Kiełczygłów: Wybór banku udzielającego długoterminowego kredytu dla Gminy Kiełczygłów
Numer ogłoszenia: 324456 - 2012; data zamieszczenia: 31.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 235296 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, woj. łódzkie, tel. 0-43 8425022 w.35, 8425078, faks 0-43 8425022 w.21.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wybór banku udzielającego długoterminowego kredytu dla Gminy Kiełczygłów.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : udzielenie Gminie Kiełczygłów długoterminowego kredytu do kwoty 4.500.000,00 zł słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, Termin uruchomienia kredytu: sierpień 2012 r., Kredyt udzielany będzie w dowolnych transzach na wniosek zamawiającego, w celu pokrycia zobowiązań, Okres kredytowania ustala się na 10 lat, Bieżąca obsługa udzielonego kredytu: kredyt spłacany będzie w ratach kwartalnych do 15 dnia miesiąca kończącego kwartał, pierwsza rata spłaty kredytu - 15 marca 2013 r., dopuszcza się wcześniejszą spłatę kredytu, odsetki od wykorzystanego kredytu regulowane będą w miesięcznych okresach, płatne w ostatnim dniu miesiąca, oprocentowanie liczone będzie również od kapitału pomniejszonego o spłacone raty, oparte na stopie procentowej WIBOR 3M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczenia odsetek, powiększoną o marżę wykonawcy np: odsetki płatne do 30 kwietnia - zastosowany WIBOR 3M z 31 marca. Oprocentowanie kredytu stanowić będzie jedyny koszt zamawiającego w całym okresie kredytowania. Nie dopuszcza się stosowania jakichkolwiek innych prowizji lub opłat np: prowizji od udzielonego kredytu, opłat bankowych, prowizji za wcześniejszą spłatę itp. Zabezpieczeniem kredytu będzie wystawiony przez Zamawiającego weksel własny in blanco.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1251195,24 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ