Kiełczygłów: Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kiełczygłów
Numer ogłoszenia: 223605 - 2009; data zamieszczenia: 27.11.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 178699 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, woj. łódzkie, tel. 0-43 8425022 w.35, 8425078, faks 0-43 8425022 w.21.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kiełczygłów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kiełczygłów zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją projektową, programami funkcjonalno - użytkowymi oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje : a) wymianę 495 szt. istniejących opraw oświetleniowych na nowe o mocy : - 70 W - 330 szt.; - 100 W - 165 szt.; Demontaż 145 szt. opraw istniejących, oraz wykonanie pozostałych robót, zgodnie z przedmiarem robót. b) Dokonanie uzgodnień przed realizacją modernizacji dotyczących : - robót energetycznych z właściwym Zakładem Energetycznym ( koszty wyłączeń ponosi Wykonawca ); - zajęcie pasa drogowego z właścicielem drogi (koszty zajęcia pasa drogowego ponosi Wykonawca). c) Wykonanie robót demontażowych : - zdemontowane źródła światła Wykonawca przekaże do utylizacji wyspecjalizowanemu podmiotowi na swój koszt; protokół z utylizacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu; - zdemontowane pozostałe materiały nie podlegające utylizacji wykonawca przekaże Właścicielowi; d) Wykonanie oznakowania drogowego zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania robót. e) Wykonanie inwentaryzacji opraw oświetleniowych po realizacji robót modernizacyjnych z podziałem na obwody oświetlenia ulicznego i numeracją słupów, na których zostały zainstalowane oprawy ( schematy jednokreskowe ). f) Odbiór wykonanych robót modernizacyjnych pod względem technicznym przez właściwy terenowo Zakład Energetyczny. g) Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu robót. h) Wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. i) Konserwacja systemu oświetlenia obejmująca utrzymanie sprawności oświetlenia w czasie 3 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru, a w szczególności : - wymianę uszkodzonych źródeł światła z materiałami, - wymianę uszkodzonych opraw z materiałami, - wymianę zabezpieczeń opraw z materiałami, - pozostałe czynności konserwacyjne obejmujące utrzymanie sprawności oświetlenia ulicznego. Czas przystąpienia do usunięcia usterki systemu oświetlenia ulicznego wykonanego w ramach modernizacji oświetlenia, zgłoszonej telefonicznie lub fax-em przez Zamawiającego : - awarie całych ciągów - 48 h, - pojedyncze awarie - 5 dni. 3. Minimalne wymagane parametry techniczne dla opraw i źródeł światła zastosowanych do modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kiełczygłów : a) Parametry użytkowe : - korpus (obudowa) oprawy musi być wykonany z odlewu aluminium w wersji jedno lub dwu komorowej; - klosz ochraniający źródło światła musi być wykonany z materiału odpornego na uderzenia - współczynnik IK - 08 lub wyższy; - Odbłyśnik oprawy musi być wykonany z aluminium jako jednoczęściowy. - oprawy oświetlenia ulicznego muszą posiadać regulację rozsyłu układu optycznego poprzez regulację źródła światła względem odbłyśnika , lub odbłyśnika względem źródła światła dające możliwość regulacji w co najmniej 4 oznaczonych pozycjach ; - klosz po otwarciu oprawy celem dokonania konserwacji musi pozostawać podwieszony do korpusu a otwarcie musi następować od strony czołowej oprawy tj. podwieszenie do korpusu od strony wysięgnika, dopuszcza się również oprawy które do celów konserwacji otwierają się do góry - klips zamykający klosz wykonany ze stali nierdzewnej, - oprawy oświetlenia drogowego musza być wyposażone w system mikrowentylacji zapewniający oddychanie oprawy. - średnia trwałość źródeł światła opraw ulicznych powinna być na poziomie minimum 18.000 godzin świecenia; - zastosować w oprawach źródła światła o strumieniu świetlnym, tzn.: źródło 70 W - co najmniej 6.600 Lm, źródło 100 W - co najmniej 10.500 Lm, źródło 150 W - co najmniej 17.500 Lm, Źródła światła wszystkich zastosowanych mocy muszą być tego samego producenta b) Parametry techniczne : - stopień szczelności dla opraw dwukomorowych min. IP 66 dla komory optycznej i min. IP 66 dla komory osprzętu, a dla opraw jednokomorowych min. IP 66 dla całej oprawy oświetlenia ulicznego; - oprawy oświetlenia ulicznego muszą być wykonane i dostarczone w II klasie ochrony w zakresie ochrony przeciw porażeniowej; - oprawy oświetlenia ulicznego muszą być przystosowane do zasilania napięciem 230 V, 50 Hz;..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9, 45.31.12.00-2, 45.31.23.11-0.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 696721.31 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)