Kiełczygłów: Nadzór inwestorski dla zadań pn. 1. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola w Kiełczygłowie - przebudowa piwnic Przedszkola w Kiełczygłowie na pomieszczenia gospodarcze i magazynowe; 2. Pompy ciepła dla ogrzewania budynku Przedszkola w Kiełczygłowie; 3. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie; 4. Pompy ciepła dla ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013
Numer ogłoszenia: 141690 - 2012; data zamieszczenia: 04.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kiełczygłów , ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, woj. łódzkie, tel. 0-43 8425022 w.35, 8425078, faks 0-43 8425022 w.21.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nadzór inwestorski dla zadań pn. 1. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola w Kiełczygłowie - przebudowa piwnic Przedszkola w Kiełczygłowie na pomieszczenia gospodarcze i magazynowe; 2. Pompy ciepła dla ogrzewania budynku Przedszkola w Kiełczygłowie; 3. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie; 4. Pompy ciepła dla ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Nadzór inwestorski dla zadań pn. 1. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola w Kiełczygłowie - przebudowa piwnic Przedszkola w Kiełczygłowie na pomieszczenia gospodarcze i magazynowe; 2. Pompy ciepła dla ogrzewania budynku Przedszkola w Kiełczygłowie; 3. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie; 4. Pompy ciepła dla ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie. Zakres robót budowlanych dla których ustanowiony zostanie nadzór inwestorski w ramach projektów pn.: 1. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola w Kiełczygłowie - przebudowa piwnic Przedszkola w Kiełczygłowie na pomieszczenia gospodarcze i magazynowe; 2. Pompy ciepła dla ogrzewania budynku Przedszkola w Kiełczygłowie; 3. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie; 4. Pompy ciepła dla ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie. Zakres robót budowlanych dla których ustanowiony zostaje nadzór inwestorski obejmuje następujące specjalności: 1) konstrukcyjno-budowlaną; 2) instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 3) instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Wykonawca powinien zapoznać się z zakresem przedmiotowych inwestycji na podstawie dokumentacji projektowych, które znajdują się w Urzędzie Gminy Kiełczygłów. ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów pokój nr 11 Pan Mieczysław Majewski. Do SIWZ dołączony jest Załącznik nr 9 - przedmiary robót budowlanych. Prace wykonywane w ramach niniejszego zadania powinny być zgodne z zawartą umową, oraz z umowami o roboty budowlane z Wykonawcami zadań. Zakres obowiązków, uprawnień i czynności wykonywanych w ramach niniejszego zamówienia obejmuje: 1) Powołanie zespołu inspektorów nadzoru branży: konstrukcyjno - budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 2) Powiadomienie Zamawiającego o ustanowieniu Koordynatora pracy zespołu inspektorów, odpowiedzialnego za realizację całości zadań opisanych zamówieniem; 3) Przyjęcie od Zamawiającego, w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy, dokumentacji projektowo - kosztorysowych. Dokonanie analizy zebranych opracowań pod względem rozwiązań technicznych, zgodności części opisowej z częścią graficzną zgodności przedmiarów z zakresem objętym projektem budowlanym i wykonawczym, identyfikacja ewentualnych obszarów problemowych i rekomendacja działań zapobiegawczych; 4) Sporządzenie raportu z weryfikacji otrzymanych materiałów w terminie 14 dni od daty ich otrzymania; 5) Opracowanie projektu procedur obiegu dokumentów gwarantujących terminową realizację i rozliczenie projektu zgodnie z zawartą umową i wdrożenie tych procedur po akceptacji przez Zamawiającego; 6) Protokolarne przekazanie (z udziałem Zamawiającego) Wykonawcom robót budowlanych placów budów oraz dzienników budów; 7) Zapewnienie ciągłego nadzoru nad realizowanym zadaniem poprzez wizytowanie budowy, monitorowanie realizacji umów, sprawdzanie obmiarów, robót i ich odbiór; 8) Opracowanie i wdrożenie uzgodnionych z Zamawiającym i Wykonawcami szczegółowych harmonogramów robót i harmonogramu odbiorów częściowych; 9) Monitorowanie postępu wykonania prac poprzez porównywanie faktycznie wykonanych robót budowlanych z przyjętymi harmonogramami oraz kontrola zgodności i prawidłowości realizacji robót z dokumentacją projektową wytycznymi technologicznymi, obowiązującymi normami, SIWZ, ofertą Wykonawcy, zawartą umową na wykonanie robót budowlanych, obowiązującym prawem, w szczególności Prawem budowlanym oraz rozporządzeniami wykonawczymi do Prawa budowlanego; 10) Kontrola prawidłowości zorganizowania prac budowlanych z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 11) Kontrola bezpiecznego sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz wykorzystywania sprzętu i środków transportu; 12) Prowadzenie bieżących inspekcji na terenie budowy przez właściwych branżowo inspektorów w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacji projektowej oraz wiedzy technicznej; 13) Prowadzenie książki obmiarów robót w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub w przypadku stwierdzenia rozbieżności w ilości wykonanych robót; 14) Sprawdzenie, przed zastosowaniem materiałów, w zakresie dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących normach i rozporządzeniach; 15) Nadzorowanie i bieżące egzekwowanie od Wykonawców robót budowlanych przeprowadzania badań jakości robót i materiałów na koszt własny Wykonawcy robót budowlanych i na każde wezwanie Zamawiającego; 16) Okazywanie na każde żądanie Zamawiającego, w stosunku do wskazanych materiałów, aktualnych (tj. wystawionych w okresie obowiązywania niniejszej umowy): certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności z obowiązującymi normami lub aprobatą techniczną; 17) W porozumieniu z Zamawiającym - konsultowanie i uzgadnianie z Projektantami propozycji niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej. Sporządzanie protokołów konieczności na niezbędne roboty dodatkowe oraz udzielanie wyjaśnień w tym zakresie i zawiadamiania Zamawiającego w celu zlecenia ich wykonania; 18) Organizowanie narad technicznych w przypadku zaistnienia takiej konieczności w terminach wyznaczonych przez Koordynatora Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego oraz sporządzanie protokółów z tych narad i przekazywanie ich Zamawiającemu i Wykonawcom robót budowlanych w terminie 3 dni od dnia narady. 19) Organizacja i dokonywanie odbiorów robót zanikających, częściowych i odbioru końcowego oraz przyjmowanie od Wykonawców robót budowlanych wszelkich dokumentów wymaganych w terminie odbioru (w tym atesty, aprobaty techniczne, protokoły badań, protokoły pomiarów, gwarancje i instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń i systemów, inwentaryzacje powykonawcze instalacji, obiektów i części obiektów); 20) Przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonych kosztorysów powykonawczych; 21) Wstrzymanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy na roboty budowlane; 22) Rozliczenie umowy o roboty budowlane po jej zakończeniu lub rozwiązaniu; 23) Zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbiorów częściowych i końcowego robót oraz sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawców robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru; 24) Sporządzanie protokołów wykonanych i odebranych robót częściowych i odbioru końcowego. Sporządzanie wykazu wad i określanie terminów ich usunięcia jeżeli takie wady wystąpią; 25) Potwierdzanie zgodności faktur/rachunków wystawianych przez Wykonawców robót budowlanych z protokołami odbiorów częściowych i końcowego. Załącznikiem do każdej faktury są protokoły odbioru wykonania robót; 26) Kompletowanie i przedkładanie Zamawiającemu dokumentacji budowy oraz dokumentacji powykonawczej, a także wszelkich dokumentów i oświadczeń koniecznych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i właściwej eksploatacji obiektów; 27) W okresie gwarancji i rękojmi (3 lata licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych) do Wykonawcy należy: a) przynajmniej raz w roku, dokonanie wraz z Wykonawcą robót budowlanych i Zamawiającym przeglądu technicznego obiektu. Po wykryciu wad Wykonawca będzie nadzorował ich usunięcie przez Wykonawcę robót budowlanych oraz dokona odbioru po ich usunięciu (zgodnie z terminami usunięcia wad i usterek ustalonymi w zawartej umowie z Wykonawcą robót budowlanych); b) sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru pogwarancyjnego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów, 28) Wykonywanie wszystkich innych czynności, które będą konieczne do prawidłowej realizacji umów na roboty budowlane (wg obowiązujących przepisów prawa, w tym Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego, Prawa Cywilnego); 29) Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie opóźnienia, nieprawidłowości lub wady, do których przyczynił się w szczególności poprzez brak zapewnienia nadzoru wymaganego przepisami prawa lub umową.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 PLN. (słownie: dwa tysiące 00/100 PLN) w terminie i na zasadach określonych w SIWZ

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykonawca reprezentowany przez pełnomocnika winien złożyć wraz z ofertą stosowny dokument pełnomocnictwa w oryginale (ewentualnie notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa). 2. Jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego złożą umowę regulującą współpracę tych Wykonawców (art. 23 ust. 4 ustawy Pzp)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zmiany osobowe: a) zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w SIWZ spowodowane: niewywiązywaniem się z obowiązków wynikających z umowy, inną przyczyną niezależną od Wykonawcy (np. rezygnacją itp.), śmiercią, chorobą lub innym zdarzeniem losowym. W przypadku wystąpienia w/w okoliczności zmiana osób będzie wymagała pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. 2) Zmiana terminu wykonania umowy spowodowana: a) szczególnie niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót, b) innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkującymi niemożliwością prowadzenia robót, c) następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie lub zawieszenie robót przez Zamawiającego, d) zmianą terminu wykonania robót budowlanych, nad którymi będzie sprawowany nadzór inwestorski. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.kielczyglow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Kiełczygłowie ul. Tysiąclecia 25 98-358 Kiełczygłów pokój nr 4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.05.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Kiełczygłowie ul. Tysiąclecia 25 98-358 Kiełczygłów pokój nr 12 sekretariat lub za pośrednictwem poczty.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nadzór inwestorski dla zadań pn. 1. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola w Kiełczygłowie - przebudowa piwnic Przedszkola w Kiełczygłowie na pomieszczenia gospodarcze i magazynowe; 2. Pompy ciepła dla ogrzewania budynku Przedszkola w Kiełczygłowie; 3. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie; 4. Pompy ciepła dla ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie