Kiełczygłów: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana podłóg oraz wykonanie prac malarskich zewnętrznych i wewnętrznych w budynku Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Kiełczygłowie
Numer ogłoszenia: 128166 - 2008; data zamieszczenia: 12.06.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, woj. łódzkie, tel. 043 8425022, fax 043 8425022.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana podłóg oraz wykonanie prac malarskich zewnętrznych i wewnętrznych w budynku Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Kiełczygłowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana podłóg oraz wykonanie prac malarskich zewnętrznych i wewnętrznych w budynku Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Kiełczygłowie z podziałem na zadania: 1. Demontaż istniejącej drewnianej stolarki okiennej oraz montaż nowych okien z PCV w kolorze białym o profilu pięciokomorowym szybach zespolonych i współczynniku k-1,0 o następujących danych charakterystycznych : - 7 szt. okien o wymiarach h=1240 i s=2130 , symbol - załącznik nr 6 - 5 szt. okien o wymiarach h=820 i s=2130 , symbol - załącznik nr 6 - 40 szt. okien o wymiarach h=2100 i s=1640 , symbol - załącznik nr 6 - 2 szt. okien o wymiarach h=2000 i s=1640 , symbol - załącznik nr 6 - 2 szt. okien o wymiarach h=2000 i s=870 , symbol - załącznik nr 6 - 1 szt. okno o wymiarach h=1100 i s=2120 , symbol - załącznik nr 6 2. Montaż parapetów zewnętrznych blaszanych o kolorze brązowym na łącznej długości ok. 73mb i szer. ok.25cm 3. Demontaż istniejącej wewnętrznej stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami oraz montaż nowej pełnej wewnętrznej stolarki drzwiowej łącznie z ościeżnicami metalowymi o następujących danych charakterystycznych: - 22 szt. drzwi pełnych w kolorze o wymiarach h=2050 i s=900 - 2 szt. drzwi pełnych w kolorze o wymiarach h=2050 i s=800 - 5 szt. drzwi pełnych w kolorze o wymiarach h=2050 i s=700 - 7 szt. drzwi pełnych do WC z kratką wentylacyjną o wymiarach h=2050 i s=700 4. Demontaż istniejącej zewnętrznej stolarki drzwiowej oraz montaż nowych drzwi zewnętrznych aluminiowych , symetrycznie otwieranych na zewnątrz z samozamykaczem, szkło antywłamaniowe o k=1,0 , kolor niebieski , pochwyt do otwierania o następujących danych charakterystycznych : - 1 szt. drzwi o wymiarach h=2050 i s=2230 , symbol - załącznik nr 6 - 1 szt. drzwi o wymiarach h=2040 i s=1780 , symbol - załącznik nr 6 5. Demontaż istniejących płytek PCV w ośmiu pomieszczeniach lekcyjnych, wypoziomowanie posadzek , przygotowanie podłoża i położenie nowej wykładziny podłogowej przemysłowej na powierzchni ok. 364 m² 6. Uzupełnienie tynków wewnętrznych i zewnętrznych , a także wykonanie robót murarskich i rozbiórkowych w strefie wymienianych okien i drzwi, a także montażu parapetów zewnętrznych wraz z przeszpachlowaniem 7. Wykonanie prac malarskich wewnętrznych na powierzchni ok.2400 m² 8. Wykonanie prac malarskich zewnętrznych elewacyjnych na powierzchni ok. 1200 m² wraz z ewentualnym uzupełnieniem ubytków tynków zewnętrznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotowych robót malarskich

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.10.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 20.08.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:www.kielczyglow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kiełczygłów ul. Tysiąclecia 25 98-358 Kiełczygłów pokój nr 4.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.07.2008 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Kiełczygłów - pokój nr 12 sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).