Kiełczygłów: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola w Kiełczygłowie - przebudowa piwnic Przedszkola w Kiełczygłowie na pomieszczenia gospodarcze i magazynowe
Numer ogłoszenia: 166114 - 2012; data zamieszczenia: 22.05.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 109238 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, woj. łódzkie, tel. 0-43 8425022 w.35, 8425078, faks 0-43 8425022 w.21.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola w Kiełczygłowie - przebudowa piwnic Przedszkola w Kiełczygłowie na pomieszczenia gospodarcze i magazynowe.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : - przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola w Kiełczygłowie, - przebudowa piwnic Przedszkola w Kiełczygłowie na pomieszczenia gospodarcze i magazynowe. Roboty budowlane będą wykonywane zgodnie z Przedmiarem Robót stanowiącym załącznik do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.21.41.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.05.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2224182,15 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ