Kiełczygłów: Przebudowa drogi w miejscowości Kolonia Chorzew w Gminie Kiełczygłów
Numer ogłoszenia: 104592 - 2011; data zamieszczenia: 09.05.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 50498 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, woj. łódzkie, tel. 043 8425022, faks 043 8425022.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi w miejscowości Kolonia Chorzew w Gminie Kiełczygłów.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi w miejscowości Kolonia Chorzew dł. 920 mb, szer. 3,0 - 4,0 m - powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem stabilizacyjnym grysem kamiennym frakcji 16-25 w ilości 25,6 dm3/m2 warstwa dolna asfalt w ilości 6kg/m2 - powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem stabilizacyjnym grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8 dm3/m2 warstwa górna - nawierzchnia z kruszywa łamanego warstwa górna gr. 8cm - nawierzchnia z kruszywa łamanego warstwa dolna gr. 12cm.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 137566,29 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ