Kiełczygłów: Zakup używanego samochodu pożarniczego dla jednostki ochrony przeciwpożarowej tj. Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiełczygłowie z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej
Numer ogłoszenia: 180038 - 2009; data zamieszczenia: 05.06.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kiełczygłów , ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, woj. łódzkie, tel. 0-43 8425022 w.35, 8425078, faks 0-43 8425022 w.21.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup używanego samochodu pożarniczego dla jednostki ochrony przeciwpożarowej tj. Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiełczygłowie z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup używanego samochodu pożarniczego dla jednostki ochrony przeciwpożarowej tj. Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiełczygłowie z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej. Samochód będący przedmiotem zamówienia musi spełniać poniższe wymagania techniczne: a). rok produkcji nie starszy niż 1992 r. b). sprawny technicznie, bezwypadkowy, kolor czerwony, c). aktualnie zarejestrowany na terenie Polski lub posiadający wszystkie niezbędne dokumenty obowiązujące prawem do rejestracji pojazdu na terenie kraju, d). przebieg samochodu nie więcej niż 20.000 km, e). napęd na dwie osie (4 x 4), f). koła na tylnej osi muszą być pojedyncze, g). samochód musi posiadać blokadę tylnego mostu, blokadę przedniego mostu, oraz blokadę między mostową, wszystkie blokady włączane pneumatycznie w kabinie, h). samochód musi posiadać wspomaganie kierownicy, i). samochód musi posiadać jedno modułową kabinę załogi, j). silnik wysokoprężny/diesel/ o mocy minimum 240 KM, chłodzony cieczą k). samochód musi posiadać manualna skrzynię biegów - minimum 6 biegów, l). wyposażony w autopompę o wydajności nie mniejszej niż 1600/min., montowaną w tylnej zabudowie samochodu, autopompa musi być dwustopniowa - 8 bar/40 bar, m). zbiornik na wodę o pojemności minimum 2600 litrów, maksimum 3000 litrów, n). samochód musi posiadać dwa zwijadła szybkiego natarcia o długości minimum 60 m każde, o). przystosowany/ zarejestrowany/ do przewozu 9 osób, p). na dachu pojazdu uchwyty do mocowania drabiny pożarniczej, bosaków i innego dodatkowego sprzętu technicznego, pożarniczego, r). zabudowa samochodu musi być wykonana za stali nierdzewnej lub aluminium, s). urządzenia sygnalizacyjne pojazdu uprzywilejowanego (świetlne i dźwiękowe), t). karoseria oraz obudowa samochodu nie może posiadać żadnych widocznych miejsc korozji..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 17.07.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kielczyglow.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kiełczygłów ul. Tysiąclecia 25 98-358 Kiełczygłów pokój nr 13.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.06.2009 godzina 10:00, miejsce: Sala Konferencyjna Urząd Gminy Kiełczygłów ul. Tysiąclecia 25 98-358 Kiełczygłów pokój Nr 9.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).