kruszywa łamanego warstwa górna gr. 8cm na szerokości 3,3m - nawierzchnia z kruszywa łamanego warstwa dolna gr. 12cm szerokość 3,3m.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 67154,47 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ