Kiełczygłów: Przetarg nieograniczony na opracowanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiełczygłów.
Numer ogłoszenia: 171170 - 2007; data zamieszczenia: 19.09.2007
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 145612 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia, 98-358 Kiełczygłów, woj. łódzkie, tel. 043 8425022, fax 043 8425022.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na opracowanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiełczygłów..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oczyszczalni ścieków o przepustowości ok. Q śrd. = 215 m3 /dobę zlokalizowanej w miejscowości Kiełczygłów oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do wszystkich budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej w m. Kiełczygłów i Kolonia Kiełczygłów, a także przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Kiełczygłów polegającą na demontażu rur azbestocementowych i wymianie na rury PCV

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.20.00-4.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 70200 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.09.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)