Kiełczygłów: Wybór banku udzielającego długoterminowego kredytu dla Gminy Kiełczygłów
Numer ogłoszenia: 235296 - 2012; data zamieszczenia: 04.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kiełczygłów , ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, woj. łódzkie, tel. 0-43 8425022 w.35, 8425078, faks 0-43 8425022 w.21.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wybór banku udzielającego długoterminowego kredytu dla Gminy Kiełczygłów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : udzielenie Gminie Kiełczygłów długoterminowego kredytu do kwoty 4.500.000,00 zł słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, Termin uruchomienia kredytu: sierpień 2012 r., Kredyt udzielany będzie w dowolnych transzach na wniosek zamawiającego, w celu pokrycia zobowiązań, Okres kredytowania ustala się na 10 lat, Bieżąca obsługa udzielonego kredytu: kredyt spłacany będzie w ratach kwartalnych do 15 dnia miesiąca kończącego kwartał, pierwsza rata spłaty kredytu - 15 marca 2013 r., dopuszcza się wcześniejszą spłatę kredytu, odsetki od wykorzystanego kredytu regulowane będą w miesięcznych okresach, płatne w ostatnim dniu miesiąca, oprocentowanie liczone będzie również od kapitału pomniejszonego o spłacone raty, oparte na stopie procentowej WIBOR 3M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczenia odsetek, powiększoną o marżę wykonawcy np: odsetki płatne do 30 kwietnia - zastosowany WIBOR 3M z 31 marca. Oprocentowanie kredytu stanowić będzie jedyny koszt zamawiającego w całym okresie kredytowania. Nie dopuszcza się stosowania jakichkolwiek innych prowizji lub opłat np: prowizji od udzielonego kredytu, opłat bankowych, prowizji za wcześniejszą spłatę itp. Zabezpieczeniem kredytu będzie wystawiony przez Zamawiającego weksel własny in blanco..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2022.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) może być wnoszone w:pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium w pieniądzu należy wpłacać na konto Nr 57 9264 0009 0010 0003 2000 0030 prowadzone Bank Spółdzielczy Rusiec oddział Kiełczygłów Dokumenty przelewu należy opisać: wadium na przetarg nieograniczony - udzielenie kredytu długoterminowego. Kopię przelewu należy dołączyć do oferty. Wadium wniesione w innej postaci niż w pieniądzu wymienionej w ust. 1 lit. b,c,d,e należy załączyć do oferty. Wadium to winno obejmować cały okres związania ofertą. Oferta, która nie będzie zabezpieczona jedną z w/w form wniesienia wadium zostanie przez Zamawiającego uznana za nieważną. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający zatrzymuje wadium zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.kielczyglow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Kiełczygłów ul. Tysiąclecia 25 98-358 Kiełczygłów pokój nr 4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.08.2012 godzina 09:00, miejsce: Gmina Kiełczygłów ul. Tysiąclecia 25 98-358 Kiełczygłów pokój nr 12 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie