Kiełczygłów: adzór inwestorski dla zadań pn. 1. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola w Kiełczygłowie - przebudowa piwnic Przedszkola w Kiełczygłowie na pomieszczenia gospodarcze i magazynowe; 2. Pompy ciepła dla ogrzewania budynku Przedszkola w Kiełczygłowie; 3. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie; 4. Pompy ciepła dla ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013
Numer ogłoszenia: 188178 - 2012; data zamieszczenia: 05.06.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 86551 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, woj. łódzkie, tel. 0-43 8425022 w.35, 8425078, faks 0-43 8425022 w.21.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: adzór inwestorski dla zadań pn. 1. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola w Kiełczygłowie - przebudowa piwnic Przedszkola w Kiełczygłowie na pomieszczenia gospodarcze i magazynowe; 2. Pompy ciepła dla ogrzewania budynku Przedszkola w Kiełczygłowie; 3. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie; 4. Pompy ciepła dla ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Nadzór inwestorski dla zadań pn. 1. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola w Kiełczygłowie - przebudowa piwnic Przedszkola w Kiełczygłowie na pomieszczenia gospodarcze i magazynowe; 2. Pompy ciepła dla ogrzewania budynku Przedszkola w Kiełczygłowie; 3. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie; 4. Pompy ciepła dla ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie. Zakres robót budowlanych dla których ustanowiony zostanie nadzór inwestorski w ramach projektów pn.: 1. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola w Kiełczygłowie - przebudowa piwnic Przedszkola w Kiełczygłowie na pomieszczenia gospodarcze i magazynowe; 2. Pompy ciepła dla ogrzewania budynku Przedszkola w Kiełczygłowie; 3. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie; 4. Pompy ciepła dla ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie. Zakres robót budowlanych dla których ustanowiony zostaje nadzór inwestorski obejmuje następujące specjalności: 1) konstrukcyjno-budowlaną; 2) instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 3) instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Wykonawca powinien zapoznać się z zakresem przedmiotowych inwestycji na podstawie dokumentacji projektowych, które znajdują się w Urzędzie Gminy Kiełczygłów. ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów pokój nr 11 Pan Mieczysław Majewski. Do SIWZ dołączony jest Załącznik nr 9 - przedmiary robót budowlanych. Prace wykonywane w ramach niniejszego zadania powinny być zgodne z zawartą umową, oraz z umowami o roboty budowlane z Wykonawcami zadań. Zakres obowiązków, uprawnień i czynności wykonywanych w ramach niniejszego zamówienia obejmuje: 1) Powołanie zespołu inspektorów nadzoru branży: konstrukcyjno - budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 2) Powiadomienie Zamawiającego o ustanowieniu Koordynatora pracy zespołu inspektorów, odpowiedzialnego za realizację całości zadań opisanych zamówieniem; 3) Przyjęcie od Zamawiającego, w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy, dokumentacji projektowo - kosztorysowych. Dokonanie analizy zebranych opracowań pod względem rozwiązań technicznych, zgodności części opisowej z częścią graficzną zgodności przedmiarów z zakresem objętym projektem budowlanym i wykonawczym, identyfikacja ewentualnych obszarów problemowych i rekomendacja działań zapobiegawczych; 4) Sporządzenie raportu z weryfikacji otrzymanych materiałów w terminie 14 dni od daty ich otrzymania; 5) Opracowanie projektu procedur obiegu dokumentów gwarantujących terminową realizację i rozliczenie projektu zgodnie z zawartą umową i wdrożenie tych procedur po akceptacji przez Zamawiającego; 6) Protokolarne przekazanie (z udziałem Zamawiającego) Wykonawcom robót budowlanych placów budów oraz dzienników budów; 7) Zapewnienie ciągłego nadzoru nad realizowanym zadaniem poprzez wizytowanie budowy, monitorowanie realizacji umów, sprawdzanie obmiarów, robót i ich odbiór; 8) Opracowanie i wdrożenie uzgodnionych z Zamawiającym i Wykonawcami szczegółowych harmonogramów robót i harmonogramu odbiorów częściowych; 9) Monitorowanie postępu wykonania prac poprzez porównywanie faktycznie wykonanych robót budowlanych z przyjętymi harmonogramami oraz kontrola zgodności i prawidłowości realizacji robót z dokumentacją projektową wytycznymi technologicznymi, obowiązującymi normami, SIWZ, ofertą Wykonawcy, zawartą umową na wykonanie robót budowlanych, obowiązującym prawem, w szczególności Prawem budowlanym oraz rozporządzeniami wykonawczymi do Prawa budowlanego; 10) Kontrola prawidłowości zorganizowania prac budowlanych z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 11) Kontrola bezpiecznego sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz wykorzystywania sprzętu i środków transportu; 12) Prowadzenie bieżących inspekcji na terenie budowy przez właściwych branżowo inspektorów w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacji projektowej oraz wiedzy technicznej; 13) Prowadzenie książki obmiarów robót w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub w przypadku stwierdzenia rozbieżności w ilości wykonanych robót; 14) Sprawdzenie, przed zastosowaniem materiałów, w zakresie dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących normach i rozporządzeniach; 15) Nadzorowanie i bieżące egzekwowanie od Wykonawców robót budowlanych przeprowadzania badań jakości robót i materiałów na koszt własny Wykonawcy robót budowlanych i na każde wezwanie Zamawiającego; 16) Okazywanie na każde żądanie Zamawiającego, w stosunku do wskazanych materiałów, aktualnych (tj. wystawionych w okresie obowiązywania niniejszej umowy): certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności z obowiązującymi normami lub aprobatą techniczną; 17) W porozumieniu z Zamawiającym - konsultowanie i uzgadnianie z Projektantami propozycji niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej. Sporządzanie protokołów konieczności na niezbędne roboty dodatkowe oraz udzielanie wyjaśnień w tym zakresie i zawiadamiania Zamawiającego w celu zlecenia ich wykonania; 18) Organizowanie narad technicznych w przypadku zaistnienia takiej konieczności w terminach wyznaczonych przez Koordynatora Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego oraz sporządzanie protokółów z tych narad i przekazywanie ich Zamawiającemu i Wykonawcom robót budowlanych w terminie 3 dni od dnia narady. 19) Organizacja i dokonywanie odbiorów robót zanikających, częściowych i odbioru końcowego oraz przyjmowanie od Wykonawców robót budowlanych wszelkich dokumentów wymaganych w terminie odbioru (w tym atesty, aprobaty techniczne, protokoły badań, protokoły pomiarów, gwarancje i instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń i systemów, inwentaryzacje powykonawcze instalacji, obiektów i części obiektów); 20) Przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonych kosztorysów powykonawczych; 21) Wstrzymanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy na roboty budowlane; 22) Rozliczenie umowy o roboty budowlane po jej zakończeniu lub rozwiązaniu; 23) Zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbiorów częściowych i końcowego robót oraz sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawców robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru; 24) Sporządzanie protokołów wykonanych i odebranych robót częściowych i odbioru końcowego. Sporządzanie wykazu wad i określanie terminów ich usunięcia jeżeli takie wady wystąpią; 25) Potwierdzanie zgodności faktur/rachunków wystawianych przez Wykonawców robót budowlanych z protokołami odbiorów częściowych i końcowego. Załącznikiem do każdej faktury są protokoły odbioru wykonania robót; 26) Kompletowanie i przedkładanie Zamawiającemu dokumentacji budowy oraz dokumentacji powykonawczej, a także wszelkich dokumentów i oświadczeń koniecznych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i właściwej eksploatacji obiektów; 27) W okresie gwarancji i rękojmi (3 lata licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych) do Wykonawcy należy: a) przynajmniej raz w roku, dokonanie wraz z Wykonawcą robót budowlanych i Zamawiającym przeglądu technicznego obiektu. Po wykryciu wad Wykonawca będzie nadzorował ich usunięcie przez Wykonawcę robót budowlanych oraz dokona odbioru po ich usunięciu (zgodnie z terminami usunięcia wad i usterek ustalonymi w zawartej umowie z Wykonawcą robót budowlanych); b) sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru pogwarancyjnego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów, 28) Wykonywanie wszystkich innych czynności, które będą konieczne do prawidłowej realizacji umów na roboty budowlane (wg obowiązujących przepisów prawa, w tym Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego, Prawa Cywilnego); 29) Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie opóźnienia, nieprawidłowości lub wady, do których przyczynił się w szczególności poprzez brak zapewnienia nadzoru wymaganego przepisami prawa lub umową.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.05.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 89430,89 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ