Kiełczygłów: Dostawa opału węgla kamiennego energetycznego sortyment EKO-groszek EKORET
Numer ogłoszenia: 215795 - 2009; data zamieszczenia: 20.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Kiełczygłowie , ul. Tysiąclecia 8, 98-358 Kiełczygłów, woj. łódzkie, tel. 0-43 8425094, faks 0-43 8425094.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa opału węgla kamiennego energetycznego sortyment EKO-groszek EKORET.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje dostawa opału: węgiel kamienny energetyczny sortyment EKO-groszek EKORET spełniającego wymagania: -typ 31 lub 32 - wartość opalowa 26MJ/kg - granulacja od 5-20mm - niskie pęcznienie (węgiel nie zlepia się w czasie palenia) - średnia zawartość części lotnych(28%-40%) - wilgotność poniżej 15% - temperatura topnienia popiołu powyżej 1150C - zawartość miału do 10%.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 10.12.10.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.kielczyglow.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Kiełczygłowie ul. Tysiąclecia 8 98-358 Kiełczygłów Biuro GZEASzkół.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2009 godzina 09:30, miejsce: Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Kiełczygłowie ul. Tysiąclecia 8 98-358 Kiełczygłów Pokój Dyrektora.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).